Qui som?

El Grup de Recerca "Treball, Institucions i Gènere" (T.I.G.) és un Grup de Recerca Consolidat per la Generalitat de Catalunya desde l’any 2001.  L’any 2017 ha renovat el seu reconeixement como tal SGR2017-1258. Està adscrit al Departament d’Història i Arqueologia, secció d'Història Contemporània.

Línies actuals de recerca col·lectiva:

 • Mercats de treball i gènere.
 • Organització del treball, tecnologia, qualificació i gènere als sectors tèxtil i de la confecció, puntes de coixí, marítim, miner i servei domèstic.
 • Artesans i menestrals.
 • Professions liberals: artistes, mestres, professions sanitaries, arquitectes...
 • Organització del treball, polítiques laborals, conflictivitat i moviments socials.
 • Industrialització, burgesies i mobilitat social.
 • Migracions i treball.
 • Patrimoni industrial i treball.
 • Història de l'empresa i els empresaris.
 • Salaris, consum, pressupostos familiars i nivells de vida.
 • Treball, familia i economies domèstiques.
 • Activitat i estructures familiars.
 • Història i memòria oral.
 • Crisis econòmiques i gènere.

El Grupo de Investigación "Trabajo, Instituciones y Género" (T.I.G.) es un grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya desde el año 2001. El año 2017 ha renovado su reconocimiento como tal SGR2017-1258. Está adscrito al Departamento de Historia y Arqueología, sección de Historia Contemporánea.

Líneas actuales de investigación colectiva:

 • Mercados de trabajo y género.
 • Organización del trabajo, tecnología, calificación y género en los sectores textil y de la confección, bolillos, marítimo, minero y servicio doméstico.
 • Artesanos y menestrales.
 • Profesiones liberales: Artistas, maestros, profesiones sanitarias, arquitectos ...
 • Organización del trabajo, políticas laborales, conflictividad y movimientos sociales.
 • Industrialización, burguesías y movilidad social.
 • Migraciones y trabajo.
 • Patrimonio industrial y trabajo.
 • Historia de la empresa y los empresarios.
 • Salarios, consumo, presupuestos familiares y niveles de vida.
 • Trabajo, familia y economías domésticas.
 • Actividad y estructuras familiares.
 • Historia y memoria oral.
 • Crisis económicas y género.


The Research Group "Work, Institutions and Gender" (T.I.G.) is a Research Group Consolidated by the Generalitat de Catalunya since 2001. In 2017 it has renewed its recognition as such SGR2017-1258. He is a member of the Department of History and Archeology, a section of Contemporary History.

Current lines of collective research:

 • Labor and gender markets.
 • Organization of work, technology, qualification and gender in the textile and clothing sectors, pillows, maritime, mining and domestic service.
 • Artisans and craftsmen.
 • Liberal professions: artists, teachers, health professions, architects ...
 • Organization of work, labor policies, conflict and social movements.
 • Industrialization, bourgeoisies and social mobility.
 • Migrations and work.
 • Industrial heritage and work.
 • History of the company and the entrepreneurs.
 • Salaries, consumption, family budgets and living standards.
 • Work, family and domestic economies.
 • Activity and family structures.
 • History and oral memory.
 • Economic crises and gender.