Arxiu Digital


En aquesta secció ens proposem compartir documentació històrica digitalitzada que pugui ser útil per a la Història del Treball en el sentit més ampli. Invitem en aquest sentit als investigadors i investigadores per a què ens facin arribar la seva documentació en format PDF, JPG o similar, Word, Excel o qualsevol altre tipus de format. Juntament amb el fitxer s'hauria d'enviar, també, un escrit on hi constin les condicions d’ús i les formes de citació per l’usuari. 

L'enviament de referències sobre qualsevol tipus de documentació històrica que es trobi avui en dia digitalitzada o accessible per qualsevol mitjà en línia serà molt benvinguda i serà pujada a la pàgina amb el reconeixement a l'investigador/a que ens ho hagi fet arribar.

Agrairem també a investigadors individuals i a grups d'investigació l'enviament de referències sobre pàgines web on s'allotgi informació sobre les seves activitats per ampliar la seva difusió.


En esta sección nos proponemos compartir la documentación histórica digitalizada que pueda ser útil para la Historia del Trabajo en su sentido más amplio. Invitamos en este sentido a los investigadores e investigadoras para que nos hagan llegar su documentación en formato PDF, JPG o similar, Word, Excel o cualquier otro tipo de formato. Junto con el fichero se debería enviar, también, un escrito donde consten las condiciones de uso y las formas de citación para el usuario.

El envío de referencias sobre cualquier tipo de documentación histórica que se encuentre hoy en día digitalizada o que sea accesible por cualquier medio en línea será muy bienvenida y será subida a la página web con el reconocimiento al investigador/a que nos lo haya enviado.

Se agradecerá también a los investigadores e investigadoras individuales y a grupos de investigación el envío de referencias sobre páginas web donde se aloje información sobre sus actividades para ampliar su difusión.