L’electricitat a la UB, 100% renovable

L’electricitat que consumeix la UB des de l’1 de gener de 2018 és 100% procedent de fonts d’energia renovables, com a resultat de l’Acord Marc per a la contractació conjunta del subministrament d’energia (electricitat i gas) per a les entitats que integren el grup de compra del CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya).

En el procés de redacció del Plec de Condicions d’aquesta contractació que es va dur a terme al llarg de l’any 2017, la Unitat de Manteniment ha participat com a representant de la UB.

Donat que l’electricitat subministrada té garantia d’origen renovable, la UB redueix a partir de l’any 2018 les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. Fins ara, aquestes emissions anaven lligades a la barreja de fonts d’energia que el subministrador hagués utilitzat per generar la seva electricitat, moltes d’origen fòssil (petroli i gas, principalment) o nuclear. Si bé la reducció del consum elèctric als nostres edificis permetia disminuir també les emissions, alguns anys aquestes augmentaven com a resultat d’un major pes de les energies fòssils en la producció elèctrica.

Per fer-nos una idea de l’impacte d’aquesta mesura, les emissions de CO₂ de l’any 2017 pel consum d’electricitat a la UB van ser de 15.600 tones. Amb aquest nou contracte de subministrament, per l’any 2018 les emissions pel consum elèctric seran zero.

Aquesta és una de les mesures que la UB té previst implantar durant 2018 en el marc de la seva recent adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de CO₂ de la Generalitat de Catalunya.

Instal·lacions de plaques fotovoltàiques de Atri Solar de les facultat de física i química de  la  UB
Instal·lacions com l’Atri Solar de les facultats de Física i Química generen l’electricitat d’origen renovable que ara consumirà la UB

En els plecs per a l’adjudicació d’aquest concurs es va fixar que com a mínim un 50% de l’energia subministrada per l’adjudicatari havia de tenir origen renovable, i s’atorgava una puntuació creixent fins a un màxim de 10 punts si l’oferta arribava al 100%. Això ha afavorit que els licitadors hagin apostat per l’energia renovable, i que l’adjudicació tant en alta com en baixa tensió hagi estat pel 100% d’electricitat d’origen renovable.

Aquest tipus d’iniciatives de contractació ajuden que les empreses subministradores impulsin la producció d’electricitat generada amb fonts d’energia renovable, i contribueixen a un canvi del model energètic al nostre entorn territorial.

Més informació

Les universitats, centres de recerca i parcs científics agrupats al CSUC compren energia d’origen 100% renovable. Blog del CSUC.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.2: Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.

Feu un comentari