Vés al contingut

Com qualifico a les actes?

D’acord amb el calendari establert, s’han generat les actes del segon quadrimestre d’aquest curs 2018/2019 i us informem que, a partir d’aquesta convocatòria d’exàmens, el professorat de la Universitat de Barcelona trobarà noves funcionalitats a l’aplicació de Qualificació d’actes.

 • Revisió d’examen

Ara, quan el professorat enviï l’acta d’avaluació a la Secretaria i demani una nova acta per poder introduir les esmenes de qualificacions fruit de la revisió d'examen, haurà de posar obligatòriament, a les caselles corresponents, totes les dades sobre l’esmentada revisió, que són la data, l’hora i el lloc on aquesta es durà a terme.

 • Importar qualificacions des del campus al núvol

També, a partir d’ara, el professorat podrà recuperar les qualificacions des de l’aula del campus al núvol. Aquest curs 2018/2019 únicament els ensenyaments pilot i, la resta d’ensenyaments, a mida que s’hi vagin incorporant.

Trobarà un boto al menú de l’encapçalament “Importar dades” que li permetrà fer la càrrega de les qualificacions. Cada professor/a veurà totes les aules que té al campus i podrà carregar les qualificacions a l’acta que té assignada.

Un cop feta la càrrega s’informarà sobre el procés:

 • Qualificacions obtingudes de campus virtual aula xxx   
  Relació del alumnes trobats al Campus Virtual que son també a l’acta que han de qualificar i la qualificació que es carregarà.
 •  Alumnes que mantenen la qualificació
  Relació dels alumnes que no modifiquen la qualificació que consta a l’acta.
 • Alumnes que no figuren a l'aula del campus virtual
  Relació dels alumnes que tenen per qualificar a l’acta però que no figuren a l’aula o aules del Campus Virtual
 • Alumnes que no estan al fitxer de qualificació
  Relació dels alumnes que figuren a l’aula o aules del Campus Virtual però que no consten a l’acta d’alumnes a qualificar.

També podran continuar treballant amb l’opció del “Fitxer Excel”, que ja existia, i que permet generar un fitxer amb les dades de l'acta per si és necessari treballar amb d'altres aplicacions.

Aquests canvis estan degudament actualitzats a l’ajuda que el professorat té al menú de l’aplicació de Qualificació d’actes.

Sobre nosaltres

La Unitat de Docència del CRAI té com a objectiu gestionar i oferir a tota la comunitat UB els recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent, fent pròpies les directrius del CRAI i de la institució.

Contacte