Open Learning Resources: Creació d'un canal de Youtube per a l'anàlisi psicomètrica amb Jamovi

L'ús d'Open Learning Resources (OLR) a l' ensenyament superior és una alternativa que gaudeix d'evidència empírica sobre la seva capacitat per fomentar l'aprenentatge significatiu dins i fora de l'aula. L'ús d'OLR permet un accés a contingut, en un horari flexible i de forma lliure i gratuïta. En aquest sentit, facilita el repàs de continguts i, per tant, estimula l'aprenentatge significatiu.

Aquesta proposta planteja implementar OLR a les pràctiques de Psicometria del grau de Psicologia per aprofitar-ne els avantatges a favor de l'aprenentatge, tenint en compte que el programari que actualment s’utilitza (a saber, l’SPSS) és de pagament i el llibre de pràctiques editat per la UB està desactualitzat quant a continguts de l’assignatura. En aquest context, es pretén crear un canal de YouTube amb vídeos tutorials sobre com fer anàlisis psicomètriques amb el programa de distribució lliure Jamovi.

S'atenen dues de línies d'innovació docent prioritàries a la UB: (A) Aprenentatge en entorns virtuals: A3 Open Educational Resources; A7 Web 2.0 / 3.0 / Xarxes socials; i (E) Metodologies actives per l’aprenentatge: E1 Aprenentatge autònom.

Les eines que s'utilitzaran són YouTube i Jamovi: a) YouTube és una xarxa social que permet compartir contingut audiovisual de forma oberta, de fàcil ús i de ràpid accés; b) Jamovi és un programari de lliure accés que permet fer càlculs estadístics.

Per a la implementació de la proposta s'elaboraran aproximadament entre 25-30 vídeos tutorials que expliquin pas a pas l'ús de Jamovi per dur a terme les anàlisis psicomètriques estudiades prèviament a les classes teoricopràctiques. Aquests vídeos es dissenyaran en diversos idiomes (i.e., català , espanyol i anglès) per adequar-se a les diferents llengües en què s'imparteix l'assignatura i per aconseguir la màxima difusió entre públic extern especialitzat (p. ex., alumnes de grau i investigadors, tant dins del territori nacional com internacional). Finalment, es publicaran a un canal de YouTube d'accés lliure.

La proposta es durà a terme en quatre fases:

1. Fase de disseny: Elaboració del material audiovisual (25-30 vídeos) i creació del canal de YouTube i publicació dels vídeos.

2. Fase d'implementació: Posada en marxa de la iniciativa a les pràctiques de Psicometria el curs 2022-23. L'alumnat tindrà accés lliure als vídeos tutorials per dur a terme l'anàlisi psicomètrica proposada a les classes de pràctiques.

3. Fase d'avaluació: La proposta s'avaluarà a partir d'indicadors objectius (p. ex., nombre de visualitzacions, de “m'agrada”, etc.) i subjectius (p. ex., satisfacció de l'alumnat a partir d'un qüestionari creat ad hoc).

4. Fase de revisió, actualització i reimplementació de la proposta el curs 2023-2024.

En la mesura en què els materials es vagin revisant i actualitzant lleugerament, aquesta proposta és sostenible en el temps, atès que ja s’haurà realitzat la inversió inicial de recursos en l’elaboració dels vídeos. A més, es tracta d’una iniciativa eficient ja que el professorat podrà invertir el temps que actualment ocupa a ensenyar l'ús del programari a oferir feedback que consolidi els aprenentatges.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Promoure l'aprenentatge autònom per a realitzar una anàlisi psicomètrica amb Jamovi mitjançant la implementació d'Open Learning Resources (canal de YouTube amb vídeos tutorials).

Codi del projecte: 
2022PMD-UB/006
Convocatòria: 
Projectes de Millora Docent (PMD)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Georgina Guilera Ferré
Participants: 
Maite Barrios Cerrejón
M. Victòria Carreras Archs
Estefania Guerrero Jaramillo
Chuen Ann Chai
Alba Aza Hernández
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Psicologia
Assignatures implicades: 
Psicometria