Capçalera dels projectes aprenentatge servei

Enquesta a l’alumnat de la Facultat de Biologia sobre sensibilitat ambiental i satisfacció amb la sostenibilitat

Durant el segon semestre del curs 2016-2017, professorat del grau de Ciències Ambientals ha incorporat la metodologia d’aprenentatge servei (ApS) com a fil conductor de l’assignatura Desenvolupament Sostenible. L’alumnat d’aquesta assignatura ha dut a terme 16 projectes aplicats de caire social i ambiental en col·laboració amb diferents entitats, i quatre d’aquests projectes s’han centrat en el desenvolupament d’accions previstes al Pla de Sostenibilitat, sota la coordinació de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA).

Una de les mancances que es detecta a la UB és que la informació sobre les actuacions sobre sostenibilitat que es duen a terme no arriben al col·lectiu més nombrós de la comunitat universitària, i que l’alumnat no coneix els òrgans i unitats de la UB que impulsen projectes i accions de millora ambiental.

És per això que un dels grups de l’assignatura ha dissenyat una enquesta a l’alumnat de la Facultat de Biologia sobre la sensibilitat ambiental i la satisfacció amb la sostenibilitat del centre. Amb aquesta eina es volia obtenir informació sobre quins són els punts dèbils en quant a sostenibilitat de la Facultat, i transmetre’ls a l’OSSMA, com a Unitat Administrativa que coordina la implantació del Pla de Sostenibilitat.

Els resultats detallats del projecte es poden consultar en aquest enllaç. Entre tota la informació analitzada, destaquem aquí que

  • l’alumnat de Ciències Ambientals li dona un grau d’importància molt alt al medi ambient (gairebé un 80% valoren amb 9 i 10 punts), en tant que a la resta de graus de la Facultat la valoració és més baixa;
  • Ciències Ambientals també és el grau on l’alumnat es preocupa més pel seu consum (més del 80%). El factor econòmic com a motivació per estalviar energia no és rellevant per l’alumnat d’aquest ensenyament, però sí per la resta de graus;
  • el reciclatge a casa és molt majoritari (83,3% en total), però en canvi un 70% de l’alumnat no recicla a la Facultat, i un 75% considera que no es fàcil fer-ho, majoritàriament, per manca de contenidors de recollida selectiva i una mala ubicació dels mateixos;
  • el 80% de l’alumnat arriba a la Facultat en transport públic, però entre un 75 i un 80% voldria fer-ho en bicicleta o a peu;
  • l’alumnat de Ciències Ambientals creu que els seus estudis els han sensibilitzat molt (31%) o bastant (50%), però a la resta de graus els valors són més baixos, i a Bioquímica i Biomedicina opinen que els estudis els han sensibilitzat poc o gens (18%);
  • la sensibilització vers el medi ambient assolida amb els estudis augmenta segons avança el grau: a primer l’alumnat creu que els estudis sensibilitzen poc, i a quart pensen que els estudis de la Facultat sensibilitzen en sostenibilitat bastant o molt;
  • les opcions preferides per incorporar temes ambientals als ensenyaments són conferències, seminaris i jornades (40% de respostes), i integrar continguts a totes les assignatures, amb prop del 30%;
  • respecte als hàbits de l’alumnat quan està a la Facultat, fa servir coberts reutilitzables (90%), porta l’entrepà amb paper d’alumini (55%), consumeix l’aigua de les fonts (gairebé un 60%), fa fotocòpies a doble cara i gairebé mai fa fotocòpies inútils, i no utilitza la màquina d’autoservei de fotocòpies.

La principal conclusió aportada pel grup de treball en aquest projecte Aprenentatge Servei és que

els graus de Ciències Ambientals i Biologia presenten els valors més alts tant en relació al bloc de conscienciació respecte el medi ambient, com en les preguntes relacionades amb la Facultat. Això pot ser degut a què aquests graus tracten una temàtica més relacionada amb l’ambient/ecologia, i la majoria de les assignatures estan enfocades des del punt de vista del medi ambient, que no pas els graus de Biotecnologia o Bioquímica.

Els resultats d’aquest projecte faciliten una primera orientació sobre el grau de sensibilitat de l’alumnat vers els temes ambientals, tant en la seva vida personal com en relació a l’activitat que duen a terme a la Facultat, permeten identificar les mancances de la Facultat de Biologia en àmbits com la gestió de residus o el consum d’energia, i faciliten una eina aplicable per conèixer l’opinió de l’alumnat d’altres centres de la UB.

Els següents passos que caldrà donar seran: adaptar aquesta enquesta a un format aplicable a tot l’alumnat de la UB, trobar la millor via per dur-la a terme, i vehicular com aplicar accions de millora que es derivin de les necessitats i mancances detectades.

Agraïm la feina realitzada tant als membres del grup de treball (Alexandre Capera, Ana Maria Escandell, Joan Grivé i Sergi Giménez), com als coordinadors de l’assignatura Desenvolupament Sostenible del grau de Ciències Ambientals de la Facultat de Biologia: M. Àngels Alió, Mireia Esparza, Mar Grasa i Roc Padró.

Aquest projecte ApS es troba en consonància amb un dels objectius de la línia estratègica de Comunicació i sensibilització del Pla de Sostenibilitat de la UB (Promoure la participació de la comunitat universitària en l’elaboració i implantació del pla de sostenibilitat), i contribueix a l’assoliment de l’acció LE7.25 (Integrar enquestes i temes de sostenibilitat en l’espai virtual per a estudiants) del mateix Pla.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 4: Educació de qualitat

4.7: Per a 2030, garantir que tot l’alumnat adquireixi els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a pro·moure el desenvolupament sostenible, a través, entre d’altres, de l’educació per al desenvolupament sostenible i l’adopció d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d’una cultura de pau i no·violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i de la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible.

Feu un comentari