La incorporació de l’Educació per a la Sostenibilitat i els Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals en la formació inicial de mestres.

L'educació i la formació de les noves generacions és un element clau si volem avançar i millorar la crisi socioambiental que nombrosos científics han exposat i evidenciat com a urgent  i greu (IPCC, 2021). Alhora, la formació és un aspecte clau que es recull ja, en els inicis de la preocupació internacional pel medi ambient com és   la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient d’Estocolm al 1972 i, que ha anat prenent força fins a l’actualitat en la declaració dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) i la seva agenda pel 2030 de compromís per avançar cap al desenvolupament sostenible. En concret en els ODS, la universitat hi té un paper clau per tal de capacitar els estudiants i incorporar la sostenibilitat a través dels 17 ODS, sigui per la consideració dels estudiants com a futurs professionals que han de fer front a l’emergència de la sostenibilitat del planeta, sigui perquè també, formen part de la ciutadania que ha de gestionar el canvi. 

La formació inicial de mestres no està exempta d'aquest compromís i per això, des del nostre grup d'innovació docent (Educits) apostem per la inclusió de la sostenibilitat en els programes, seguint les indicacions de la CRUE (2012) de sostenibilització curricular de tal manera que els futurs docents sentin un major compromís cap als reptes exposats. La sostenibilització curricular s'orienta tant a incloure continguts de sostenibilitat en l'ensenyament i l’aprenentatge com a introduir canvis en el procés educatiu orientats a construir una visió complexa i dinàmica i fomentar el pensament sistèmic i relacional dels estudiants - elements propis de la sostenibilització curricular segons Barron, Navarrete i Ferrer-Bales (2010). De fet, la introducció de la sostenibilitat als programes docents és un procés que implica no únicament ampliar continguts d'aprenentatge sinó, sobretot, repensar i integrar i transformar la docència orientant-la cap a la sostenibilitat (Murga-Menoyo, 2015). Des d’aquest enfocament els 17 ODS i l’Agenda 2030, esdevé un camí que facilita la introducció de coneixements, habilitats i valors de l’educació per a la sostenibilitat en la formació inicial de mestres  (Garcia, Jiménez-Fontana y Azcárate, 2020) i permet avançar cap a la sostenibilització dels  programes de l’Educació Superior.  

L’acció que es presenta en aquest projecte d’innovació docent pretén introduir l’Educació per a la sostenibilitat i els ODS a tres programes docents del Grau de Mestre en Educació Infantil i Educació Primària a partir de la introducció. En concret, es pretén seguir les orientacions marcades en la guia d’Educació per als ODS -objectius d’aprenentatge – de les Nacions Unides i transferir les competències d’aprenentatge que proposa la guia a tres dels programes docents que coordinem des de la Secció de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament d'Educació Lingüística i Literària, i Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la Facultat d'Educació.

El projecte d’innovació docent que es presenta pretén, per una banda, afavorir l’aprenentatge de les ciències experimentals dels futurs mestres des de la perspectiva de la sostenibilitat i els ODS. Per altra, també vol contribuir a que els futurs docents aprenguin a dissenyar activitats per a ensenyar les ciències experimentals a les aules d’educació infantil i primària des dels contextos socioambientals i de sostenibilització curricular. 

A la vegada, aquest projecte s’emmarca en els objectius del Grup d’Innovació Docent Educació Científica i Tecnològica per a la Sostenibilitat (EduCits, GINDO-UB/179) i, en concret el seu desenvolupament contribuirà a l’objectiu:

Introduir l’educació per a la sostenibilitat en els programes de formació inicial de mestres i de professorat de secundaria mitjançant l’ambientalització de les assignatures d’educació científica.

I a l’acció d’innovació prevista:

Dissenyar, implementar i avaluar accions educatives per a ambientalitzar les assignatures d’Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals del Grau de Mestre d’Educació Primària, Coneixement i Exploració de l'Entorn Natural del Grau de Mestre d’Educació Infantil i Aprenentatge i Ensenyament de la Biologia i la Geologia del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El PID pretén assolir dos objectius generals i 6 objectius específics.

Objectiu-1: 

Incorporar l’Educació per a la sostenibilitat en els aprenentatges de les ciències experimentals de l’estudiantat de la formació inicial de Mestres d’Educació Infantil i Educació Primària (OB-1).

(OB-1.1) Millorar en l’alumnat el coneixement de problemàtiques socioambientals actuals.
(OB-1.2) Aprendre a dissenyar activitats d’educació per a la Sostenibilitat a l’etapa d’Educació Primària.
(OB-1.3) Aprendre a dissenyar activitats d’educació per a la Sostenibilitat a l’etapa d’Educació Infantil.

Objectiu-2: 

Millorar el coneixement de l’agenda 2030 i els ODS i les seves implicacions en l’àmbit educatiu.

(OB-2.1) Aprofundir en la comprensió dels 17 ODS.
(OB-2.2) Entendre la responsabilitat que te l’alumnat com a futurs mestres en la implementació dels ODS als centres escolars. 
(OB-2.3) Ser capaç de relacionar els ODS amb el currículum de l’etapa d’educació infantil i/o educació primària en general, i amb l’àmbit de coneixement del medi (EP) o l’àrea de descoberta de l’entorn (EI) en particular.

Codi del projecte: 
2021PID-UB/016
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Genina Calafell Subirà
Participants: 
Martín Hernandez, Eduard
Colomer Busquets, Miquel
Duran Gilabert, Hortènsia
Esparza Pagès, Mireia
Jiménez Valverde, Gregorio
Ingrit Soriguera
Cinthia Pereira
Carlos Heras, Eduard
Garcia Boque, Carmen
Fabre Mitjans, Noelle
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau de Mestre d’Educació Infantil
Grau de Mestre d’Educació Primària
Assignatures implicades: 
Coneixement i Exploració de l'Entorn Natural
Aprenentatge i Ensenyament de les Ciències Naturals
Didàctica de la Matèria, l’Energia i la Interacció