Impacte de la mobilitat UB l'any 2020

Les restriccions per la pandèmia redueixen un 66% les emissions de CO₂ a la UB associades a la mobilitat

Durant l’any 2020, i a causa de la pandèmia de la COVID-19, el patró de mobilitat a la UB ha quedat profundament afectat, amb limitació dels desplaçaments i un possible augment dels mitjans de transport percebuts com a més segurs.

Al llarg de l’any 2020 s’han emès gairebé 9.000 tones de CO₂ associades als desplaçaments per venir a la UB per motius laborals o d’estudi.

Aquesta dada indica que s’ha reduït un 66% d’aquestes emissions en comparació amb les 26.200 tones de CO₂ que s’estima que s’haguessin emès sense la pandèmia i les restriccions a la mobilitat. Aquesta reducció equival a les emissions generades per la UB en el consum de gas natural durant 6 anys i mig.

Tot i que s’estima que hi ha hagut un augment de l’1,9 % en l’ús del transport privat motoritzat, que encara ha estat més marcat a les fases inicials de la pandèmia on hi havia més restriccions, la mobilitat estava més limitada, i hi havia menys oferta de transport públic, la disminució en un 68% dels quilòmetres recorreguts al llarg de l’any ha permès reduir les emissions de CO₂ associades a la mobilitat de forma considerable.

Com a conclusions de l’estudi realitzat veiem que s’hauria de valorar la consolidació del treball i la docència a distància com a eina per a la gestió de la mobilitat per reduir els desplaçaments a la universitat, i per tant, les emissions de CO₂ associades a aquesta activitat.

A més, aquesta solució permetria resoldre els problemes de manca d’aparcaments als centres, el trànsit en hores punta i la saturació del transport públic.

La pandèmia ha obert una finestra d’oportunitat per afavorir un canvi d’hàbits cap als mitjans de transport considerats més segurs i saludables, com ara la bicicleta o el patinet, però també caminar.

Podeu consultar l’informe aquí.

Nota: Donat que en la data de redacció d’aquesta anàlisi encara no estaven disponibles els factors d’emissió de l’any 2020, els càlculs s’han realitzat a partir dels factors d’emissió de la Guia de càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC) de l’any 2018. Un cop actualitzats els factors d’emissió a la Guia de l’OCCC en data de juny 2021, el valor de les emissions totals associades a la mobilitat obligada de la comunitat universitària per a l’any 2020 és de 6.611 tones de CO₂ (s’inclouen les emissions de l’autobús del Campus de Mundet, que l’any 2020 va emetre 26,5 tones de CO₂).

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 11: Ciutats i Comunitats sostenibles

11.2: Per al 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles per a tothom i millorar la seguretat viària, en particular mitjançant l'ampliació del transport públic, fent especial atenció a les necessitats de les persones en situació vulnerable, les dones, els infants, les persones amb discapacitat i la gent gran.

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.