Skip to main content
Cover

H5P: Com crear contingut amb IA

Com podem generar contingut fàcilment amb IA i H5p?

Farem servir Copilot per generar el contingut en un format que H5p pugui entendre i generar contingut.

Aquí trobareu l'ajuda oficial sobre copilot de Microsoft per si no esteu familiaritzats amb el seu ús: 

https://support.microsoft.com/es-es/copilot

Caldrà que obriu el navegador Edge i us valideu amb el SSO de la UB a la següent adreça:

Copilot (bing.com)

Això farà que el vostre contingut estigui protegit per Microsoft.

En aquesta petita guia us ensenyarem com crear diferents tipus de contingut de H5p:

Single Choice set

A Copilot escriurem un prompt similar a aquest:

"Crea un cuestionario tipo test sobre las rocas ígneas Cree 4 preguntas con 4 alternativas para cada pregunta. Escriba las preguntas con la pregunta en la primera línea, la alternativa correcta en la línea siguiente y los distractores en las líneas siguientes. Separe cada pregunta con una línea vacía. No añada ninguna etiqueta, formato o numeración. No asigne letras a las alternativas. Siga el formato descrito con precisión, ya que pegaré el resultado en otra herramienta que espera este formato. Da salida a la respuesta como código preformateado y en catalán".

 

fig 13

 

Copilot ens retornarà un text similar a aquest:

Què són les roques ígnies?
Rocas que es formen per l'enfriament o solidificació d'un magma
Rocas que es formen per la compactació i cimentació de sediments
Rocas que es formen per la transformació d'altres roques sota pressió i temperatura
Rocas que es formen per l'acció dels éssers vius

Quin tipus de roques ígnies es formen quan el magma s'enfreda lentament sota la superfície terrestre?
Rocas plutòniques o intrusives
Rocas volcàniques o extrusives
Rocas filonianes o hipoabisales
Rocas piroclàstiques o epiclàstiques

Quina sèrie de Bowen resumeix el procés de cristal·lització fraccionada dels minerals en el magma?
La sèrie de reacció contínua-discontínua
La sèrie de reacció progressiva-regressiva
La sèrie de reacció directa-inversa
La sèrie de reacció simple-complexa

Quin tipus de roques ígnies tenen una textura vítria, és a dir, sense cristalls visibles?
Rocas que es formen per l'enfriament molt ràpid de la lava o el magma
Rocas que es formen per l'enfriament moderat de la lava o el magma
Rocas que es formen per l'enfriament lent de la lava o el magma
Rocas que es formen per l'alteració química o mecànica de la lava o el magma
 

Fig 15

 

Aquest text l'enganxarem al requadre de text de la pestanya "Textual" de l'arxiu "Single Choice Set" que estem creant:

 

Fig 10

 

Guardem els canvis i ja podem fer servir les nostres preguntes:

 

Fig 11

 

H5P Summary

Escriurem a Copilot un prompt similar a aquest:

"Crea un resumen sobre las rocas igneas. Escríbelo como cinco afirmaciones, pero para cada una de las afirmaciones crea también tres afirmaciones incorrectas, de modo que el lector se enfrente al reto de encontrar las cinco afirmaciones correctas. Utilice este formato: Escribe cada afirmación en una línea separada. Utilice una línea vacía para separar los grupos de afirmaciones. El primer enunciado es siempre el correcto, seguido de los tres enunciados distractores. No añada ninguna etiqueta, formato o numeración ni ninguna línea vacía adicional debajo de la frase correcta. Dé salida a la respuesta como código preformateado".

Copilot ens retornarà una resposta similar a aquesta:

Las rocas ígneas se forman con magma se enfría y se solidifica.
Las rocas ígneas se forman con lava se calienta y se vaporiza.
Las rocas ígneas se forman con sedimentos se compactan y se cementan.
Las rocas ígneas se forman con rocas preexistentes se transforman por calor y presión.

Las rocas ígneas se clasifican en plutónicas o intrusivas y volcánicas o extrusivas según su origen.
Las rocas ígneas se clasifican en félsicas o graníticas y máficas o basálticas según su composición.
Las rocas ígneas se clasifican en cristalinas o vítreas y porosas o compactas según su textura.
Las rocas ígneas se clasifican en primarias o secundarias y continentales o oceánicas según su ubicación.

Las rocas ígneas plutónicas se forman en el interior de la corteza terrestre y tienen cristales grandes.
Las rocas ígneas plutónicas se forman en la superficie de la corteza terrestre y tienen cristales pequeños.
Las rocas ígneas plutónicas se forman en el manto terrestre y tienen cristales mixtos.
Las rocas ígneas plutónicas se forman en el núcleo terrestre y tienen cristales ausentes.

Las rocas ígneas volcánicas se forman en la superficie de la corteza terrestre y tienen cristales pequeños o nulos.
Las rocas ígneas volcánicas se forman en el interior de la corteza terrestre y tienen cristales grandes o medianos.
Las rocas ígneas volcánicas se forman en el manto terrestre y tienen cristales irregulares o esféricos.
Las rocas ígneas volcánicas se forman en el núcleo terrestre y tienen cristales metálicos o magnéticos.

Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque dan información sobre el manto terrestre, las edades absolutas y los eventos tectónicos.
Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque dan información sobre el ciclo del agua, los ciclos biogeoquímicos y los ecosistemas.
Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque dan información sobre el clima, la atmósfera y los fenómenos meteorológicos.
Las rocas ígneas son geológicamente importantes porque dan información sobre la historia, la cultura y la sociedad.
 

