INDAGA'T

Grup d'innovació Docent per afavorir la Indagació
Presentació: 
Objectius de l'activitat del grup

La finalitat primera del grup és promoure, desenvolupar, avaluar i divulgar estratègies de col·laboració entre els docents participants que es vinculin amb l’afavoriment de formes d’aprenentatge integrades i plenes de sentit per als estudiants. De manera específica, el grup pretén assolir les següents finalitats:

-Contribuir a formar graduats universitaris amb un alt grau d’autonomia intel·lectual, capacitat per treballar en equip i en xarxes col·laboratives, creativitat i predisposició per arriscar-se a seguir aprenent al llarg de la seva vida personal i professional.
-Desenvolupar una modalitat d’ensenyament i aprenentatge basada en un enfocament socio-construccionista i centrada en els estudiants, que es vincula amb l’ús intensiu en el procés d’aprenentatge de TIC que complementen i amplien els rols i les experiències de docents i estudiants, i amb la creació d’una xarxa de col·laboració entre docents de diferents ensenyaments.
Aquesta visió de la formació universitària esta estretament relacionada amb els reptes derivats de la construcció de l’EEES, les noves demandes laborals i socials i la necessitat de promoure l’anàlisi, la comprensió crítica i la millora dels processos d’aprenentatge a l’ensenyament superior.
-Disseminar els processos i resultats del grup en congressos i publicacions de referència.

Objectius específics a assolir són:

-Impulsar formes d’aprenentatge autònom i col·laboratiu centrades en la indagació, la utilització d’eines digitals de tractament de la informació i la comunicació, l’aplicació en la pràctica i el desenvolupament de competències personals i professionals.
-Situar-se en una visió dinàmica, contextual i transdiciplinar del coneixement, que possibiliti als estudiants experiències genuïnes de creació de sentit, allunyant-se del seu rol tradicional d’aplicadors d’un coneixement que no acaben de poder fer seu perquè els és aliè.
-Fer servir el potencial de les TIC per ‘adaptar’ i utilitzar eines digitals d’aprenentatge amb les que la interacció — dintre i fora de la institució — amb les fonts i les tasques sigui prioritària, així com l’intercanvi amb els altres estudiants i els membres de la comunitat de saber de la que formen part.
-Dissenyar estratègies i materials afavoridors d’aprenentatge que siguin compartits entre els docents de les diferents matèries i graus.
-Promoure la coordinació entre el professorat amb la finalitat d’afavorir la complementarietat i la relació entre continguts, materials i propostes de treball per als estudiants, a fi d’evitar la repetició de referents, continguts i metodologies dintre d’un mateix grau.
-Avançar en la integració modular entre matèries, de manera que els estudiants adquireixin competències d’aprenentatge que afavoreixin l’establiment de relacions entre continguts, metodologies i formes d’actuació.
-Desenvolupar i divulgar recerques al voltant dels temes emergents vinculats als projectes del grup: aprenentatge per a la comprensió; treball col·laboratiu entre docents; mediació de les TIC; aprenentatge semipresencial; transferència competencial; avaluació per a la comprensió

Codi UB: 
GINDOC-UB/087
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Herraiz García, Fernando
Membres del grup: 
Fernando Hernández Hernández
Juana M. Sancho Gil
Cristina Alonso Cano
Anna Forés Miravalles
Joan-Anton Sanchez i Valero
Raquel Miño Puigcercós
Xavier Giró Gràcia
Pablo Ribera Vargas
Aurelio Castro Varela
Laura Malinverni
Beatriz Revelles
Judit Onsès Segarra
Sara Carrasco Segovia
Silvia de Riba Mayoral
Marina Riera Retamero
Diego Calderón Garrido
Judith Jacovkis Halperin
Katia Verónica Pozos Pérez
Lluís Parcerisa Marmi
Ezequiel Passeron
Paula Lozano Mulet
Judit Vidiella Pagès (ERAM, Universitat de Girona)
Maria Domingo Coscullola (UIC)