Concordança en el sintagma nominal 

La concordança dins del sintagma nominal entre determinants, noms i adjectius pot ser de gènere (masculí o femení) o de nombre (singular o plural).
Més informació
Solà, Joan et al. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002, vol. 2, §2.4.1, § 5.1.4. i § 7.2.5.2.
Darrera actualització: 18-12-2018
Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Concordança en el sintagma nominal» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=948> [consulta: 27 setembre 2022].