Skip to main content

Recomanacions per millorar la seguretat als exàmens en línia

Les proves d'avaluació remotes han fet necessàries noves fórmules basades en la tecnologia que aprofitin els mitjans a disposició dels alumnes; i sempre garantint la integritat de tot el procés, cosa que no és gens fàcil. 

S'ha de dir que no hi ha res infal·lible, i que igual que passa en una prova presencial, els alumnes poden espavilar-se per copiar. Per això, s’ha de recórrer a tot tipus de mètodes, eines i recursos. 

S’ha recomanat al professorat que no facin exàmens memorístics, sinó que siguin proves on l'alumnat hagi de raonar i provar el que sap, o fer proves orals, on cadascú defensa individualment  el que sap, però és inviable amb grups nombrosos d’alumnes. 

Les tecnologies de seguiment de les avaluacions en línia, amb reconeixement facial, encara no estan prou madures, i s’apunta a problemes jurídics, tècnics i ètics en la seva implantació. 

Però hi ha diverses solucions que trobarem a la nostra plataforma docent per mirar de garantir que els estudiants no fan un ús fraudulent durant la seva avaluació. A continuació relacionem les solucions tecnològiques que tenim disponibles així com la manera de configurar els qüestionaris usats majoritàriament per exàmens al Campus Virtual UB.

Exàmens en línia (sense supervisió síncrona) 

1. Safe Exam Browser

En un context en el qual les proves d’avaluació es realitzen a l’aula, el Campus Virtual compta amb el Safe Exam Browser (SEB), un navegador d’internet independent (basat en una versió limitada de Mozilla Firefox) que s’ha d’instal·lar a l’ordinador que l’estudiant farà servir per realitzar els qüestionaris del Campus Virtual UB (hi ha versions per a Windows, macOS i iOS).  

Aquesta funcionalitat complica als estudiants poder copiar durant les proves, doncs no permet: 

 • Obrir un altre plana web diferent de la configurada a les preferències. 
 • Canviar a un altre aplicació. 
 • Combinacions especifiques de tecles i/o funcions del sistema operatiu. 
 • Sortir del navegador en qualsevol moment. 

Es tracta, doncs, d’un sistema que dona seguretat als docents, doncs els alumnes no poden accedir a la informació per copiar-la de forma senzilla.  

D’altra banda, SEB sí permet: 

 • Connectar-se a OpenLMS per a la realització dels qüestionaris de forma segura. 
 • Encriptació i firma individual dels exàmens mitjançant l’arxiu de configuració .seb 
 • Possibilitat de fer servir un contrasenya per iniciar l’examen. 
 • Sortir automàticament del navegador una vegada finalitzat l’examen. 
 • Permet utilitzar aplicacions de tercers durant els exàmens. (per exemple SPSS si calgués)

Més informació: 

Safe Exam Browser (SEB) 

Configuració de Safe Exam Browser (SEB) 

 

2. Qüestionaris al Campus Virtual

Els qüestionaris són una activitat molt útil per a la realització de proves d’avaluació: ofereixen un gran ventall de tipologies de preguntes per tal d’adaptar la prova a les necessitats docents dels professors. Sempre, però, s’hauran de tenir en compte els problemes derivats de la connexió dels estudiants i del seu maquinari, doncs són casuístiques que no es poden controlar per part del professorat. Cal anticipar-se als problemes que es puguin ocasionar (desconnexions, errors al servidor, etc.), i preparar l'activitat per poder donar una solució a gran part d'aquests problemes, principalment, per a la tranquil·litat de l'alumnat. 

Al tractar-se d’una eina que molts professors ja utilitzen en la realització de les seves proves en línia, aquesta presenta moltes opcions de configuració per tal d’evitar que els alumnes no puguin copiar-se entre ells durant la seva realització.  

A continuació, presentem un seguit de punts a tenir en compte per evitar que els estudiants facin un ús fraudulent:  

 • Escollir les preguntes aleatòriament del banc de preguntes: si el qüestionari s’està realitzant de forma remota, existeix la possibilitat que els estudiants puguin realitzar l’examen junts. Dissenyar un examen on les preguntes apareguin de forma aleatòria pot dificultar aquestes pràctiques, doncs cada examen serà diferent de la resta. 
   
 • Barrejar les preguntes i/o les respostes: seguint el fil del punt anterior, una bona opció (si no s’opta per utilitzar preguntes aleatòries) és barrejar l’ordre en el qual apareguin les preguntes, així com també (en els casos de les preguntes amb opció múltiple) ho facin les respostes. 
   
