NOVES PROPOSTES DE MILLORA O INNOVACIÓ DOCENT (REGISTRE)

BASES DE LES CONVOCATÒRIES

Consulteu les Bases de la convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes de Millora Docent (PMD) del Programa RIMDA -  Vicerectorat de Política Docent

Consulteu les Bases de la convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes d'Innovació Docent (PID) del Programa RIMDA - Vicerectorat de Política Docent

 

PROCEDIMENT DE REGISTRE

El procediment de registre és únic per les dues convocatòries.

Des del RIMDA s'orienta al PDI responsable de la proposta, en funció dels seus objectius, finalitat i abast, per tal de decidir a quina convocatòria oberta presenta la proposta.

Per registrar una nova proposta heu de fer servir el següent enllaç (amb credencials UB):

Espai personal RIMDA 

  Fases del procediment de registre:

  PROPOSTA INICIAL   PROPOSTA DEFINITIVA   AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA

  Presentació breu per part del PDI responsable d’una actuació docent novedosa.

  El PDI responsable té accés a un
  conjunt limitat de camps.

   Dades inicials requerides: 

  Presentació
       a. Títol
       b. Data d'inici i finalització de l'actuació
       c. Finalitat del projecte 
  Participants
       a. PDI UB implicat 
       b. Altres participants 
       c. Grups d'Innovació Docent implicats
       d. Altres grups o equips docents implicats
  Context d’aplicació
       a. Assignatures implicades
       b. Vinculació de la proposta amb altres
       actuacions de millora o innovació docent
  Objectius
  Avaluació

       a. Proposta d’avaluació dels resultats

  Un cop desada la proposta, el RIMDA rep una notificació i respon amb una valoració inicial.

  Aquesta valoració permet orientar la proposta com a:

   Projecte de Millora Docent /PMD 
   Projecte d'Innovació Docent /PID 

  i permet valorar la idoneïtat de la mateixa respecte dels requisits establerts per a reconèixer-la com a Projecte acreditat.

   

  Un cop valorada la proposta inicial pel RIMDA, el PDI responsable té accés a la totalitat de camps (incloent-hi els de la fase anterior que tornen a ser editables).

  En aquesta fase opta per presentar la proposta a qualsevol de les convocatòries obertes considerant la valoració inicial del RIMDA.

   Dades ampliades: 

  Motivació del projecte
       a. Diagnosi de la situació inicial
       b. Actuacions de millora o innovació vinculades
  Objectius
       a. Adequació dels objectius a la finalitat
       del projecte
       b. Estratègies d’E/A que es desenvolupen
  Desenvolupament
       a. Desenvolupament de l'actuació / pla
       de treball
       b. Cronograma
  Avaluació
       a. Indicadors d'avaluació
       b. Instruments d'avaluació proposats
       per l'observació dels indicadors establerts
       c. Procediment proposat per l'aplicació
       dels instruments d'avaluació
  Resultats
       a. Resultats previstos
  Difusió
      a. Difusió prevista dels resultats
  Recursos
       a.Import/Ajut sol·licitat
  Altres
       a. Més informació d'interès
       b. Documents adjunts a la proposta
  Context d’aplicació
       c. Documents acreditatius 
    Convocatòria 
       a. Tipus de convocatòria (PMD o PID)

  El RIMDA gestionarà les propostes presentades a les convocatòries obertes:

   Projectes de Millora Docent /PMD 
   Projectes d'Innovació Docent /PID 

  i les derivarà a la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent UB (CAIDUB), per a la seva validació.
   

  Els responsables de l'avaluació de la proposta presentada a qualsevol de les convocatòries obertes, són els membres de la CAIDUB.

  En aquest enllaç es poden els criteris que permeten a la CAIDUB validar la proposta com a:

   Projecte de Millora Docent /PMD 
   Projecte d'Innovació Docent /PID 

   Un cop valorada la proposta, seguint el procediment i els criteris establerts per la CAIDUB per a cada convocatòria, el RIMDA informarà el/la PDI responsable de la resolució de la Comissió.

  Amb aquesta resolució s'activa l'inici del Projecte reconegut i l'acreditació de la participació del PDI implicat a efectes de PDA i Curricul@.

  En cas de no ser acceptada com a PMD o PID, el responsable de la proposta rep una valoració de la CAIDUB que li permet orientar la proposta per ser presentada en posteriors convocatòries, si així ho considera.

  La proposta es manté editable a l'aplicació de registre per permetre elaborar la nova proposta.

   

  DOCUMENTS DE REFERÈNCIA:

  Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i dels projectes reconeguts com a PMD o PID que desenvolupa el RIMDA dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).

  REQUISITS:

  • La persona responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB amb docència assignada.
  • Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora o innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits, on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desplegar.
    

  RESPONSABLE DE LA PROPOSTA:

  • El/La PDI sol·licitant de la proposta constarà com a responsable de l'actuació presentada.
    

  COMPROMISOS DE LA PERSONA RESPONSABLE:

  • Haurà de lliurar la documentació complementària que pugui requerir el RIMDA.
  • Garanteix la veracitat de les dades.
  • Accepta la proposta reconeguda com a PID o PMD.
    

  SUPORT I ASSESSORAMENT:

  • En qualsevol de les fases d'aquest procediment la persona responsable de la proposta presentada pot sol·licitar el suport, orientació i assessorament per part de l'equip del Programa RIMDA.
  • El RIMDA no participa de la valoració final de la proposta, responsabilitat que recau en la Comissió CAIDUB, i les seves aportacions només poden ser enteses com a propostes, no com a valoració oficial.
  • S'estableix un canal directe entre la persona responsable de la proposta, un cop registrada mitjançant l'aplicació web, i un membre de l'equip tècnic del RIMDA.
    

  AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES:

  Veure Calendari RIMDA