Capçalera dels projectes aprenentatge servei

ApS 2020: Càlcul de la petjada de carboni de la Facultat de Biologia de l’any 2019

Per quart any consecutiu, l’OSSMA ha col·laborat a través de la metodologia d’aprenenatge servei (ApS) amb l’assignatura de Desenvolupament Sostenible del Grau en Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia.

Durant aquest segon semestre, el grup d’estudiants format pel Víctor, el Mario i el Marc, han calculat la petjada de carboni de la Facultat de Biologia de l’any 2019.

En primer lloc ha estat necessari detectar quines són les activitats de la Facultat de Biologia que generen emissions de gasos d’efecte hivernacle, i aconseguir les dades necessàries. Aquesta tasca s’ha realitzat a través d’un joc de rol, on els alumnes suposadament formaven part d’una consultoria ambiental i havien de posar-se en contacte amb les unitats i empreses adients per aconseguir les dades que necessitaven. Les dades que no es disposaven sobre la mobilitat, tant per part de l’alumnat com dels col·lectius PAS i PDI, s’han obtingut a partir de la realització d’una enquesta.

A continuació, els alumnes han realitzat una exhaustiva recerca bibliogràfica per buscar els factors d’emissió que podien aplicar en cada cas per realitzar el càlcul de la petjada de carboni de la Facultat.

Després de valorar quines eren les dades disponibles, i quins eren els factors d’emissió que es podien aplicar més adequats, en el càlcul final s’han inclós els següents paràmetres:

 • Consum de gas natural
 • Consum elèctric
 • Consum d’aigua
 • Emissions fugitives de gasos fluorats
 • Consum de paper d’oficina
 • Emissions associades als materials emprats en la construcció de la Facultat
 • Gestió de residus
  • residus municipals (paper i cartró, vidre, envasos lleugers, orgànica, i resta)
  • residus municipals especials (equips electrònics, fluorescents, piles, tòners i cartutxos de tinta)
  • residus especials de laboratori (químics i sanitaris)
 • Emissions de la fabricació dels ordinadors de les sales d’informàtica de la Facultat
 • Consum de combustible dels vehicles del Servei de Vehicles UB utilitzats per a la recerca a la Facultat de Biologia
 • Emissions associades a la mobilitat
  • mobilitat obligada (desplaçaments des de casa fins a la Facultat per motius laborals o d’estudi)
  • mobilitat relacionada amb les sortides de camp, congressos, jornades, etc.

Després de realitzar tots els càlculs, s’ha obtingut que la Facultat de Biologia l’any 2019 va emetre un total de 9.296 tones de CO2, que correspon a 3,35 tones de CO2 per persona si considerem tota la comunitat universitària de la Facultat.

Al següent gràfic podeu veure les emissions desglossades, i com la mobilitat és clarament la font d’emissió principal, responsable del 86,6% de les emissions:

Emissions de CO2 a la Facultat de Biologia 2019
Resum de les emissions de CO2 per fonts d’emissió. Font: Garcia, V., Olaya, C.M., Ruiz, M., (2020). Memòria del Càlcul de la petjada de carboni de l’any 2019 de la Facultat de Biologia.
Contribució a la petjada de carboni Facultat Biologia 2019
Resum de la contribució a la petjada de carboni en % de les fonts d’emissió. Font: Garcia, V., Olaya, C.M., Ruiz, M., (2020). Memòria del Càlcul de la petjada de carboni de l’any 2019 de la Facultat de Biologia.

Pel que fa a les emissions associades al consum elèctric, la contractació per part de la UB d’energia amb garantia d’origen 100% renovable ha permès evitar les emissions de 1.030,9 tones de CO2.

Aquest projecte ha permès detectar quines són les activitats que generen més emissions a la Facultat de Biologia per incidir en la seva reducció.

A més, ha aportat informació molt útil sobre nous paràmetres que fins ara no calculàvem i que es poden incorporar a l’inventari d’emissions de la UB que fa tres anys que estem calculant a través del Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Malgrat que tot el projecte es va dur a terme durant el període de confinament per la covid-19, amb les limitacions que això va comportar, la participació en aquesta iniciativa ha estat molt satisfactòria. Aprofitem l’ocasió per agrair la feina feta per part dels alumnes i del professorat de l’assignatura.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.