L’arxiu ve a l’aula. Construint arxius històrics escolars pel treball competencial del futur professorat

El projecte de millora docent que es presenta, de caràcter interdisciplinari (història i educació) i Inter facultats (Facultat d’Història i Facultat d’Educació), pretén construir arxius històrics virtuals escolars per al treball amb fonts primàries d'informació en l'ensenyament de la història en secundària mitjançant grups cooperatius.

Per a això es proposa dos objectius generals: 1) Promoure les competències tecnològica i informacional en futur professorat de secundària a través de la construcció d'arxius històrics escolars digitals i 2) Desenvolupar processos didàctics basats en fonts primàries per a l'ensenyament de la Història en educació secundària.

Dues raons principals sustenten la necessitat de realitzar aquest projecte. En primer lloc, intenta contribuir a solucionar la sostinguda crítica que existeix cap a l'ensenyament de la Història de caràcter narratiu i enciclopèdic. En segon lloc, contribueix a superar el diagnòstic derivat de recerques realitzades pel grup DHIGECS que ha posat en evidència que el futur professorat té escassament desenvolupades les competències tecnològiques, mediàtiques i informacionals. D'aquesta manera, el procés de construcció d'arxius històrics escolars virtuals, implica posar en pràctica trets de la competència mediàtica i informacional, en tant es promou la cerca, selecció i discriminació de fonts d'informació que constitueix una necessitat en la formació del professorat. També suposa el tractament d'entorns virtuals que potencien l'ús educatiu de mitjans digitals en el futur professorat.

Per al desenvolupament d'aquest projecte es treballarà amb professorat del màster de secundària en dues facultats: la facultat d'Educació i la facultat de Geografia i Història. D'aquesta manera, no sols es contribuirà al desenvolupament de competències professionals docents, sinó, també en saber disciplinar que vincula totes dues àrees en l'ensenyament de la Història.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Aquest projecte té dos objectius principals i cinc objectius secundaris, que operen com a objectius d’aprenentatge i full de ruta pel desenvolupament del pla de treball i avaluació.

OG1. Promoure les competències tecnològica i informacional en futur professorat de secundària a través de la construcció d'arxius històrics escolars digitals.

Aquest objectiu constitueix el paraigua competencial de la proposta i és en última instància el fi al qual es pretén arribar. Implica desenvolupar en l'alumnat diversos trets de la competència tecnològica i informacional amb un clar fi didàctic i professionalitzador. Serà possible aconseguir-lo, gràcies al desenvolupament conscient de l'arxiu històric escolar digital. Per donar compliment a aquest objectiu s'han plantejat dos objectius específics que, operen com a objectius d'aprenentatge.

OE1.1. Desenvolupar en el futur professorat la capacitat de buscar, discriminar i seleccionar fonts primàries per a treballar amb alumnat en edat escolar a les aules.

OE1.2.Dissenyar de manera cooperativa entorns virtuals de treball per a ús didàctic a les aules de secundària.

OG2. Desenvolupar processos didàctics crítics basats en fonts primàries per a l'ensenyament de la Història en educació secundària.

Aquest objectiu de caràcter disciplinari va més enllà del coneixement i aplicació d'estratègies i tècniques per l'ensenyament de la Història. Està adreçat a aprofundir en l'ús concret de fonts històriques a les aules mitjançant una adequada contextualització i adequació, ja que no és possible fer servir fonts directament per la seva complexitat. En aquest sentit, el treball amb fonts primàries a les aules implica adaptar-les i situar-les en marcs globals d'ensenyament i aprenentatge de manera crítica i valorada.

OE2.1.Introduir mirades alternatives a l'ensenyament de la Història des de l'ús de les fonts primàries.

OE2.2. Adequar i contextualitzar fonts històriques per a l'ensenyament de la història en educació secundària

OE2.3. Criticar i valorar l'adequació de les fonts històriques introduïdes.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

Els objectius proposats es vinculen amb el desenvolupament de competències transversals, alhora que amb la dimensió pràctica de l’ensenyament professonioanl. En aquest sentit, tots dos objectius generals presenten una relació amb les mancances i aportacions detectades.

Cada objectiu general, alhora, es desplega en objectius específics per a la proposta de millora docent i estan vinculats als criteris d’avaluació i instruments plantejats. També estan en concordança amb el pla de treball i el cronograma.

Relació entre objectius indicadors d’avaluació i pla de treball es detallen a continuació:

OG1 vinculat al criteri d'avaluació Dimensió 2. Dimensió didàctica. Vinculació a accions del pla de treball: Acció 2 (A2); Acció 9 (A9); Acció 10. (A10).
OG2 vinculat al criteri d'avaluació Dimensió 1. Desenvolupament de la competència tecnològica i informaciónal.Vinculació a accions del pla de treball: Acció 2 (A2); Acció 9 (A9); Acció 10. (A10).

OE1.1. Desenvolupar en el futur professorat la capacitat de buscar, discriminar i seleccionar fonts primàries per a treballar amb alumnat en edat escolar a les aules. vinculat al criteri d'avaluació 1.1. Capacitat de cerca, discriminació i selecció d'informació. L'alumnat és capaç de cercar fonts d'informació als arxius adients als continguts històrics, desenvolupa una adequada crítica a la font per seleccionar-les. Vinculació a accions del pla de treball: Acció 3 (A3); Acció 4 (A4).
OE1.2.Dissenyar de manera cooperativa entorns virtuals de treball per a ús didàctic a les aules de secundària. vinculat al criteri d'avaluació 1.2. Capacitat tecnològica. L'alumnat fa un ús correcte d'entorns digitals virtuals, per pujar i comunicar el seu treball .Vinculació a accions del pla de treball: Acció 6 (A6).
OE2.1.Introduir mirades alternatives a l'ensenyament de la Història des de l'ús de les fonts primàries. vinculat al criteri d'avaluació 2.1. Continguts històrics incorporats. L'alumnat ofereix mitjançant les fonts, mirades alternatives als processos històrics que incloguin col·lectius oblidats o temàtiques de la vida quotidiana .Vinculació a accions del pla de treball: Acció 5 (A5). Acció 6 (A6).
OE2.2. Adequar i contextualitzar fonts històriques per a l'ensenyament de la història en educació secundària vinculat al criteri d'avaluació 2.2. Adequació didàctica. L'alumnat és capaç de fer una adaptació de la font d'acord amb les característiques de l'alumnat i ofereix un procés lògic en el seu ús didàctic. Vinculació a accions del pla de treball: Acció 5 (A5).
OE2.3. Criticar i valorar l'adequació de les fonts històriques introduïdes. vinculat al criteri d'avaluació 2.3. Crítica i valoració de les fonts. L'alumnat és capaç de valorar críticament el seu treball des d'un punt de vista històric i aportar noves mirades des d'aquesta visió crític. Vinculació a accions del pla de treball: Acció 7 (A7). Acció 8 (A8).
 

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/020
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Isidora V. Saez Rosenkranz
Participants: 
Concepción Fuentes Moreno
Mireia Comas Via
Daniel Roig Sanz
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
Assignatures implicades: 
Didáctica de la Historia
Complements d'Història