Nous materials de prevenció per als laboratoris de la UB

Des de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient hem preparat dues caixes de materials destinades a millorar les condicions de seguretat als centres experimentals.

Una de les caixes està pensada per actuar en cas que es produeixi un vessament de productes químics o de residus perillosos. Si bé els laboratoris compten amb material absorbent i estris de neteja que permeten recollir els petits vessaments, hi ha determinades situacions en què o el producte és més perillós o la quantitat vessada és més important, en què cal tenir disponible material més especialitzat per recollir el vessament.

Les caixes s’han distribuït als magatzems de residus especials de les facultats de Biologia (que dona també servei a Ciències de la Terra), Farmàcia i Medicina, i aviat es lliurarà al magatzem del Campus de Bellvitge. En cas de vessament, i si els mitjans disponibles al laboratori no són suficients, només cal adreçar-se al magatzem del centre i recollir la caixa. Un cop finalitzat l’ús, cal retornar la caixa amb els materials que no s’hagin utilitzat i comunicar a l’OSSMA el vessament amb la notificació d’accident.

La caixa compta amb material de gran capacitat d’absorció, com draps o coixins, equips de protecció individual (vestits integrals, ulleres de protecció, màscares per a partícules, màscara per a gasos i vapors, i guants resistents a agents químics), així com estris de neteja (escombreta, recollidor i bosses).

Cal recordar que la utilització d’aquest material s’ha de dur a terme seguint la instrucció tècnica d’actuació en cas de vessament. Si el vessament és d’unes dimensions importants o d’un producte altament perillós, o teniu qualsevol dubte sobre com actuar, poseu-vos en contacte amb l’OSSMA per tal d’activar el servei d’emergències que faciliten les empreses adjudicatàries del servei de recollida, transport i gestió de residus especials de la UB.

caixa de materials de vessament

La segona caixa que hem preparat està pensada per a aquells laboratoris on es manipuli àcid fluorhídric. Aquest reactiu requereix un mètode de treball i un material de seguretat específics, donada la seva especial perillositat.

Amb el material que conté la caixa es pretén facilitar als investigadors tant els equips de protecció individual per a fer una manipulació segura, com instruccions i un producte d’actuació ràpida en cas de contacte accidental.

Fins ara s’han distribuït per diferents laboratoris de les Facultats de Ciències de la Terra, de Física i de Geografia i Història, així com dels Centres Científics i Tecnològics de la UB. Aquest material es facilitarà també a tots aquells laboratoris que treballin amb àcid fluorhídric i que ho sol·licitin al Servei de Prevenció de l’OSSMA.

Finalment, cal destacar que d’acord amb els principis de prevenció de riscos laborals, des de l’OSSMA, juntament amb el personal dels laboratoris implicats, s’està treballant per trobar reactius substitutius d’aquest àcid, per tal d’eliminar el risc que comporta la seva utilització.

caixa de materials de  personal de laboratori

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.