 • Establir un límit de temps als qüestionaris relativament curt (finestra de 2-3 hores). Això dificulta que companys del mateix curs puguin ajudar-se entre ells, ja que primer s’han de preocupar de fer el seu qüestionari abans d’ajudar a un altre. 
   
 • Utilitzar preguntes obertes: aquesta tipologia de preguntes no permet als estudiants utilitzar el component de l’atzar per donar resposta a les preguntes (a diferència de les preguntes d’opció múltiple). Aquest tipus de preguntes demana a l’alumnat que redactin la resposta amb les seves paraules. Es pot definir una plantilla de resposta perquè així aparegui la caixa de text i guiar als alumnes en la forma en la que redactaran la seva resposta. 
   
 • Un altre estratègia és fer petites variants de la mateixa pregunta (2-3 variants) per després escollir-les aleatòriament. Això fa les preguntes molt semblants, complicant la còpia. 
   
 • Controlar les opcions de revisió de la prova: les opcions de revisió permeten als docents controlar el que els estudiants poden veure durant la prova i també després d’acabar-la. En aquest aspecte, es pot impedir que els estudiants rebin cap retroalimentació sobre la seva prova (si les respostes són correctes o no, comentaris del professor o la puntuació que han obtingut). Això no els impedeix compartir-se les respostes entre ells fins que el professor canviï la configuració (pot ser quan el qüestionari hagi finalitzat). 
   
 • Renovar les preguntes amb freqüència: a partir del moment en el qual es realitza un examen, les preguntes d’aquest són susceptibles de ser recopilades, especialment si l'examen s'ha realitzat remotament, fet que faria possible que els estudiants tinguin un recull on hi constin totes les preguntes. Per tant, és important anar renovant les preguntes, de manera que no es repeteixin en el temps. 
   
 • Informar a l’estudiantat que es poden revisar el registres del curs per detectar accessos a altres recursos del curs o del Campus, accessos amb més d’una IP etc., i així evitar aquest tipus de comportament.
   
 • Paginar l'examen: Quan es seleccionen les preguntes de l'examen, se li pot definir quantes preguntes hi haurà a cada pàgina. Addicionalment, a Edita la configuració del qüestionari es pot repaginar a un altre valor. Amb això, podem controlar quantes preguntes apareixeran a l'alumnat a cada pàgina. Cada 5 preguntes, caldrà passar a una altra pàgina, per exemple. I per què és això important? Doncs perquè cada vegada que es canvia de pàgina, Moodle guarda les respostes que ha introduït l'alumnat. D'aquesta manera, si se li penja el navegador, se li apaga l'ordinador, se'n va la llum o succeeix qualsevol altre situació imprevisible, que faci que un alumne es desconnecti de l'examen, les preguntes que hagi introduït es recuperen en el moment que torna a connectar-se. Cal tenir en compte que el fet que es guardin les preguntes consignades no implica que l'examen es lliuri amb aquestes preguntes, en cas que l'alumne no es pogués reenganxar. Sempre dependrà de la configuració del qüestionari.
   
 • Controlar el temps: Una de les mesures més efectives per garantir la fiabilitat de la prova a distància és limitar el temps per a resoldre la prova. D'aquesta manera, es limiten les opcions per buscar assessorament en altres persones, en el llibre de text o Internet. Per fer-ho, cal indicar el límit de temps en la configuració de qüestionari. Fins i tot es pot definir un període de gràcia, que s'iniciaria en el moment que s'arribi a l'hora de tancament del qüestionari, en el qual l'alumnat ja no pot respondre a més preguntes i ha de decidir si lliurar-lo o no. Quan s'activa aquesta opció, als alumnes se'ls mostra en una zona visible del qüestionari el temps restant. El temporitzador comença a comptar des del moment que s'accedeix. Una dada curiosa: segons la documentació de Moodle, si un alumne comença el qüestionari mentre encara està obert, però el lliurament després que estigui tancat (perquè el límit de temps és més gran) només es tenen en compte per a la qualificació les preguntes consignades abans que es tanqui el qüestionari. Compte amb això! 
   
 • Començar tots a la vegada: Recomanem sincronitzar el començament de la prova, perquè tots els alumnes comencin al mateix temps i, si és necessari s'amplia el termini per al tancament del qüestionari per a tothom. Això es pot fer posant una contrasenya per accedir a l'examen des dels paràmetres del qüestionari, que no es donarà a l'alumnat fins que tots hagin aconseguit arribar a la pantalla de la contrasenya. Així tots comencen alhora. 

