Escriptura 

Els símbols s’escriuen sense punt abreviatiu, llevat que apareguin al final de la frase en què s’insereixen.

Exemple correcte 2.30 h [hores]
Exemple correcte Avui he treballat 2.30 h més.
Exemple correcte 10 cm [centímetres]
Exemple correcte Mesura 10 cm.
Exemple correcte 50 [euros]
Exemple correcte El preu d’inscripció és de 50 .
Exemple correcte 10 % [tant per cent]
Exemple correcte Ofereixen descomptes del 10 %.


Si en el símbol hi ha més d’un element, no es deixen espais en blanc entre els diferents caràcters.

Exemple correcte ENE [est-nord-est]
g/cm3 [gram per centímetre cúbic]
°C [graus Celsius]
χ2 [khi quadrat]
kWh [kilowatt hora]
m3 [metres cúbics]
K2SO4 [sulfat potàssic]


Aquests símbols compostos, formats per més d’un caràcter, no s’han de partir a final de ratlla.

Exemple correcte L’ascensió és en sentit
ENE, per vèncer el desnivell.
Exemple incorrecte L’ascensió és en sentit E-
NE
, per vèncer el desnivell.
Exemple correcte S’estableix una xarxa d’enllaços d’hidrogen amb ClO4 i
H2O.
Exemple incorrecte S’estableix una xarxa d’enllaços d’hidrogen amb ClO4 i H2
O
.


Sovint, els símbols acompanyen xifres, que expressen quantitats. Segons el sistema internacional, en aquests casos, s’ha de deixar un espai entre la xifra i el símbol.

Exemple correcte 2 m
Exemple incorrecte 2m
Exemple correcte 440 kg
Exemple incorrecte 440kg
Exemple correcte 500
Exemple incorrecte 500
Exemple correcte 35 %
Exemple incorrecte 35%


Són un cas especial, i s’escriuen sense deixar blanc entre el símbol i la xifra que acompanya, els signes del sistema sexagesimal que representen els graus, els minuts i els segons.

Exemple correcte 32° [graus]
28 [minuts]
14 [segons]
Exemple correcte 32° 28 14
En qualsevol cas, no es pot separar, en un canvi de ratlla, el símbol de la xifra.

Exemple correcte La massa m1 està en repòs, a
m de distància.
Exemple incorrecte La massa m1 està en repòs, a 2
m de distància.
Exemple correcte La càrrega màxima és de
440 kg.
Exemple incorrecte La càrrega màxima és de 440
kg.
Exemple correcte T’estenc un xec per valor de
500 , per indicació de la cap
de l’oficina.
Exemple incorrecte T’estenc un xec per valor de 500
, per indicació de la cap de l’oficina.
Exemple correcte Han de tenyir la membrana en
una solució d’àcid acètic al
35 %.
Exemple incorrecte Han de tenyir la membrana en
una solució d’àcid acètic al 35
%.


Els símbols referits a una unitat només es poden fer servir quan formen part d’una fórmula o quan aquesta unitat s’expressa amb xifres:

Exemple correcte 15 km (o 15 quilòmetres)

Exemple incorrecte quinze km
Darrera actualització: 18-11-2021
Impressió del capítol | Impressió de la pàgina
Citació recomanada:
«Escriptura» [en línia]. A: Llibre d’estil de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <http://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=974> [consulta: 25 maig 2022].