Capçalera comunicació sobre consums UB

Els consums d’electricitat i aigua segueixen baixant durant l’any 2021, el de gas augmenta

La covid ha seguit afectant l’activitat universitària al llarg de l’any 2021, i aquesta situació es reflecteix als consums d’energia i aigua. En comparació amb l’any 2020 augmenten els consums tant d’energia com d’aigua, però donat que va ser un any anormal, amb els edificis tancats durant gairebé un trimestre, i amb docència a distància gairebé tot l’any, no és una comparació realista. Per tal de tenir una imatge més ajustada de l’evolució dels consums, les dades i gràfiques de comparació dels subministraments que us presentem a continuació prenen com a referència el darrer any d’activitat normal (2019), en comptes de l’immediatament anterior (2020).

En relació amb l’any 2019, el consum d’electricitat ha disminuït un 10,7% i el d’aigua ha baixat un 24,6%. Una proporció indeterminada d’aquest descens (o potser tot), s’explicaria per una menor presencialitat als edificis, donat que encara es va mantenir la docència a distància una part de l’any, i bona part del PAS ha mantingut la possibilitat de treballar a distància alguns dies de la setmana. En canvi, el consum de gas ha augmentat un 5,4%, com a resultat de la necessitat de ventilació contínua als espais interiors.

A continuació presentem la gràfica de variació interanual, del consum d’electricitat, que mostra un increment del 14,4% respecte a l’any anterior. Com hem indicat, la comparació amb el darrer any no és representativa donades les restriccions associades a la pandèmia.

Variació interannual del consum d'electricitat 2005-2021

Si ho comparem amb la mitjana de consum dels cinc anys anteriors, els estalvis assolits el 2021 equivalen a l’electricitat necessària per tenir engegats uns 8.200 ordinadors i monitors durant tot un any en horari laboral, i l’aigua necessària per omplir 15 piscines olímpiques. En canvi, l’increment del consum de gas equival a gairebé 4.000 bombones de butà.

Resum evolució dels consums d'energia i aigua a la UB l'any 2021

Tornant a la comparació respecte als consums de l’any 2019, en el cas de l’electricitat es produeix una reducció significativa a tots els centres, amb excepció del Campus de l’Alimentació de Torribera, on hi ha un mínim increment del 0,4%. Les disminucions més rellevants van tenir lloc a Esports UB (-44,4%), la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (-33,4%), la Facultat d’Economia i Empresa (-27,2%), l’edifici Baldiri Reixac (-25,9%), i la Facultat de Belles Arts (-24,2%).

En general es repeteix el patró detectat l’any passat, on els centres que no han tingut pràctiques presencials assoleixen una major reducció (del 15 al 30%), en tant que les facultats amb laboratoris, on hi ha hagut més activitat de recerca i pràctiques presencials, assoleixen una reducció menor (del 5 al 10%).

Electricitat: variació de consum per centre 2019-2021
Electricitat: variació de consum per centre 2019-2021

En relació amb el gas, l’increment de consum respecte a l’any 2019 és força generalitzat, i només disminueix a la Facultat de Medicina-Clínic (-46,5%), Esports UB (-41,5%), l’edifici dels CCiTUB a Solé i Sabarís (-29,3%), l’Edifici Històric i Josep Carner a Plaça Universitat (-15,6%) i el Campus de l’Alimentació de Torribera (-6,7%).

Els increments més rellevants es produeixen a l’edifici Baldiri Reixac (+65,1%), el Campus de Bellvitge (+34,6%), la Facultat de Biologia (+30,3%) i la Facultat de Dret (+20,6%). No es detecta un patró relacionat amb si els centres han mantingut pràctiques presencials o no.

Gas: variació de consum per centre 2019-2021
Gas: variació de consum per centre 2019-2021

El consum d’aigua ha disminuït de manera generalitzada a tots els centres respecte a l’any 2019, amb reduccions que han superat el 40% a les facultats de Geografia i Història i de Filosofia (-48,0%), al Campus Mundet (-48,0%), a Esports UB (-45,9%), i al Pavelló Rosa (-45,0%). En general, els consums d’aigua han disminuït menys en aquells centres que han mantingut pràctiques presencials, tot i que aquest patró no és tan evident com amb l’electricitat.

Aigua: variació de consum per centre 2019-2021
Aigua: variació de consum per centre 2019-2021

Per al conjunt dels tres subministraments, Esports UB és el centre que presenta una major reducció de consums, degut principalment al tancament de la piscina. Com ja va passar durant l’any 2020, al llarg de 2021 una part del consum d’energia i aigua ha quedat externalitzat a casa nostra per l’activitat a distància.

L’evolució dels consums presenta una evolució incerta, ja que dependrà de factors com ara si es consoliden les opcions de treball a distància, o per quant temps s’haurà de mantenir la ventilació contínua d’interior associada a la covid. En aquest context, es dilueix l’efecte positiu que les actuacions de millora d’instal·lacions de climatització, coordinades des de la Unitat de Manteniment de l’Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.2: Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.