Evolució de Conques i Models Sedimentaris

  • Evolució sedimentària i estructural de les conques de rift intraplaca de la Cadena Ibèrica, Catalànids i els Pirineus orientals durant l'etapa Juràssic Superior-Cretaci.
  • Evolució del rifting barremià-aptià en el NE d'Ibèria: sistemes deposicionals, acomodació i deformació extensiva sinsedimentària.
  • Estructura i evolució cortical del NE d'Ibèria.
  • Estudi dels carbonats oligo-miocènics de l’est d’Ibèria: sistemes deposicionals, acomodació i implicacions per a reservoris d'hidrocarburs.