Fotografia COVID-19

Informació Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Font: Generalitat de Catalunya

Des de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient, volem fer ressò de les informacions relatives a la pandèmia de Coronavirus.

Recomanem que estigueu atents a les indicacions que des de Salut Pública puguin arribar, i en aquest sentit us aconsellem consultar la informació més actualitzada que podreu trobar als enllaços següents:

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

https://www.mutuauniversal.net/ca/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/

A nivell institucional la UB ha obert un espai web d’informació a la comunitat universitària sobre la Covid-19