Matrícula de 2n a 4t de graus
1.Abans de fer la matrícula del curs 2018-2019

Sessions Informatives: 3 i 4 de setembre de 2018

Què cal fer abans de formalitzar la matrícula

•Comproveu a MónUB / Consulta de l’expedient/ taula de dades de permanències  que compliu amb la normativa  de permanència i heu superat els crèdits necessaris per continuar els estudis. Si no teniu els crèdits necessaris per a la permanència no us podreu matricular. Del 2 al 20 de juliol, l’alumnat que no compleixi la normativa de permanència ha de sol·licitar, si escau, l'autorització a la degana per continuar estudis.

Consulteu la informació sobre la matrícula condicional com a becari. (Acreditació econòmica MATRC)

•Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. Si us matriculeu amb matrícula condicional MATRC per beca també heu d'indicar si gaudiu d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.

•Si teniu la matrícula suspensa per impagament cal que aboneu els imports pendents abans de les dates d’inici de la matrícula i ho comuniqueu a la Secretaria d'Estudiants i Docència.

•Consulteu els plans docents i els horaris de les assignatures

L’automatrícula de les assignatures del segon any en endavant de l’alumnat dels graus de Belles Arts,  Conservació- Restauració de Béns Culturals i Disseny del curs 2018-2019 es pot fer des de qualsevol ordinador amb connexió a internet accedint a l’espai de MonUB. També podeu utilitzar les aules d’informàtica 202A i 202B.

Dates de matrícula: del 5 al 12 de setembre de 2018.

Hora:  a partir del dia i l’hora de matrícula que tingueu assignat i que podreu consultar a través de MónUB/Intranet la teva UB/ Automatrícula.

El criteri d’assignació per establir el dia i l’hora de la matrícula serà en funció dels crèdits superats i de la nota mitjana ponderada, però es tindran en compte les situacions següents, acreditades amb la documentació actualitzada següent:

• Acreditació d’activitat laboral mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.
• Circumstàncies especials de familiars dependents acreditant la condició de cuidador/a.
• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

Calendari de matrícula

Grau

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Belles Arts

 

Llista amb l'ordre de matrícula

Conservació-Restauració de Béns Culturals

 

 

Disseny

 

 


Estudiants ERASMUS UB
L'alumnat de la Facultat aceptat per cursar crèdits per mobilitat internacional es citaran per fer la matrícula la darrera setmana de juliol.

Quants crèdits heu de matricular?

•Matrícula a temps complert   
Entre 46 i 60 ECTS (inclosos els crèdits de les assignatures matriculades per primera vegada, més els crèdits de les assignatures repetides). Excepcionalment, aquells estudiants que vulguin matricular més de 60 crèdits i fins a 78 hauran de sol·licitar-ho al cap d’estudis. Els/les alumnes que sol·licitin matricular més de 60 crèdits anuals han de tenir en compte que els graus de la Facultat de Belles Arts estan dissenyats per cursar 60 crèdits. A més caldrà que  valorarin si podran superar els crèdits necessaris per continuar i  que les assignatures que es matriculin per segona vegada el proper curs tindran el recàrrec següent:

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades (pendent d'actualització)
 

Núm. de matrícules

Coeficient repetició Graus

2a

+ 2,2% + 0'70% * 1,2

3a

+ 2,2% + 0'70% * 2,6

4a

+ 2,2% + 0'70% * 3,6

•Matrícula a temps parcial

Entre 18 i 45 ECTS (sumats els de les assignatures matriculades per primera vegada, més els de les assignatures repetides).

A tenir en compte:

  • Us podeu matricular d’un mínim de 18 crèdits (llevat que us restin menys crèdits per finalitzar estudis) i un màxim de 60 crèdits. Consulteu el tràmit administratiu Sol·licitud de matricula superior a 60 crèdits.
  • Quan a un estudiant li restin menys del 10% dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.
  • Segons la normativa de permanència vigent, abans de matricular assignatures de cursos superiors, s'han de matricular les assignatures obligatòries i/o de formació bàsica pendents de superar de cursos anteriors.
  • Còmput de crèdits:

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a efectes de permanència. Tampoc es tenen en compte en quant al nombre de crèdits que cal matricular.


Matrícula de l'assignatura de TFG

La matrícula del TFG dels tots els graus de la Facultat de Belles Arts es farà a partir del 26 de setembre. El mes de setembre es publicarà informació més detallada.

Grups de matrícula

• Grau en Belles Arts

Segon curs:
Mòduls 1,3 i 5 - grups amb horari de matí - les lletres B, A i L són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de matí representen diferents horaris.

Mòduls 2,4 i 6 - grups amb horari de tarda - les lletres B, A i L  són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de tarda representen diferents horaris.

