Capçalera dels projectes aprenentatge servei

Recollida de matèria orgànica i elaboració de compost a la Facultat de Biologia

Durant el segon semestre del curs 2016-2017, professorat del grau de Ciències Ambientals ha incorporat la metodologia d’aprenentatge servei (ApS) en l’assignatura Desenvolupament Sostenible. L’alumnat d’aquesta assignatura ha dut a terme 16 projectes aplicats de caire social i ambiental en col·laboració amb diferents entitats.

Un dels grups ha volgut treballar en un projecte que està impulsant l’OSSMA, com és la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica a la Facultat de Biologia, combinant-ho amb l’aprofitament in situ d’aquests residus per al compostatge en el mateix centre, a través de Jardinet – Hort de l’Om que manté l’Skamot Verd.

La primera fase del treball va consistir en la realització d’una caracterització de residus als tres espais de l’edifici Margalef destinats a menjador, centrats especialment en quantificar la fracció de residus de matèria orgànica que actualment es perden en la fracció resta.

Dels 100 litres de residus generats en un dia lectiu normal a les papereres de resta, el 52% són restes d’aliments, un 34% envasos, un 13% paper, i només l’1% no és aprofitable i hauria d’anar a la fracció resta.

alumnes caracteritzant residus que estàn emmagatzemats a la facultat de Biologia
Caracterització de residus a un dels menjadors de la Facultat de Biologia

El menjador on es genera més matèria orgànica és el situat al costat de la biblioteca, atès que és el que té més microones (2 al pis de baix i 3 al de dalt) i el que té més taules. Per tant, és el menjador més freqüentat de la Facultat de Biologia i l’espai prioritari per instal·lar un cubell per a la recollida de matèria orgànica.

No obstant, s’ha de tenir en compte que no es va fer la caracterització de residus a l’espai de gespa entre les facultats de Biologia i de Ciències de la Terra que, d’acord amb l’experiència dels autors del treball, és el més concorregut de la Facultat pels estudiants, i on es poden estar aportant més residus d’aquesta fracció.

De cara a la implantació de la recollida de matèria orgànica, el grup d’estudiants ha recomanat instal·lar cartells explicatius en els menjadors, on s’informi on aniran a parar els residus i per a què serviran, contribuint així a conscienciar als estudiants sobre la gestió de matèria orgànica.

El segon aspecte del projecte és l’aprofitament de la matèria orgànica per l’Skamot Verd, el grup ecologista de la facultat que durant anys s’ha encarregat de generar el seu propi adob orgànic per al Jardinet – Hort de l’Om amb un autocompostador.

Tenint en compte que la quantitat de matèria orgànica que l’Skamot pot tractar en el seu compostador és limitada, no es podran compostar tots els residus recollits als menjadors de la Facultat, sinó que caldrà implantar un procediment mitjançant el qual l’Skamot pugui demanar i obtenir residus de matèria orgànica que es derivin a l’Hort, i la resta es dipositarien al contenidor de matèria orgànica de residus municipals.

En aquest procediment, que s’haurà de definir properament, participaran la Facultat de Biologia, l’Skamot Verd, el servei de neteja que recull els residus, i l’OSSMA com a unitat que presta assessorament tècnic en aquest tema. El procediment haurà de definir clarament com avisa l’Skamot per disposar dels residus de matèria orgànica per al seu compostador.

Els següents pasos per tal que aquest projecte esdevingui una realitat seran:

  • instal·lació dels contenidors de recollida de matèria orgànica tant als menjadors de l’edifici Margalef com a la gespa exterior,
  • implantació del procediment d’aprofitament dels residus per part de l’Skamot Verd,
  • instal·lació dels cartells informatius del projecte als menjadors, i
  • realització de la recollida periòdica dels residus de matèria orgànica per part del servei de neteja.

Aquest treball, a més d’haver afavorit dues iniciatives (recollida de matèria orgànica i compostatge a la Facultat de Biologia), ha permès posar en contacte l’OSSMA i l’Skamot Verd, que treballen en paral·lel aplicant accions de millora ambiental a la Facultat de Biologia però que fins ara no havien tingut vincles de col·laboració.

Agraïm la feina realitzada als membres del grup de treball (Marina Olivé, Pablo Onieva, Sandra Segarra, Àlex Terrén), als coordinadors de l’assignatura Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia: M. Àngels Alió, Mireia Esparza, Mar Grasa i Roc Padró, i al personal de l’Administració de Centre i del servei de neteja (Renet), que van donar suport logístic per a la realització de la caracterització.

Aquest projecte ApS es correspon amb l’acció LE6-38 (Incorporar noves fraccions al sistema de recollida selectiva) del Pla de Sostenibilitat de la UB.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.6: Per al 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, fins i tot prestant especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió municipal o d'altre tipus de les deixalles.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

Feu un comentari