Zones d’invisibilitat a l’avaluació formativa de l’aprenentatge autònom

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a. Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 1.Ampliar l'estat de la qüestió de les relacions entre avaluació formativa (i participativa) i aprenentatge autònom, amb especial interès sobre allò que es parla i no es parla (les zones d’invisibilitat) respecte a aquesta relació. Aquesta revisió, a més de consolidar la fonamentació del projecte, ens permetrà vincular-nos amb col·legues nacionals i internacionals que comparteixen inquietuds semblants, amb la finalitat de millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge-avaluació a l’ensenyament superior. 2.Esbrinar les zones d’invisibilitat  en les concepcions i pràctiques avaluadores que porta a terme el professorat participant al projecte. En aquest objectiu ens plantegem posar en comú les concepcions sobre l’avaluació per a l’aprenentatge del professorat del projecte, així com fer un recull de les modalitats d’avaluació que estiguin duent a terme i que es vinculin amb l’aprenentatge autònom dels estudiants. 3.Desenvolupar estratègies d'avaluació que incloguin les zones d’invisibilitat les assignatures vinculades a la docència del professorat participant per. Aquest és l’objectiu central del projecte, per mitjà del qual es pretén: a) plantejar i fer servir modalitats d’avaluació de l’aprenentatge autònom, a partir dels exemples que ja s’estiguin posant en pràctica i d’altres de nous, b) contrastar amb els estudiants les aportacions que es deriven d’aquestes modalitats, c) avaluar en termes de vinculació amb les competències dels graus i de les assignatures els processos i resultats d’aquestes modalitats i d) fer una publicació amb aquests exemples i la seva discussió.  4.Divulgar els resultats del procés en comunicacions a congressos i publicacions. Tres comunicacions a congressos i dos articles. 5.Concretar amb l’ICE la realització d’un seminari sobre l’avaluació de l’aprenentatge autònom per al professorat universitari. El grup Indaga-t pretén oferir a l’ICE de la UB la possibilitat de portar a terme un seminari sobre aprenentatge autònom i la seva avaluació.  

Codi del projecte: 
2013PID-UB/001
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Hernández Hernández, Fernando
Participants: 
Juana M. Sancho Gil, Cristina Alonso Cano, Begoña Piqué Simó, Anna Forés Miravalles, Fernándo Herraiz García, Joan-Anton Sanchez i Valero, Alejandra Montané, Ascensió Moreno González, Adriana Ornellas, Sandra Martínez Pérez, Paulo Padilla Petry, Rachel Fendler, Judith Arrazola Carballo, Xavier Giró Gràcia, Raquel Miño Puigcercós
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau Belles Arts, Grau Restauració de bens culturals, Grau Pedagogia, Grau Educació Primària, Grau Educació Infantil, Grau Educació Social
Assignatures implicades: 
Visualitats contemporànies (Belles Arts) 1Q, Antropologia i Sociologia de l’Art (Belles Arts i Restauració) 1Q, Psicologia de l’art i estudis de gènere (Belles Arts) 2Q, Investigació basada en les arts (Belles Arts) 1Q, TFG (Belles Arts) 2Q, TFG (Pedagogia) 2Q, Comunicació en educació (Pedagogia) 1Q, La cultura visual i digital en els processos socioeducatius (Pedagogia) 2Q, Alfabetització Digital (Educació Infantil) 1Q, Ensenyament i Aprenentatge a la Societat Digital (Pedagogia) 1Q, Entorns, P