L’arquitectura bioclimàtica: edificis amb zero emissions (Eco2.0-45)

En dies de fred, el consum d’energia per escalfar els edificis es multiplica considerablement. Tots volem aconseguir un bon confort tèrmic del nostre habitatge, del lloc de treball o de l’espai on estudiem, però quan arriba la factura a final de mes i veiem el que hem consumit ja fem tard per reduir aquesta despesa.

Tot i que hi ha diferents accions que es poden fer per reduir la despesa energètica dels edificis que ja estan construïts, el disseny inicial d’un edifici és el que més afecta al consum final d’energia i aigua. S’ha de tenir en compte que gairebé un 85% del consum energètic d’un edifici durant la seva vida està associat al seu ús (climatització, ventilació, aigua calenta sanitària, il·luminació, aparells, etc.), i segons com està dissenyat, com està orientat respecte al sol i els materials de construcció utilitzats, el seu consum pot variar considerablement.

L’arquitectura bioclimàtica planteja la construcció dels edificis partint precisament d’aquesta visió, i proposa uns dissenys adaptats a les condicions climàtiques específiques del lloc on se situen augmentant considerablement el seu grau d’aïllament tèrmic, per tal de reduir el consum d’energia i minimitzar les emissions de CO2 dels edificis al llarg de tota la seva vida útil.

La Directiva europea 2010/31/CE sobre eficiència energètica estableix que a partir de l’1 de gener de 2019 tots els edificis públics de nova construcció o als que es realitzi una rehabilitació integral s’hauran de construir sota criteris de Balanç energètic quasi zero (nZEB). Això implica que els edificis nous s’hauran de dissenyar per a què siguin energèticament molt eficients, amb un consum molt baix, i utilitzant energies renovables produïdes al mateix edifici o a l’entorn.

Malgrat que durant els darrers anys s’han fet molts esforços per reduir el consum d’energia a la UB, no tenim cap exemple d’edifici amb un consum gairebé zero, posant de manifest que encara ens queda molt camí per recórrer en aquest àmbit.

imatge terrnica dels edificis de les façanes del carrer Pau Gargallo de les facultats de Química i de Física per detectar possibles pèrdues d’energia de l’envolupant
Exemple d’imatge tèrmica dels edificis de les façanes del carrer Pau Gargallo de les facultats de Química i de Física per detectar possibles pèrdues d’energia de l’envolupant. Font: Caracterització tèrmica mitjançant termografia infraroja de l’edifici de les facultats de Física i de Química, estiu 2013. Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), Universitat de Barcelona.

Quines característiques té un edifici amb zero emissions?

  • S’ha tingut en compte la climatologia de la zona, les característiques de l’entorn, així com l’orientació respecte del sol a l’hora de dissenyar l’edifici per tal que tingui el menor impacte ambiental.
  • En el nostre clima càlid, és convenient captar el màxim de sol a l’hivern i evitar el sobreescalfament a l’estiu. La forma de l’edifici i les característiques de les façanes, amb una eficaç fusteria a les finestres amb vidres dobles o triples amb trencament de pont tèrmic i un gran aïllament, i amb elements que puguin aprofitar o evitar la captació solar, seran molt importants.
  • Es prioritza l’ús de materials de baix impacte ambiental, és a dir, aquells que són reutilitzats, reciclats, de proximitat i en consonància amb l’entorn.
  • Disposa d’un envolupant adequat que permet un elevat aïllament, evitant pèrdues d’energia i aconseguint un bon confort tèrmic. A més, es poden utilitzar diferents estratègies que ajudin a aconseguir aquest confort, com la instal·lació de cobertes verdes o la doble façana mitjançant murs verds.
  • Aprofita al màxim la il·luminació natural, gràcies a la ubicació estratègica de les finestres, claraboies, etc.
  • En els espais on cal il·luminació artificial, les lluminàries es sectoritzen per adequar la il·luminació de cada espai a l’ús que tingui en cada moment; així no cal tenir totes les llums d’un espai engegades si amb una part és suficient. També s’utilitzen sistemes de control automàtics i sensors que adapten el nivell lumínic segons la llum exterior
  • Utilitza la ventilació natural dels espais enlloc de la climatització general, gràcies a l’ús de la ventilació passiva.
  • Disposa de sistemes de captació d’aigua de pluja, de reaprofitament de l’aigua de la xarxa, o altres mecanismes per reduir el consum d’aigua.
  • Utilitza energies renovables per cobrir la despesa energètica de l’edifici, com ara plaques solars fotovoltaiques o sistemes d’energia solar tèrmica (per produir aigua calenta sanitària).
  • En resum, és un edifici que consumeix poca energia, i la poca que consumeix és produïda per fonts d’energia renovables.

Més informació…

OSSMA

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 7: Energia assequible i no contaminant

7.3: Per a 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.

ODS 12: Producció i consum responsables

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.

Deixa un comentari