Copiarem i enganxarem aquest text a la pestanya "Textual" de l'activitat Summary de H5p:

 

Fig 20

 

Afegirem un títol, guardarem canvis i ja tenim l'activitat creada i preparada per fer-la servir:

 

Fig 21

 

Com veieu a l'exemple, en aquesta prova hem fet servir el castellà, només li hem de dir a Copilot en quin idioma volem les nostres respostes, o bé dir-li que faci una traducció del resultat anterior:

 

Fig 31

 

H5P Drag the Words

Tal com hem fet als exemples anteriors escriurem un prompt a Copilot, en aquest cas ho farem en anglès explicitant que la sortida sigui en català:

Create an H5P drag the words task about the igneous rocks. Include three paragraphs and 3 - 7 droppables per paragraph. Add explanations. Here is the format you need for follow:

Droppable words are added with an asterisk (*) in front and behind the correct word/phrase.
You may add feedback for each droppable to be displayed when a task is completed. Use '\+' for correct and '\-' for incorrect feedback. Feedback should be enclosed between the two asterisks along with the droppable word itself.
Example:
H5P content is *interactive\+Correct! H5P is all about interactive content.\-Incorrect, H5P is actually all about interactive content.* and can be used to share rich content between websites.

Do not add any labels, formatting or numbering. Output the answer as preformatted code in catalan language

 

Fig 39

 

Copilot ens retorna:

Les roques ígnies es formen per l'*enfriament\+Correcte, l'enfriament és el procés que origina les roques ígnies\-escalfament- Incorrecte, l'escalfament no produeix roques ígnies, sinó que les fon* de la matèria *magmàtica\+Correcte, la matèria magmàtica és la que dóna lloc a les roques ígnies\-sedimentària- Incorrecte, la matèria sedimentària forma les roques sedimentàries*.

Existeixen dos tipus principals de roques ígnies: les *intrusives\+Correcte, les roques intrusives es formen a l'interior de la crosta terrestre\-extrusives- Incorrecte, les roques extrusives es formen a la superfície de la crosta terrestre* i les *extrusives\+Correcte, les roques extrusives es formen a la superfície de la crosta terrestre\-intrusives- Incorrecte, les roques intrusives es formen a l'interior de la crosta terrestre*. La diferència entre elles rau en el *temps\+Correcte, el temps d'enfriament influeix en la mida dels cristalls de les roques ígnies\-lloc- Incorrecte, el lloc de formació no determina el tipus de roca ígnia, sinó la forma* d'enfriament de la matèria magmàtica.

Alguns exemples de roques ígnies són el *granit\+Correcte, el granit és una roca ígnia intrusiva\-marbre- Incorrecte, el marbre és una roca metamòrfica*, la *pedra pomera\+Correcte, la pedra pomera és una roca ígnia extrusiva\-calçària- Incorrecte, la calçària és una roca sedimentària* i el *basalt\+Correcte, el basalt és una roca ígnia extrusiva\-esquist- Incorrecte, l'esquist és una roca metamòrfica*.

 

fig 40

 

Com als exemples anteriors, enganxarem el codi a la nostra activitat Drag the words, posem títol i guardem:

 

fig 42

 

Ja tenim la nostra activitat preparada pel seu ús:

 

Fig 44

 

Creació de preguntes a partir d'un document propi.

Podem fer servir els exemples explicats anteriorment per extreure preguntes a partir de documents que li subministrem a Copilot.

Com ho fem?

Podem arrossegar un pdf a l'Edge o bé donar-li una adreça URL on tinguem un document, com per exemple:

Personalized Learning Designer (ub.edu)

Aquest document és una guia d'ús del Personalized Learning Designer.

Una vegada carregat el document i obert Copilot, tindrem una pantalla semblant a aquesta:

 

Fig 50

 

Ara només tindrem que posar el nostre prompt a Copilot per tal que ens generi les preguntes que ens interessin, per exemple :

 

Fig 51

 

Crea un cuestionario tipo test con el archivo del navegador. Crea 4 preguntas con 4 alternativas para cada pregunta. Escriba las preguntas con la pregunta en la primera línea, la alternativa correcta en la línea siguiente y los distractores en las líneas siguientes. Separe cada pregunta con una línea vacía. No añada ninguna etiqueta, formato o numeración. No asigne letras a las alternativas. Siga el formato descrito con precisión, ya que pegaré el resultado en otra herramienta que espera este formato. Da salida a la respuesta como código preformateado y en catalán".

Copilot ens retorna:

 

Fig. 53

 

¿Qué es el PLD?
Un módulo de Moodle que permite crear reglas de aprendizaje personalizado
Un módulo de Moodle que permite diseñar cursos online
Un módulo de Moodle que permite evaluar el aprendizaje de los estudiantes
Un módulo de Moodle que permite gestionar las actividades de los cursos

¿Qué elementos se pueden usar para definir las reglas del PLD?
Eventos, condiciones y acciones
Objetivos, contenidos y actividades
Roles, permisos y restricciones
Recursos, tareas y foros

¿Qué tipo de eventos se pueden usar en el PLD?
Los que ocurren dentro de un curso de Moodle
Los que ocurren dentro de un navegador web
Los que ocurren dentro de un sistema operativo
Los que ocurren dentro de una red social

¿Qué tipo de acciones se pueden realizar con el PLD?
Enviar mensajes, redirigir a páginas web, cambiar calificaciones, etc.
Crear usuarios, asignar roles, matricular en cursos, etc.
Subir archivos, descargar recursos, compartir enlaces, etc.
Editar textos, insertar imágenes, añadir vídeos, etc.
 

Agafem aquest codi i creem un Single set Choice tal com hem explicat al principi d'aquest document:

 

Fig 54

 

I obtindrem el nostre set de preguntes:

 

Fig 54

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

  • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
  • +34934034731 / +34934034013
  • udcrai@ub.edu