Presentació

El Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD)  és un equip de treball interuniversitari integrat en el Grup d’Estudi de la Variació (GEV) (grup de recerca consolidat des de 1995) i coordinat pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona (Secció de Lingüística Catalana).

El GrEPAD estudia la llengua des d’una perspectiva discursiva, funcional i basada en l’ús. Ens interessen, per tant, els models teòrics que ens permeten treballar des d’aquesta perspectiva, sense excloure el contrast amb altres models. Les llengües objecte d’anàlisi són en primer lloc el català i en segon lloc l’alemany. A més, fem estudis contrastius amb altres llengües, especialment l’espanyol i l’anglès. En el marc del GEV, el GrEPAD és responsable de la línia de recerca en Gramàtica, pragmàtica i anàlisi del discurs.

La pàgina publicacions del GrEPAD inclou els resultats dels diversos projectes d’investigació que duem a terme. Hem inclòs en aquesta pàgina tant els resultats publicats com les comunicacions, ponències i altres presentacions de la producció científica del grup. El grup també ha editat alguns volums de la Col·lecció Lingüística Catalana i monogràfics de revistes i col·leccions especialitzades. A banda de la difusió de resultats, una part de l’aportació del GrEPAD a la investigació sobre la pragmàtica del català ha consistit a editar i posar a disposició dels investigadors diversos corpus de llengua catalana oral.

El grup organitza cada tres setmanes o un mes, a Barcelona, un seminari de discussió sobre temes d’interès. El seminari pot consistir en discussions d’articles publicats, presentacions de treballs en curs, o presentacions de treballs acabats, tant de membres del grup com de participants convidats. El contingut de cada sessió s’anuncia a la secció “Properes activitats”, a la pàgina principal del web. Si no s’indica altrament, l’assistència al seminari és oberta prèvia sol·licitud a qualsevol membre del grup.

El grup ha creat un recurs bibliogràfic d’accés lliure: el BiPAD-cat (Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs). El BiPAD-cat conté referències bibliogràfiques de la recerca publicada sobre els aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana, amb enllaços als treballs complets o als resums quan són disponibles.