RIMDA - Projecte institucional de foment de la qualitat docent al campus Bellvitge

EL PROJECTE RIMDA

El Vicerectorat de Docència i Ordenació Acadèmica ha dissenyat el programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA), per oferir solucions que permetin donar una resposta adequada a les noves exigències acadèmiques i que fomentin la millora de la qualitat de la docència a la Universitat de Barcelona.

El projecte contempla i integra els tres eixos presents als programes més avançats en la formació del professorat universitari: la formació pedagògica i didàctica, la innovació docent i la recerca en docència universitària.

Es tracta d'elaborar i realitzar projectes conjunts d’innovació docent de manera que la seva experimentació (recerca) redundi en la formació dels docents i en la millora de la seva docència. 

En síntesi, aquest projecte integra la formació i la innovació  docent amb la recerca i documentació dels processos docents innovadors.  Plantejar la posada en pràctica de les innovacions  com un procés d'indagació i exigir la participació cooperativa dels professors en totes les fases del procés  (acció-observació-reflexió), és una estratègia que permet i promou la col·laboració entre els docents i la construcció de les competències  requerides  per a la millora de la qualitat docent.

 

EL PROJECTE RIMDA AL CAMPUS BELLVITGE

A partir de les inquietuds i demandes detectades entre el professorat del Campus Bellvitge, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut que integra els ensenyaments de Medicina, Odontologia, Infermeria i Podologia, s'han identificat set línies d’innovació docent: ABP, Classe inversa (modalitat JiTT i TBL), Gamificació, Portafoli electrònic, Simulació avaluativa (ACOE) i Simulació formativa.

Professors especialistes en aquestes metodologies  assessoraran als diferents grups de professors combinant estratègies formatives com el Lesson Study, la Supervisió Clínica o l’assessorament reflexiu, en les que seran formats pel programa RIMDA.  Es documentaran convenientment els processos innovadors d’ensenyament-aprenentatge i es prepararan articles científics que s’enviaran a revistes d’impacte del camp de l’educació superior. Al final del programa s’invitarà als professors participants a actuar com a assessors  en noves edicions del programa.
 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Podeu consultar l'informe de desenvolupament i avaluació del projecte realitzat pel GIDC FODIP per encàrrec del Programa RIMDA en aquest enllaç. Així com una presentació del mateix al XI Congrés CIDUI 2020+1 que podeu consultar en aquest enllaç.

 

Coordinació del projecte


José Luis Medina
jlmedina@ub.edu
 

Mila Rodríguez
milarodriguez@ub.edu

 

Línies d'innovació

Aprenentatge basat en problemes (ABP)

Respostes a la pregunta: Com preparem als estudiants per a la futura pràctica professional si no els hi proporcionem situacions com les que es trobaran a la vida real ?
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una estratègia didàctica innovadora centrada en l’estudiant, que facilita l’adquisició d’unes habilitats i competències indispensables en l’entorn professional i que proporciona el context adequat per afavorir el treball en grup i l’aprenentatge significatiu. 

Coordinació


Anna Manzano Cuesta
Dept. Ciències Fisiològiques
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
annamanzano@ub.edu​ 

Recursos

Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
PROJECTE D’INNOVACIÓ (2014PID-UB/028)
Coordinació:  Manzano Cuesta, Anna

Experiències docents sobre ABP
Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

ABP. Aprenentatge basat en problemes. Presentació
Presentació realitzada per l'Anna Manzano Cuesta sobre la línia ABP a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017). Veure la presentació

 

Gamificació

La ludificació o gamificació (més coneguda pel terme anglès gamification) és l'ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest, amb l'objectiu d'orientar el comportament de les persones i aconseguir determinades fites,com per exemple aconseguir una vinculació especial amb els usuaris, incentivar un canvi de comportament o transmetre un missatge o contingut. (+) (Viquipèdia)

Coordinació

Elena Maestre González
Dept Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
emaestre@ub.edu

Recursos

Ludificar como innovación docente. Presentación
Presentació realitzada per la Elena Maestre sobre la línia Gamificació. Veure la presentació

Resum línia d'innovació docent Gamificació
És possible millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge introduint innovacions a les assignatures universitàries mitjançant activitats de gamificació que tinguin en compte les característiques de l’alumnat, la matèria i la situació formativa.

Experiències docents sobre ludificació
Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

 

Just In Time Teaching (Classe Inversa)

Modalitat d’aula inversa en la que els estudiants desenvolupen, abans de la classe, una activitat d’estudi guiada i responen un qüestionari online (entre 24 i 28 hores abans). Sobre les respostes del mateix, el professor prepara la sessió, ajustant  la seva explicació a les respostes obtingudes.

