Durant el primer semestre de 2022 augmenta el consum d’electricitat i aigua, disminueix el de gas

Capçalera comunicació sobre consums UB

Entre gener i juny de 2022, el consum d’electricitat ha augmentat un 11,96% i el d’aigua un 28,57%, respecte al primer semestre de 2021. En canvi, el consum de gas ha disminuït un 0,03%. A l’hora d’interpretar aquesta evolució, cal tenir en compte que la pandèmia de covid-19 va provocar una afectació important sobre l’activitat als nostres edificis durant els primers mesos de 2021, amb menor presencialitat als edificis per part de la comunitat universitària. Enguany, amb la progressiva recuperació d’activitat, els consums es veuen afectats a l’alça.