NOVES PROPOSTES D'INNOVACIÓ (REGISTRE)

Per registrar una nova proposta heu de fer servir aquest enllaç:

Espai personal RIMDA

NO ES RECONEIXEN COM A PID PROPOSTES CENTRADES EN:

  • Desenvolupament de Materials o Recursos Docents.
  • Estudis, Anàlisi o Recerques.
  • Incorporació de Nous Continguts als Programes Docents.

Procediment:

FASE 1
PROPOSTA
INICIAL
  FASE 2
PROPOSTA DEFINITIVA
  FASE 3
AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA

Presentació breu per part del docent d’una actuació d’innovació.

Dades inicials requerides:

1. Títol
2. Presentació (Data d'inici i finalització - Descripció breu de l'actuació, )
3. Participants (PDI implicat i altres participants)
4. Context d’aplicació (Assignatures implicades, Ensenyament)
5. Antecedents (Antecedents relacionats
amb la proposta)
6. Objectius (Objectius inicials relacionats
amb la millora dels aprenentatges de
l'alumnat implicat)
7. Recursos (Import/Ajut sol·licitat)

Un cop rebuda la proposta d’actuació el RIMDA assessoren sobre la idoneïtat de la proposta respecte dels requeriments establerts al procediment pel reconeixement i desenvolupament de projectes d’innovació.

El PDI que ha registrat la proposta i que consta com a responsable,  rep una resposta del RIMDA per tal de procedir amb la FASE 2 o reenfocar la proposta.

Un cop validada la petició inicial s’obre una nova fase en la que el PDI responsable presenta la proposta de forma detallada i la justificació dels recursos necessaris.

Dades requerides:

1. Context d’aplicació (Vinculació amb
l’ensenyament
)
2. Situació inicial (Característiques de l'alumnat implicat, Mancances detectades)
2. Antecedents (Plantejament docent
anterior a l’actuació
)
3. Objectius (Línies d’Innovació amb
les que es poden vincular els objectius
)
4. Desenvolupament (Desenvolupament de
l'actuació / pla de treball
, Activitats, 
estratègies, recursos, materials, ... emprats)
5. Avaluació (Indicadors d'avaluació, Instruments d'avaluació, Procediment)
6. Altres (Difusió prevista dels
resultats, Transferibilitat prevista
dels resultats, Grup/s d'Innovació
Docent implicats en l'actuació
)
7. Més informació d'interès.
 

Un cop complimentada, el docent responsable decideix presentar-la per a la seva avaluació seguint el calendari establert de reunions de la Comissió avaluadora.

El RIMDA gestionarà les propostes presentades i les derivarà a la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent UB (CAIDUB), per a la seva validació.

Els responsables de l'avaluació de les propostes són els membres de la CAIDUB.

Els criteris que permeten a la CAIDUB validar les propostes com a Projecte d'Innovació Docent es poden consultar en aquest enllaç 

 

Documents de referència:

Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i projectes d'innovació docent que desenvolupa el RIMDA dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).

Requisits pel registre de les propostes:

- Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora i innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits,on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desenvolupar.

- El responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB.

Responsable de la proposta :

- El PDI sol·licitant de la proposta constarà como a responsable de l'actuació presentada.

Compromís dels sol·licitants:

- El responsable haurà de lliurar la documentació complementària que pugui requerir el RIMDA.

- El responsable garanteix la veracitat de les dades.
 

Avaluació de les propostes presentades:

CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE

25 DE SETEMBRE 2020 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

NOVEMBRE 2020 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 25 de setembre de 2020.

30 D'ABRIL 2020 
           Data límit per:
           - Complimentar la Fase 2 de les propostes validades en Fase 1.
           - Sol·licitar ajuts per difusió.
           - Registrar nous grups.

JUNY 2020 
           Reunió de la CAIDUB que avaluarà les propostes que s'han registrat
           abans del 30 d'abril de 2020.