Research Portfolio: el dossier bibliogràfic com a eina d’aprenentatge autònom

El "Research Portfolio" és una actuació d’innovació docent que té com a finalitat l’elaboració d’un dossier bibliogràfic que ens permeti promoure, fomentar i avaluar l’aprenentatge autònom dirigit. Per tal de dur a terme aquesta actuació, hem escollit l’alumnat de l'assignatura Narratives Modernistes i Postmodernistes en Anglès del quart curs del Grau d’Estudis Anglesos (Facultat de Filologia i Comunicació).

L’equip docent implicat en aquesta assignatura hem dut a terme una reflexió profunda sobre les possibilitats que el nostre disseny d'avaluació continuada ens atorga a l'hora de plantejar actuacions que promoguin l'aprenentatge autònom dirigit. La nostra experiència ens ha demostrat que aquest és un tipus d'aprenentatge que, tot i conformar un terç de la dedicació total de l'estudiant, té tendència a quedar diluït en altres activitats de caràcter més individual (i no dirigides) que ha de dur a terme l'alumnat i que, tot i ser de gran importància, presenten característiques molt diferents amb necessitats diverses.

Tenint aquests paràmetres en compte, la nostra proposta és plantejar el dossier bibliogràfic com a eina docent mitjançant la qual es convida a l’alumnat a dur a terme un procés de recerca, buidatge, recollida, anàlisi, i presentació de fonts secundàries sobre un dels textos que conformen el llistat de fonts primàries del curs (A Portrait of the Artist as a Young Man, de l'autor irlandès James Joyce). Hem decidit proposar aquesta actuació en l'alumnat de quart curs perquè considerem que presenta unes característiques que promouen i encoratgen aquest tipus d'actuacions, en mostrar prou maduresa per dur a terme una tasca que l'ajudarà a desenvolupar les seves competències avançades en recerca, tot efectuant una reflexió profunda sobre el seu propi aprenentatge i sobre la gestió del seu temps d'aprenentatge autònom. Entenem que aquests factors esdevindran clau a l'hora de poder avaluar els resultats de la nostra proposta d'innovació docent amb paràmetres ponderables.

Així doncs, a través de la nostra proposta d'elaboració del dossier bibliogràfic aconseguirem que l’alumnat no només es familiaritzi amb el text seleccionat, així com amb el seu context cultural i acadèmic, sinó que ho farem valorant la seva capacitat de recerca acadèmica, d'anàlisi avançada de fonts secundàries i de presentació de resultats a la comunitat. Ens interessa, en especial, la capacitat de l'alumnat d'elaborar una anàlisi i crítica ponderada dels resultats de la seva recerca, una activitat que, sens dubte, contribuirà a la capacitació dels nostres estudiants com a subjectes autònoms capaços de decidir quina és la informació rellevant en una societat cada cop més sobre informada. En aquest sentit, l'elecció de la font primària és, també, un factor d'importància. En tractar-se d'un text canònic, hi ha una vasta quantitat de fonts secundàries i bibliografia especialitzada en tots els aspectes que conformen el text a disposició de l'alumnat a través del CRAI. Aquesta característica del text serà de gran ajuda a l'hora de demanar a l'alumnat que exerceixi la seva lectura crítica i discrimini quines són les fonts adequades per dur a terme la recerca sobre els temes puntuals que s'especifiquen en les instruccions que distribuirem el primer dia de curs.

Es tracta, doncs, d'un projecte que té una finalitat doble: per una banda, reforça els objectius d'aprenentatge pel que fa a continguts, habilitats, i actituds mentre que, per l'altra, promou el desenvolupament de competències relacionades amb la capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, l'habilitat de treballar de forma autònoma, l'ús de recursos bibliogràfics (incloses les TIC) com a eines d'aprenentatge, i la capacitat d'exercir una mirada crítica i plenament conscient que permeti discernir quina és la informació rellevant i per què.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Objectius: 

  1. Quant als objectius referits a coneixements, el procés de recerca, buidatge, anàlisi, i la consegüent redacció i presentació del dossier bibliogràfic ajudarà a l’alumnat a familiaritzar-se amb el text seleccionat, així com amb el seu context cultural i acadèmic.
  2. Pel que fa als objectius referits a habilitats i destreses, aquesta proposta d’innovació docent revelarà la capacitat del discent de dur a terme una recerca bibliogràfica sòlida en l’àmbit acadèmic, tot desenvolupant la seva destresa en l’escriptura de caràcter acadèmic i la presentació de resultats de forma coherent i articulada davant la comunitat universitària.
  3. El procés de recerca, buidatge, anàlisi, i la consegüent redacció i presentació del dossier esdevindrà una eina que promourà una millora de les tècniques d’organització de treball personal, tot fomentant l’aprenentatge autònom emmarcat dins una proposta d’avaluació continuada i, per tant, sostinguda en el temps.
  4. Pel que es refereix als objectius referits a actituds, valors i normes, pretenem que el procés d’elaboració del dossier promogui una reflexió profunda sobre la font primària en relació amb les seves fonts secundàries i l’activitat mateixa de recerca acadèmica que, entenem, contribuirà de forma específica al fet que l’alumnat de quart experimenti el món acadèmic de forma completa i veraç.

Argumentar l’adequació dels objectius a la finalitat del projecte: 

  1. L'alumnat haurà de decidir quin dels temes que proposem serà el seu objecte de recerca. Amb aquesta decisió, començarà el seu procés d'aprenentatge autònom, ja que haurà d'haver llegit la font primària per tal de poder decidir amb coneixement de causa.
  2. El procés de recerca serà també part d'aquest procés d'aprenentatge autònom, ja que l'alumnat haurà de recopilar les fonts secundàries que consideri oportunes i relacionades en tot moment amb el tema que ha escollit prèviament.
  3. Un cop s'ha efectuat la recerca i el buidatge, l'alumnat ha de continuar el seu procés amb l'anàlisi de les fonts i la redacció del dossier. Serà un bon moment perquè esdevingui conscient de com organitza el seu treball personal i la gestió del seu temps.
  4. Tot el procés d'elaboració del dossier promou la reflexió profunda sobre la relació que s'estableix entre fonts primàries, fonts secundàries, i la mirada acadèmica. Assolim aquest particular a través de la presentació de resultats davant la comunitat.

Argumentem que la nostra proposta expressa una millora ponderable (20% de la nota total del curs) en l'àmbit de l'aprenentatge autònom dirigit. Al llarg de tot el procés, el discent anirà fent un seguiment amb relació al procés d'assoliment dels objectius que hem llistat, tot dirigint l'aprenentatge de l'estudiant a través de tutories que mostrin la implicació d'ambdues parts en el procés.

Codi del projecte: 
2023PID-UB/005
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
GEMMA LOPEZ SANCHEZ
Participants: 
Ana Sofía Moya Gutiérrez
Ensenyament/s: 
ESTUDIS ANGLESOS
Assignatures implicades: 
362742 Narrativa Modernista i Postmodernista en Anglès