Introducció de la docència per projectes en el Grau de Seguretat – Menció seguretat internacional

Es planteja l’ensenyament com un procés actiu d’aprenentatge per part de l’alumnat, guiat pel professorat i a partir de les pautes donades per aquest.

L’objectiu final de l’aprenentatge serà dissenyar una intervenció en matèria de seguretat en relació amb un cas de comissió de crims de Dret internacional (primer semestre) i de gestió d’un procés de justícia transicional (segon semestre). A tal fi, a partir d’un cas hipotètic (amb el que es busca garantir l’originalitat de la intervenció dissenyada i evitar que la mera còpia de solucions ja aplicades en supòsits reals similars), al llarg del curs s’aniran realitzant activitats que permetin a l’alumnat anar coneixent la base teòrica i autoavaluant (i corregint també) els diferents components del projecte.

El treball es desenvoluparà en grup (2 o més persones) i exigirà una significativa quantitat de treball autònom tant fora com dins de l’aula. Les sessions a l’aula limitaran al màxim les classes magistrals para, en el seu lloc, treballar de manera aplicada a partir de la investigació realitzada prèviament per l’alumnat. Periòdicament hauran de presentar resultats d’investigació mitjançant exposicions orals i el lliurament de documents escrits, amb vista a redactar un document final que exposi la proposta d’intervenció resultant del treball del curs.

L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat es basarà en dos elements:

1. Progressiva adquisició de coneixements durant el procés d’aprenentatge, evidenciada en les activitats realitzades i revisades (treball autònom sobre coneixements i aplicació dels coneixements).

Es començarà la tasca mitjançant una acció de conscienciació de quins són els principals problemes basada en el desenvolupament d’una sessió de videofòrum.

Les activitats que es desenvolupin durant el curs estaran destinades a avaluar tots els components de l’aprenentatge. Per això, cadascuna d’elles mereixerà una qualificació a efectes orientatius que permeti a l’alumnat identificar els errors i millorar el seu aprenentatge. Pel que fa a cadascuna d’elles, s’indicarà a la programació de l’assignatura el nombre de sessions, les tasques prèvies que s’han de dur a terme i els aspectes a considerar que seran objecte de treball durant la sessió presencial. Per tal de facilitar l'aprenentatge progressiu, es farà ús del campus virtual, distribuït en sessions setmanals on s'indiquen les tasques prèvies i que es mantindran ocultes fins a la setmana corresponent.

En relació amb l’avaluació de cadascuna d’aquestes activitats programades, s’han de tenir en compte els següents aspectes:

• Hi haurà una qualificació per a cadascuna de les activitats programades, que tindrà un caràcter orientatiu i, per tant, podrà ser objecte de modulació posterior si s’evidencia una millora de l’aprenentatge.

• Es prendran en consideració una sèrie d’elements de valoració de les activitats pràctiques ponderats pel professorat. Els elements principals que es consideraran són, com a mínim, l’assistència a les sessions presencials, la participació activa i significativa per al contingut durant la sessió presencial (inclosa la qualitat de l’expressió oral), i la qualitat del treball escrit previ o posterior que –si escau- s’encarregui (inclosa la qualitat de l’expressió escrita).

2. Projecte final de curs (treball escrit destinat a avaluar els coneixements globals de l’assignatura).

Consistirà en una proposta d’intervenció en matèria de seguretat que incorpori els coneixements adquirits al llarg del curs. Es lliurarà per escrit i, a més, haurà de ser presentat oralment.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

L'alumnat del grau en Seguretat acostuma a preferir i demanar un model d'ensenyament basat en les classes magistrals i els apunts. Es vol canviar aquest model per tal de que siguin actors actius del seu aprenentatge. Per aquesta raó, els principals objectius són:

1) Responsabilitzar l'alumnat del propi procès d'aprenentatge.

2) Millorar la capacitat de l'alumnat de analitzar, identificar problemes i prendre decisions sobre les situacions fàctiques que es plantegin en àmbits que fins ara no han explorat des del punt de vista teòric.

3) Millorar la capacitat de l'alumnat de cercar informació autònomament.

4) Millorar la capacitat de l'alumnat d'avaluar críticament la pròpia feina i de corregir els resultats per tal de millorar-los.

5) Intensificar la dimensió pràctica de l'aprenentatge dins de la menció Seguretat internacional, on -per no existir institucions internacionals de seguretat a prop- resulta molt complicat oferir places de pràctiques per l'alumnat.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/025 
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Rosa Ana Alija Fernández
Participants: 
Jordi Bonet Pérez
Ensenyament/s: 
Grau en Seguretat
Assignatures implicades: 
Justícia transicional
Repressió de crims internacionals