Exàmens en línia amb supervisió síncrona (via web cam) 

És una supervisió en línia en viu. La vigilància la realitza una persona (habitualment algú de l'equip docent). En aquest cas, l'estudiant es connecta amb la persona que realitzi les tasques de vigilància de forma virtual mitjançant càmera web, s'identifica mitjançant la seva targeta universitària i es realitza un escombrat de 360​​º de l'entorn on es realitza l'examen.  

Es pot usar Zoom (de propera implementació al Campus  Virtual UB). L'examen pot realitzar-se íntegrament en línia utilitzant una plataforma virtual de la universitat o bé en paper si es requereix desenvolupar gràfics o equacions. Si l'examen s'ha realitzat en paper (en la seva totalitat o una part), un cop finalitzat l'estudiant mostra les fulles escrites a professor mitjançant la càmera web, mitjançant el telèfon intel·ligent fa fotos del contingut i les envia al professor (per exemple, a través d’una tasca del campus virtual).  

Exàmens orals i/o presentacions 

Adreçat a grups d’alumnes reduïts, per a aquesta modalitat d'examen hi ha diferents programes que permeten realitzar videoconferències des de qualsevol ordinador personal o mòbil amb accés a internet. En el nostre cas, al Campus Virtual disposem de BB Collaborate i Zoom (en breu). 
En aquest cas, les mesures de seguretat estàndard recomanades inclouen: 

 • Identificar l'alumnat mitjançant la seva targeta d'estudiant. 
 • Garantir a la prova que tots els arxius de l'ordinador de l'estudiant estan tancats mitjançant el sistema de "compartir pantalla". 
 • Ajustament de la perspectiva de la seva càmera per poder veure la cara de l'estudiant, l'escriptori i els mitjans de què disposa durant la conversa / resolució de la prova. 
 • Si l'examen és gravat, els vídeos han d'estar emmagatzemats durant el temps imprescindible (per exemple, fins a la fi del termini de revisions d'exàmens).  
 • L’eina ha d'estar validada pel que fa a seguretat informàtica i ha de disposar d'una auditoria que ho garanteixi 

Elaboració de treballs, projectes i portafolis (evitar el plagi amb Urkund) 

En l’actualitat existeixen diversos programaris per detectar de manera automàtica evidències de plagi en un treball. La Universitat de Barcelona disposa d’un d’aquests programaris, anomenat Urkund, que és usat per nombroses universitats i institucions acadèmiques d’arreu del món i que està integrat al Campus Virtual UB. 

Aquesta eina està disponible amb l’activitat Tasca del Campus Virtual, que serveix perquè els alumnes puguin pujar a la plataforma documents, o bé, escriure texts en línia, que després els professors hauran d’avaluar. Si s’activa el detector de plagi Urkund, aquest analitza tot el text que han pujat els alumnes i detecta si hi ha plagi o no, tot generant informes on mostra les fonts en les quals ha trobat coincidències i el percentatge de plagi. 

Es tracta d’una eina molt útil per a tasques d’avaluació en la que es requereixi als alumnes un treball de relació entre el que s’ha treballat a l’aula i els seus coneixements, detectarà totes les similituds que continguin els treballs, i el docent en qüestió podrà decidir com incideixen aquestes similituds en la nota final dels alumnes. 

En qualsevol cas, és recomanable que apliquem algunes estratègies per a evitar el plagi: 

 • Incloure entre els objectius de la feina reflexions que dificultin la tasca de copiar d'algun repositori 
 • Combinar el lliurament de la feina amb una presentació o entrevista oral perquè demostrin el domini sobre la temàtica. 
 • Molts casos de plagi no són causa d'actes deshonestos sinó per desconeixement de com citar adequadament. Això es pot evitar si es reforça l'aprenentatge en les tècniques de citació.
 • Promoure que els propis estudiants verifiquin el grau de similitud de la seva feina amb un programa antiplagi abans del lliurament definitiu.

Sobre això

En aquest Portal del CRAI, trobaràs un recull d'eines i recursos TIC i TAC per ajudar als usuaris en el seu aprenentatge i la docència, així com píndoles formatives. Us podeu subscriure al Blog i estar sempre informats del que es vagi publicant.

Publicacions destacades

Contacte

La Unitat de Docència del CRAI gestiona i ofereix a la comunitat UB recursos d'informació i serveis útils per a la tasca docent.

 • Baldiri Reixac, 2 08028 Barcelona
 • +34934034731 / +34934034013
 • udcrai@ub.edu