Cal que us matriculeu del mòdul (bloc) sencer amb totes les assignatures que en formen part, ja que estan programades perquè no hi hagin coincidències horàries.

• Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Mòdul 1 - grup amb horari de tarda C1 i R1. Els codis C1 i R1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de matí.

 •Grau en Disseny

Mòdul 1 - grup amb horari de matí D1 i S1. Els codis D1 i S1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de tarda.

 

►Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

►Matrícula condicional
L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que va obtenir la Beca General  del MECD el curs 2016-2017, (sense haver de sol·licitar cap acreditació aquest juliol) o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR de la convocatòria 2017-2018. Recordeu demanar la Beca General 2017-2018 perquè si no l’ha demaneu perdreu la condició de matrícula condicional. A més de demanar la Beca General heu de demanar també la Beca Equitat. La UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona


Informació sobre beques i ajuts


►Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar  la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100%  del preu   per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels documents següents:

•Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar el curs acadèmic. No cal presentar aquesta documentació si en el moment de la matrícula autoritzes a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l'administració corresponent.

•Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2017.

•Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en dia 1 de gener de 2015, segons model establert.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor en el Batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9 amb menció de "Matrícula d'honor" o premi extraordinari de batxillerat

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

•Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

•En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

•Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).

•Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

•Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

•Resolució del Ministerri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

No cal aportar aquesta documentació si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.

•Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge.

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100%  del preuper crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

Cal disposar d’alguns dels documents següents:

•Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.

•Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.

•Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

•Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per:

•Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el període de matrícula

•Original i fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

Informació General
El TFG és una assignatura de 18 ECTS, això suposa a l’alumne una càrrega de treball de 450 hores que es reparteixen en 12 hores de treball dirigit i 438 hores de treball autònom.

Informació sobre la matrícula
Per poder-se matricular al TFG, caldrà que l’alumnat hagi superat:
•Al setembre, un nombre igual o superior a 180 crèdits de la titulació i que tingui tot primer, segon i tercer aprovats.
•Al febrer del mateix curs, un nombre igual o superior a 210 crèdits a la titulació, de manera que només manquin els corresponents crèdits de les assignatures del segon quatrimestre.

Informació sobre el TFG per graus

1.Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals
Oferta aproximada de places: 45
Quan fer la matrícula: del 28 al 30 de setembre de les 9.30 h a les 23.59 del 30 de setembre.
Com i on fer la matrícula:  automatrícula  i en cas d'incidències caldrà fer la inscripció a la SED de 9.30 a 13.30 h.
Llista d'assignació d'hora a partir de la qual es pot accedir al programa d'automatrícula

2. Grau en Disseny
Oferta aproximada de places: 40
Quan fer la matrícula: del 28 al 30 de setembre de les 9.30 h a les 23.59 del 30 de setembre.
Com i on fer la matrícula:  automatrícula  i en cas d'incidències caldrà fer la inscripció a la SED de 9.30 a 13.30 h.
Llista d'assignació d'hora a partir de la qual es pot accedir al programa d'automatrícula.

3. Grau en Belles Arts

Quan fer la matrícula: del 4 d'octubre des de les 9.30 h al 8 d'octubre a les 23.59 h, segons l'ordre de matrícula d'acord amb els crèdits superats i la qualificació ponderada.
Com i on fer la matrícula: automatrícula i en cas d'incidències caldrà fer la inscripció a la SED  del 4 d'octubre al 6 d'octubre de 9.30 a 13.30 h.

Àmbit

Coordinador/a

Dibuix artístic

Rosa Masip Boladeras

Escultura

Jaume Ros Vallverdú

Gravat

Mercè Casanovas Aleix

Història de l'Art

Cristina Rodríguez Samaniego 

Imatge

Maria del Mar Redondo Arolas

Pedagogies Culturals

Fernando Hernández Hernández

Pintura

Carlos Velilla Lon

•Oferta de places per àmbits
Dibuix artístic: Línia A1 - 34     |   Línia A2 - 14
Escultura: 53
Gravat:  25

Història de l'Art: 4
Imatge: Línia1 I1 video i nous mitjans - 25 |  Línia 2 I2 fotografia

Pedagogies Culturals. 25
Pintura:  Línia P1 - 18  | Línia P2 - 10  | Línia  P3 - 25

Informació d'interès sobre el TFG
Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat de Belles Arts

►Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El dia 6 de juliol es va publicar al DOGC el DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de 60 crèdits, d’assignatures matriculades la primera vegada:

Total import crèdits 60 crèdits x 35,77 €

2146,20

Assegurança obligatòria

      1,12

Serv. espec. suport aprenentatge

    70,00

Gestió d'expedient acadèmic 

    69,80

Total preu matrícula

2287,12

Increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercer , quarta o més vegades

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades.

