NOVES PROPOSTES DE MILLORA O INNOVACIÓ DOCENT (REGISTRE)

BASES DE LES CONVOCATÒRIES

Consulteu les Bases de la convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes de Millora Docent (PMD) del Programa RIMDA -  Vicerectorat de Política Docent

Consulteu les Bases de la convocatòria de reconeixement i acreditació de Projectes d'Innovació Docent (PID) del Programa RIMDA - Vicerectorat de Política Docent

 

PROCEDIMENT DE REGISTRE

El procediment de registre és únic per les dues convocatòries.

Des del RIMDA s'orienta al PDI responsable de la proposta, en funció dels seus objectius, finalitat i abast, per tal de decidir a quina convocatòria oberta presenta la proposta.

Per registrar una nova proposta heu de fer servir el següent enllaç (amb credencials UB):

https://opid.ub.edu

Fases del procediment de registre:

PROPOSTA INICIAL   PROPOSTA DEFINITIVA   AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA

Presentació breu per part del PDI responsable d’una actuació docent novedosa.

El PDI responsable té accés a un
conjunt limitat de camps.

 Dades inicials requerides: 

Presentació
     a. Títol
     b. Data d'inici i finalització de l'actuació
     c. Finalitat del projecte 
Participants
     a. PDI UB implicat 
     b. Altres participants 
     c. Grups d'Innovació Docent implicats
     d. Altres grups o equips docents implicats
Context d’aplicació
     a. Assignatures implicades
     b. Vinculació de la proposta amb altres
     actuacions de millora o innovació docent
Objectius
Avaluació

     a. Proposta d’avaluació dels resultats

Un cop desada la proposta, el RIMDA rep una notificació i respon amb una valoració inicial.

Aquesta valoració permet orientar la proposta com a:

 Projecte de Millora Docent /PMD 
 Projecte d'Innovació Docent /PID 

i permet valorar la idoneïtat de la mateixa respecte dels requisits establerts per a reconèixer-la com a Projecte acreditat.

 

Un cop valorada la proposta inicial pel RIMDA, el PDI responsable té accés a la totalitat de camps (incloent-hi els de la fase anterior que tornen a ser editables).

En aquesta fase opta per presentar la proposta a qualsevol de les convocatòries obertes considerant la valoració inicial del RIMDA.

 Dades ampliades: 

Motivació del projecte
     a. Diagnosi de la situació inicial
     b. Actuacions de millora o innovació vinculades
Objectius
     a. Adequació dels objectius a la finalitat
     del projecte
     b. Estratègies d’E/A que es desenvolupen
Desenvolupament
     a. Desenvolupament de l'actuació / pla
     de treball
     b. Cronograma
Avaluació
     a. Indicadors d'avaluació
     b. Instruments d'avaluació proposats
     per l'observació dels indicadors establerts
     c. Procediment proposat per l'aplicació
     dels instruments d'avaluació
Resultats
     a. Resultats previstos
Difusió
    a. Difusió prevista dels resultats
Recursos
     a.Import/Ajut sol·licitat
Altres
     a. Més informació d'interès
     b. Documents adjunts a la proposta
Context d’aplicació
     c. Documents acreditatius 
  Convocatòria 
     a. Tipus de convocatòria (PMD o PID)

El RIMDA gestionarà les propostes presentades a les convocatòries obertes:

 Projectes de Millora Docent /PMD 
 Projectes d'Innovació Docent /PID 

i les derivarà a la Comissió d'Avaluació de la Innovació Docent UB (CAIDUB), per a la seva validació.
 

Els responsables de l'avaluació de la proposta presentada a qualsevol de les convocatòries obertes, són els membres de la CAIDUB.

En aquest enllaç es poden els criteris que permeten a la CAIDUB validar la proposta com a:

 Projecte de Millora Docent /PMD 
 Projecte d'Innovació Docent /PID 

 Un cop valorada la proposta, seguint el procediment i els criteris establerts per la CAIDUB per a cada convocatòria, el RIMDA informarà el/la PDI responsable de la resolució de la Comissió.

Amb aquesta resolució s'activa l'inici del Projecte reconegut i l'acreditació de la participació del PDI implicat a efectes de PDA i Curricul@.

En cas de no ser acceptada com a PMD o PID, el responsable de la proposta rep una valoració de la CAIDUB que li permet orientar la proposta per ser presentada en posteriors convocatòries, si així ho considera.

La proposta es manté editable a l'aplicació de registre per permetre elaborar la nova proposta.

 

DOCUMENTS DE REFERÈNCIA:

Podeu consultar tota la documentació de referència sobre el procediment de gestió de les propostes i dels projectes reconeguts com a PMD o PID que desenvolupa el RIMDA dins la secció Documents de referència PROJECTES d'aquest web (menú superior).

REQUISITS:

 • La persona responsable de la proposta ha de ser Personal Docent i Investigador de la UB amb docència assignada.
 • Les propostes no han d'haver estat presentades a cap convocatòria de millora o innovació docent anterior, excepte en el cas que es tracti de la continuació o ampliació de projectes ja concedits, on s'han d'incloure i posar de manifest les noves actuacions a desplegar.
   

RESPONSABLE DE LA PROPOSTA:

 • El/La PDI sol·licitant de la proposta constarà com a responsable de l'actuació presentada.
   

COMPROMISOS DE LA PERSONA RESPONSABLE:

 • Haurà de lliurar la documentació complementària que pugui requerir el RIMDA.
 • Garanteix la veracitat de les dades.
 • Accepta la proposta reconeguda com a PID o PMD.
   

SUPORT I ASSESSORAMENT:

 • En qualsevol de les fases d'aquest procediment la persona responsable de la proposta presentada pot sol·licitar el suport, orientació i assessorament per part de l'equip del Programa RIMDA.
 • El RIMDA no participa de la valoració final de la proposta, responsabilitat que recau en la Comissió CAIDUB, i les seves aportacions només poden ser enteses com a propostes, no com a valoració oficial.
 • S'estableix un canal directe entre la persona responsable de la proposta, un cop registrada mitjançant l'aplicació web, i un membre de l'equip tècnic del RIMDA.
   

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES:

Veure Calendari RIMDA