Projectes estratègics de centre 2022-2024 (RIMDA-PEDC)

El Vicerectorat de Política Docent i el Programa RIMDA han portat a terme un procés de reflexió conjunt amb tots els centres per tal d’establir accions concretes que permetin fer més eficients els recursos que el Programa posa a la seva disposició.

Una de les primeres mesures afavoridores del treball conjunt entre les facultats i el Vicerectorat de Política Docent és la creació i reconeixement de la figura del Coordinador/a d’innovació docent de Facultat com a interlocutor del Programa RIMDA a l’hora de dissenyar i implementar projectes de centre que afavoreixin la implicació del seu professorat en la millora docent i la qualitat dels seus ensenyaments.

Així, es van crear els anomenats Projectes Estratègics Docents de Centre (PEDC) els quals s'articulen com a intervencions d'una durada aproximada de 2 a 4 anys que comprenen tot un seguit d'actuacions que han de permetre als centres disposar dels recursos i el suport necessari per actuar sobre aspectes de la seva docència considerats com a estratègics. Aquests projectes reben un finançament per part del programa RIMDA (entre 1000-2500€, en funció del projecte i de les partides pressupostàries).

Com és el cas d'altres projectes del Programa RIMDA, el coordinador i els participants del PEDC tenen un reconeixement, si bé aquest s'acorda entre el Centre, el Programa RIMDA i el Vicerectorat de Política Docent en funció de la magnitud del projecte i el nombre de participants.

L'avaluació i seguiment del PEDC es porta a terme a partir d'una comissió constituïda per dos membres nomenats pel centre, un membre del Programa RIMDA i un membre de la CAIDUB.

El resultat de la posada en marxa d’aquests projectes és mantenir-los en el temps com un canal constant de col·laboració que garanteixi la alineació dels objectius estratègics de la institució i les necessitats concretes de cada centre.

PEDC en desenvolupament:

Facultat de Ciències de la Terra

Millora de pràctiques de geomaterials

Facultat d'Economia i
Empresa

Programa INNDOC

       

Facultat d'Educació

Disseny, implementació i avaluació del passaport a la professió a la Facultat d’Educació: el cas dels graus

Assessorament, Orientació, Inclusió i Equitat a la Facultat d’Educació

Facultat de Matemàtiques
i Informàtica

Programa de Mentors en el
Grau Enginyeria Informàtica

       

Facultat de Química

Simulació aplicada a l'aprenentatge actiu en assignatures d’Enginyeria Química i Química Analítica

Realitat Virtual Immersiva per a l’aprenentatge actiu en Química

Facultat de Filosofia

Preparació per a la inserció
laboral dels estudiants de
Grau amb la finalitat de
definir perfils professionals

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals

La intel·ligència artificial generativa en l’educació superior: estratègies i recursos per a docents i alumnes

 

Facultat de Dret

Itinerari d’innovació docent al
grau en Dret amb la implantació
de metodologies per a
l’aprenentatge competencial.

 

Facultat de Geografia i Història

Creació d'una col·lecció de referència de ceràmiques arqueològiques "ceramoteca" per a la millora dels coneixements de material arqueològic

Epistemologies per a la igualtat, la inclusió i la diversitat en la docència

   

Projectes estratègics col·laboratius:

Aquesta convocatòria també permet el reconeixement d'actuacions de millora o innovació de caràcter transdisciplinari i que s'impulsen des de més d'un centre.

En l'actualitat s'han reconegut i estan en desenvolupament dos PEDC en aquesta modalitat:

Facultat de Biologia

Facultat de Geografia i Història

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Facultat d'Infermeria

Millora de l’aprenentatge en Osteologia a través de la creació d’una col·lecció osteològica docent

Facultat de Medicina i
Ciències de la Salut

Facultat d'Infermeria

Projecte de trajectòries
clíniques per a una educació
interdisciplinar