Coordinació


Gabriel Hervas Nicolas
Dept Didàctica i Organització Educativa
Facultat Educació
ghervas@ub.edu

Recursos

La innovació docent en Aula inversa
Presentació realitzada per José Luis Medina i Gabriel Hervás sobre la línia Aula inversa, enfocament JITT. Veure la presentació.

Experiències docents sobre Aula inversa
Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

 

Team-Based Learning (Classe Inversa)

Modalitat d’aula inversa que s’inicia amb la lectura i l’estudi del material previ per part de l’alumnat. Quan arriben a classe responen de manera individual un test (normalment de resposta múltiple). Després, en petits grups, consensuen les respostes i responen de nou el test. Es realitza una posada en comú en el gran grup, en la que els estudiants reben retroalimentació immediata a la seva feina i en la que poden justificar (apel·lar) les seves respostes. El cicle finalitza amb una mini classe en la que el professor resol dubtes i en la que es consoliden els aprenentatges i amb la realització grupal, durant dues o tres classes, de determinades activitats d’”aplicació” i transferència dels conceptes i els procediments estudiats i validats.

Coordinació


Alexandrina Petrova Stoyanova

Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
alexandrina.stoyanova@ub.edu


Gloria Rubert Adelantado

Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
gloriarubert@ub.edu


Gemma Abio Roig

Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
abio@ub.edu


Marta Gomez Puig

Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
marta.gomezpuig@ub.edu


Mònica Serrano Gutiérrez

Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
monica.serrano@ub.edu

Recursos

L’Aula Invertida i l’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning)
Presentació realitzada per l'Alexandrina Stoyanova sobre la metodologia de l'Aula Inversa en la seva modalitat de TBL (Team Based Learning). Veure Presentació

Retaking a course in Economics: Innovative Methodologies to Develop Learning Habits in Large Groups of Lowperforming Students
Publicació sobre l'experiència d'implementació de la metodologia Aula inversa (FC), Team-Based Learning (TBL) i Frequent Testing (FT) a la Facultat d'Economia i Empresa (UB). Veure publicació

La innovació docent en Aula inversa
Presentació realitzada per José Luis Medina i Gabriel Hervás sobre la línia Aula inversa, enfocament JITT. Veure la presentació.

Experiències docents sobre Aula inversa
Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

 

Portafoli electrònic

Metodologia que permet, mitjançant eines web, crear una col·lecció organitzada de materials, proves i evidencies, en funció d'uns objectius concrets d'aprenentatge:

+ Demostració de coneixements i habilitats assolits.
- Autoaprenentatge.
- Anàlisi crític.
- Narrativa reflexiva

+ Avaluació formativa continua i acreditativa.

Coordinació


Rosa Mª Villalonga Vadell
Dept Ciències Clíniques
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
rvillalonga@ub.edu

Recursos

Experiències docents sobre Portafoli Electrònic
Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

Portafolis. Presentació
Presentació realitzada per la Rosa Villalonga Vadell sobre la línia Portafoli Digital a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017). Veure la presentació

 

Simulació avaluadora (ACOEs)

Avaluació: és una prova de competència

Clínica: avalua casos clínics; però es poden simular d’altres característiques professionals

Objectiva: davant d’un mateix estímul (una pregunta, una exploració...) s’obté la mateixa resposta

Estructurada: segueix la pauta d’una taula d’especificacions que defineix les competències que s’avaluen

i a més és  .

Coordinació


Javier Ariza Cardenal
Dept Ciències Clíniques
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
javierariza@ub.edu

Recursos

ACOEs. Presentació
Presentació realitzada pel Javier Ariza sobre la línia ACOEs a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017). Veure la presentació.

 

Simulació formativa

Les pràctiques clíniques/rotació en diferents serveis dins de la titulació del Grau representen un número elevat de crèdits del currículum acadèmic en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Actualment però, és impensable que un estudiant practiqui per primera vegada amb un pacient sense abans haver-se entrenat amb un maniquí. Els canvis en el perfil de l’usuari, pacients majors i amb més comorbiditat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient i els canvis en el sistema sanitari (disminució de l’estada hospitalària, tancament d’unitats i restricció del nombre d’estudiants al voltant del pacient) ha estat el fonament perquè països com Estats Units o Anglaterra hagin substituït hores de pràctica clínica amb pacient real per sessions d’aprenentatge actiu amb pacient simulat.

Coordinació


Marta Raurell Torreda
Dept Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
mraurell@ub.edu

Recursos

La innovació docent en Simulació Formativa
Presentació realitzada per la Marta Raurell sobre la línia Simulació Formativa a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017). Veure la presentació.

Resum línia d’innovació docent en simulació formativa
Consultar els objectius, el fonament de la innovació, les accions a desenvolupar, la seqüència de les mateixes i l'avaluació de la metodologia.