Revisió 

Després de la redacció d’un text o document, i abans de considerar que ja s’ha enllestit, la revisió és la darrera fase per aconseguir un text definitiu de qualitat. Cal considerar com a esborranys provisionals els primers textos de la fase de redacció i no confondre’ls amb el text definitiu.

Revisar vol dir, d’una banda, fer una última lectura sencera del text final per comprovar que:

  • S’ajusta a les propietats textuals de coherència, cohesió, precisió i claredat, que ja s’han d’haver tingut en compte en el moment de la redacció.

  • S’adequa a les característiques que li són pròpies, d’acord amb el tipus de document, l’objectiu proposat, a qui s’adreça, la situació comunicativa en què es dona, la funció, etc.

  • Conté tots els continguts i apartats que ha de tenir.


I, de l’altra, també vol dir fer les esmenes i canvis que siguin necessaris per millorar-ne la llegibilitat; i per assegurar-ne la correcció gramatical i d’estil, i l’adequació dels aspectes formals.
Darrera actualització: 7-7-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Revisió» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=1539> [consulta: 22 gener 2022].