Què són?

En la present base de dades hi trobem inclosos Censos Obrers de múltiples tipologies i de diverses localitats.

Els més importants són els Censos Obrers realitzats per les Juntes Locals de Reformes Socials (JLRS) a nivell local amb l'objectiu d'escollir als obrers i obreres representants que havien de formar part, juntament amb els empresaris, de dites juntes. Es van realitzar els anys 1908 - 1912, 1919 i 1923. Aquestes Juntes, de la mateixa manera que les Juntes Provincials de Reformes Socials, es van crear a instàncies de l'Institut de Reformes Socials, amb la finalitat d'inspeccionar les condicions higièniques de les fàbriques i tallers, realitzar estudis i estadístiques, supervisar l'aplicació de les primeres lleis laborals i fer de mediadors en els conflictes entre els patrons i els obrers. Les Juntes Locals estaven formades per 6 representants obrers i 6 patrons. Aquests Censos, tot i que no sempre van ser homogenis, recollien en general el nom, cognoms, edat dels diferents obrers i obreres i la seva categoria laboral o ofici, domicili i empresa on treballaven. 

A més a més, també estan consultables altres Censos Obrers realitzats pels Ajuntaments en altres moments i amb objectius diferents.


En la presente Base de Datos encontramos incluidos Censos Obreros de múltiples tipologías y de distintas localidades.

Los más importantes son los Censos Obreros realizados por las Juntas Locales de Reformas Sociales (JLRS) a nivel local con el objetivo de escoger a los obreros y obreras representantes que tenían que formar parte, juntamente con los empresarios, de dichas juntas. Estos censos se realizaron a lo largo de los años 1908 – 1912, 1919 y 1923. Dichas juntas, de la misma forma que las Juntas Provinciales de Reformas Sociales, se crearon a instancia del Instituto de Reformas Sociales con la finalidad de inspeccionar las condiciones higiénicas de las fábricas y talleres, realizar estudios y estadísticas, supervisar la implementación de las primeras leyes laborales y para ejercer de mediadores en los conflictos entre patronos y obreros. Las Juntas Locales estaban formadas por 6 representantes obreros y 6 patronos. Estos censos, si bien no siempre fueron homogéneos, recogían en general el nombre, apellidos, edad de los distintos obreros y obreras, su categoría laboral u oficio, domicilio y empresa donde trabajaban.

Además, también son consultables otros Censos Obreros realizados por los Ayuntamientos en otros momentos y con objetivos distintos.