Capçalera comunicació sobre consums UB

Els consums d’energia i aigua a la UB l’any 2020, també afectats per la pandèmia…

Els consums d’electricitat, gas i aigua van disminuir més d’un 20% l’any 2020 com a resultat de les mesures derivades de la pandèmia de covid-19: tancament gairebé total dels edificis durant diverses setmanes a partir del 13 de març, restriccions de docència presencial i priorització del treball a distància.

En el cas de l’electricitat, el consum va disminuir un 22,5% respecte a l’any 2019, arribant al nivell que teníem l’any 1996. El consum de gas es va reduir un 21,5%, i el d’aigua un 36,6%, i en ambdós casos han assolit els valors més baixos de tota la sèrie històrica de dades, que comença l’any 1995.

Variació interannual del consum d'electricitat 2005-2020

Si ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors, els estalvis assolits el 2020 equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats uns 22.400 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, el gas equivalent a gairebé 21.400 bombones de butà, i l’aigua necessària per omplir 32 piscines olímpiques.

Resum evolució del consums d'energia i aigua a la UB l'any 2020

Tots els centres de la UB van reduir el consum d’electricitat respecte a l’any anterior, assolint els valors més alts al Campus Mundet (-42,2%), a la Facultat d’Economia i Empresa (-41,4%), a la Facultat de Belles Arts (-41,0%), i a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals a Sants (-40.6%). En general els centres que no han tingut cap mena de docència ni pràctiques presencials assoleixen una major reducció (del 30 al 40%), en tant que les facultats amb laboratoris, on hi ha hagut més activitat de recerca i pràctiques presencials, assoleixen una reducció menor (del 10 al 20%).

Electricitat: variació de consum per centre 2019-2020

En relació amb el gas, tots els centres van reduir el seu consum l’any 2020 excepte l’edifici de les facultats de Física i de Química, amb un increment del 13,8%. Els descensos més rellevants es produeixen a la Facultat de Medicina-Clínic (-55,2%), l’edifici dels CCiTUB a Solé i Sabarís (-41,7%), l’Edifici Històric a Plaça Universitat (-40,7%) i la Facultat de Ciències de la Terra (-40,5%). La majoria de centres presenten una reducció entre el 20 i el 30%, i no es detecta una diferència significativa entre els centres que han mantingut pràctiques de laboratori i els que no.

Gas: variació de consum per centre 2019-2020

El consum d’aigua ha disminuït encara més que el d’energia, amb reduccions que han superat el 50% a les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (-64,8%), al Campus Mundet (-61,2%), al CRAI Biblioteca Baldiri Reixac (-58,6%), a l’Edifici Històric (-55,5%), i al Pavelló Rosa (-52,2%). Els consums d’aigua als centres que han mantingut pràctiques de laboratori han disminuït menys que a les facultats on tota la docència ha estat a distància, però la diferència no és tan marcada com amb l’electricitat.

Aigua: variació de consum per centre 2019-2020

Com hem indicat al llarg de la notícia, l’aturada total d’activitat durant el confinament i les restriccions posteriors (docència teòrica a distància, limitació de mobilitat i priorització del treball a distància), han alterat totalment l’ocupació dels nostres edificis, generant una reducció sense precedent dels consums.

Cal tenir en compte que durant l’any 2020 una part del consum ha quedat externalitzat a casa nostra. En el cas de l’electricitat, això pot comportar que, des d’una perspectiva global, les emissions associades hagin estat superiors a les d’anys anteriors, ja que el 100% de l’electricitat de la UB prové de fonts renovables.

L’efecte positiu que les actuacions de millora d’instal·lacions de climatització, coordinades des de la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals, hagi tingut sobre els consums, ha quedat amagat pels efectes derivats de la pandèmia sobre l’activitat a la Universitat.

De cara a l’any 2021 és esperable un nou increment, que en el cas del gas pot ser especialment rellevant donat que les necessitats de ventilació provoquen pèrdues de la calor generada per la calefacció.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 6: Aigua neta i sanejament

6.4: Per a 2030, augmentar substancialment la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i asse·gurar la sostenibilitat de l’extracció i del subministrament d’aigua potable per tal de fer front a l’escassetat d’aigua i reduir substancialment el nombre de persones que pateixen d’escassetat d’aigua.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.