Integració de coneixements de diferents matèries a través d’un treball col·laboratiu en xarxa. Experiència pilot en els graus del Campus de l’Alimentació

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Introduir elements a les classes pràctiques de les tres assignatures que permetin la integració i la millor comprensió de conceptes com tonicitat i permeabilitat en les membranes biològiques.
Dissenyar una activitat col·laborativa per integrar els conceptes treballats en les pràctiques de les tres assignatures implicades. Es subministrarà als alumnes material referent a la col·laboració i al Treball en Equip per tal de facilitar la seva tasca.
Implementar des de la plataforma Moodle una aula invertida[2] on els docents serem els guies, facilitadors i activadors de l’aprenentatge. Aquesta modalitat de flipped classroom permetrà una millora del disseny pedagògic de l’activitat d’aprenentatge. L’activitat proposada serà la creació per part dels alumnes d’una wiki que integri els coneixements de les tres assignatures a l’entorn d’un tema determinat.
Elaborar dues rúbriques que serveixin per a l’avaluació de l’activitat d’aprenentatge. La rúbrica1 s’utilitzarà per dur a terme una autoavaluació, una coavaluació entre companys i l’avaluació per part dels docents. La rúbrica2 s’utilitzarà per part dels docents per avaluar ítems referents a la competència transversal Treball en Equip.
Elaborar un qüestionari tipus SEEQ (Students' Evaluations of Educational Quality) per conèixer l’opinió dels alumnes vers l’activitat d’aprenentatge.

[2] Berruecos-V., A.M. (2013) MOOC Blended Learning: Personalized Education for  Students, Blended Learning, Coordinado por: Greenberg, Schwartz y M.Horn

Codi del projecte: 
2015PID-UB/018
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Domenech Cabrera, Oscar
Participants: 
Conxita Amat Miralles, Núria Llor Brunés
Ensenyament/s: 
Nutrició Humana i Dietètica, Ciència i Tecnologia dels Aliments
Assignatures implicades: 
Física i Fisicoquímica (2n semestre, 1r curs), Fisiologia Humana (2n semestre, 1r curs), Química Orgànica (2n semestre, 1r curs)