Normativa

Lleis i normatives discapacitat

Universitat de Barcelona

Decret 246/2003, de 8 d’octubre, Estatut de la Universitat de Barcelona
DOGC núm. 3993, 22 d’octubre de 2003

Legislació catalana

Lleis i Decrets Llei

 • Llei 19/2020, del 30 de desembre, d’igualtat de tracte i no-discriminació
  DOGC 31 de desembre de 2020, núm. 8307
 • Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat
  DOGC 4 de novembre de 2014, núm. 6742
 • Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana
  DOGC 10 de juny de 2010, núm. 5647
 • Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència
  DOGC 3 de desembre de 2009, núm. 5519
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya
  DOGC 18 d’octubre de 2007, núm. 4990
  BOE 6 de novembre de 2007, núm. 266
 • Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
  DOGC 24 de maig de 2006, núm. 4640
  DOGC 15 de juny de 2006, núm. 4655 (correcció d’errades)
  BOE 22 de juny de 2006, núm. 148
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
  DOGC 31 de juliol de 1996, núm. 2237
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials
  DOGC 26 de maig de 2000, núm. 3418
 • Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques
  DOGC 28 d’abril de 1995, núm. 2043
 • Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda
  DOGC 25 de març de 2002, núm. 3602

Ordres i resolucions

 • Ordre ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat
  DOGC de 3 de desembre de 2009, núm. 5519
 • Ordre ASC/573/2010, de 3 de desembre, de desplegament parcial de la Llei 19/2009, de 26 de desembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència
  DOGC de 14 de desembre de 2010, núm. 5779
 • Recomanació 98/376/CE, de 4 de juny de 1998, sobre la creació d’una targeta d’estacionament per a persones amb discapacitat
  DO de les CE L 167/25

Legislació estatal

 • Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
  BOE 3 de desembre de 2013, núm. 289
 • Llei 8/2005, de 6 de juny, per a compatibilitzar les pensions d’invalidesa en la seva modalitat no contributiva amb la feina remunerada
  BOE 7 de juny de 2005, núm. 135
 • Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la que es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats
  BOE 11 de març de 2010, núm. 61
 • Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic d’Edificació, aprovat pel Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en matèria d’accesibilidad i no discriminació de las persones amb discapacitat
  BOE 11 de març de 2010, núm. 61
 • Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat
  BOE 2 d’agost de 2011, núm. 184

Altres


Lleis i normatives drogues

Legislació

Enllaç a tota la normativa sobre drogues

 • Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
  DOGC núm. 572 publicat el 07/08/1985
 • Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
  DOGC núm. 1445 publicat el 22/05/1991
 • Llei 1/2002, d’11 de març, de tercera modificació de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
 • Decret 235/1991, de 28 d’octubre, de desplegament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les advertències, els missatges dissuasius, els logotips i la senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques
  DOGC núm. 1520 publicat el 20/11/1991
 • Decret 160/1986, de 26 de maig, de constitució de la Comissió de Coordinació i lluita contra les dependències de drogues, i el Consell Directiu i l’Òrgan Tècnic per al desplegament de la Llei 20/1985
  DOGC núm. 703 publicat el 20/06/1986
 • Decret 266/1991, d’11 de desembre, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, parcialment modificada per la Llei 10/1991, de 10 de maig
  DOGC núm. 1532 publicat el 20/12/1991
 • Ordre de 20 de febrer de 1991,reguladora dels tractaments que contempla el Reial Decret 75/1990, de 19 de gener
  DOGCnúm. 1414 publicat el 04/03/1991
 • Decret 69/1987, de 20 de febrer, pel qual s’estableix la relació de coles i altres productes industrials inhalables amb efectes euforitzants o depressius
  DOGC núm. 817 publicat el 18/03/1987
 • Reial Decret 75/1990, de 19 de gener, que regula els tractaments amb opiacis de persones depenents dels mateixos
  BOE núm. 20 publicat el 23/01/1990
 • Reial Decret 1131/1990, de 14 de setembre, que modifica l’ art. 3º.3 del Reial Decret 75/1990, de 19 de gener de 1990, que regula els tractaments amb opiacis de persones depenents dels mateixos
  BOE núm. 224 publicat el 18/09/1990
 • Reial Decret 5/1996, de 15 de gener, que modifica el Reial Decret 75/1990, de 19 de gener de 1990, que regula els tractaments amb opiacis de persones depenents dels mateixos i d’ampliació del seu annex
  BOE núm. 44 publicat el 20/02/1996
 • Llei 8/1998, de 10 de juliol, de segona modificació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència
  DOGC núm. 2686 publicat el 22/07/1998
 • Decret 200/2002, de 23 de juliol, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques
 • Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques.

Altres