Què és?

Aquest projecte té com a objectiu la creació d'una infraestructura de dades per a l'estudi de la història del treball a partir de pràctiques d'investigació cooperatives. Per tal de dur-ho a terme, el grup TIG es proposa posar a disposició de la comunitat d'investigadors les Bases de Dades generades en els projectes desenvolupats durant els últims anys. 

Els investigadors que així ho desitgin, podran també incorporar les seves Bases de Dades a aquest portal mitjançant diferents mètodes: 

  • Aquells que treballant amb Bases de Dades similars a les que el TIG vagi implementant [Censos obrers, Llistats de fàbrica o llibres de setmanals, Padrons Municipals, llibres de matrimonis, ...] desitgin incorporar les seves dades als continguts a les Bases de Dades del TIG ho podran dur a terme descarregant-se una plantilla base que trobaran a l'apartat de Col·labora i enviant-la al correu tig@ub.edu. Una vegada comprovades i harmonitzades, les noves dades passaran a formar part de la Base de Dades d'origen i, per tant, oberta a la resta d'investigadors. 
  • El Portal s'ofereix també a implementar qualsevol altra base de dades amb qualsevol altre format i donar-li publicitat segons els criteris establerts per l'investigador. 

Per a qualsevol consulta, dirigiu-se a tig@ub.edu. 


Este proyecto tiene como objetivo la creación de una infraestructura de datos para el estudio de la historia del trabajo mediante prácticas de investigación cooperativas. Para hacerlo realidad, el Grupo TIG se propone poner a disposición de la comunidad de investigadores/as las Bases de Datos generados en los proyectos desarrollados a lo largo de los últimos años.

Los investigadores/as que así lo desean, también podrán incorporar sus propias Bases de Datos en este portal mediante distintos métodos:

  • Aquellos que trabajen con Bases de Datos similares a las que el Grupo TIG vaya implementando [Censos Obreros, Listados de fábrica o semanales, Padrones Municipales de Habitantes, Libros de matrimonios, …] y deseen incorporar las suyas a los contenidos de las Bases de Datos del TIG lo podrán hacer descargando la Plantilla Base que encontrarán en el apartado de Col·labora y enviándola a la siguiente dirección de correo electrónico: tig@ub.edu. Una vez comprobadas y armonizadas, los nuevos datos pasarán a formar parte de las Bases de Datos y, por lo tanto, abierta y accesible al resto de investigadores/as.
  • El Portal ofrece, también, implementar cualquier otra Base de Datos con cualquier otro formato y darle publicidad en base a los criterios establecidos por el investigador/a.

Para cualquier consulta, dirigirse a tig@ub.edu.