 Núm. de matrícules

Coeficient repetició Graus, 1r i 2n cicle

2a

+ 2,2% + 0'70% * 1,2

3a

+ 2,2% + 0'70% * 2,6

4a

+ 2,2% + 0'70% * 3,6

Informació sobre el preu de la matrícula

►Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada.

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Els rebuts de matrícula caduquen als 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los ja que a tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% mensual per a cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d'un 50 %.

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic només activa les assignatures incorporades en acta amb anterioritat a l’anul·lació de la matrícula.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic. En cas que les quantitats pendents en matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis corresponguin a matrícules d’ensenyaments propis de primer i segon cicle, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents únicament dins del mateix ensenyament.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

Informació sobre el pagament de la matrícula

Es podrà modificar la matrícula del 12 al 22 de setembre de 2017.

Es podran realitzar les següents modificacions sempre i quan hi hagi places:

•Addició d'assignatures en què es generarà un nou rebut en efectiu a pagar en 7 dies.

•Supressió d'assignatures que generarà una devolució al favor vostre.

•Canvis de grup, sense modificacions a l'import de la matrícula.

Les assignatures afegides generaran un nou rebut en efectiu, encara que la matrícula que modifiquem sigui domiciliada o tingui qualsevol altra modalitat de pagament. Aquest nou rebut caducarà al cap de 7 dies naturals des de la formalització de la nova matrícula.

La modificació de matrícula ha de complir els requisits del pla d'estudis, i no podeu suprimir crèdits obligatoris de cursos inferiors si en teniu matriculats de cursos superiors i ha de garantir l'acompliment del que estableixi la Normativa de Permanència. Si heu sol·licitat la beca general i feu una modificació de matrícula, aquesta pot afectar la resolució de la beca i el compliment dels requisits.

Pagament modificació matrícula

Si la modificació de matrícula genera un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i el nou rebut s'ha de fer efectiu en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la modificació. Per a aquest nou rebut no hi ha fraccionament.

Procediment per tramitar la devolució

Si com a conseqüència de la supressió d’assignatures  es genera una devolució,  primer s’haurà d’abonar la totalitat de l'import de matrícula i després podreu sol·licitar-la entrant a MónUB /Consulta de qualificacions i expedient de l'expedient  per indicar-hi el número de compte corrent (amb codi IBAN).

Del 26 de setembre al 31 d'octubre es podrà demanar suprimir assignatures per interès personal però la modificació no comportarà que es retorni l'import abonat. Per poder sol·licitar l'anul·lació de la matrícula s'ha d'haver pagat abans l'import.

Imprès per sol·lcitar l'anul·lació total de la matrícula (S.1) 
Imprès per sol·licitar la modificació de la matrícula (S.3)
Imprès per sol·lcitar l'anul·lació extratemporània de matrícula per casos greus i excepcionals (S.4)


Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula

Informació per als graus en Belles Arts, en Conservació-Restauració de Béns Culturals i en Disseny per a modificacions de matrícula per a assignatures amb places disponibles.

 

1. Ampliació de matrícula d’assignatures del segon semestre
Qui pot ampliar la matrícula?
  • Alumnat que durant el període anual de matrícula de juliol i setembre no van matricular el nombre màxim de crèdits.
   Com i quan fer l’ampliació?
   Automatrícula on-line entrant a MónUB < Intranet < Automatrícula i resguard de la matrícula - entreu abans del dia 1 de febrer i us indicarà el dia i hora que teniu assignat per fer la matrícula. 

    De l’1 al 6 de febrer del 2018.
 • Alumnat que vol matricular, excepcionalment, més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits amb la  prèvia autorització del cap d’estudis. El cap d'Estudis  podrà autoritzar matricular més de 60 crèdits únicament quan es tracti d'assignatures o crèdits no superats i per assignatures amb places disponibles. Cal entrar al formulari específic i enviar les dades entre el 23 i 26 de gener de 2018 (ambdós inclosos).  
  • Resolució de les sol·licituds amb l'autorització per ampliar la matrícula:  l'1 de febrer.

  Matrícula: presencial a la Secretaria el dilluns 5 de febrer de 16 a 18 h i 6 de febrer de 9.30 a 13.30 h.

 

2. Canvis de grup per causes justificades d’assignatures de segon semestre matriculades juliol i setembre
Cal entrar al formulari específic i enviar les dades del 22 al 26 de gener de 2018.
Resolució de les sol·licituds a partir del 30 de gener de 2018. Entreu abans de l'1 de febrer a MónUB < Intranet < Automatrícula i resguard de la matrícula i us indicarà el dia i hora que teniu assignat per fer la matrícula. 
Automatrícula on-line entrant a MónUB a l’espai personal de l’alumnat, segons les places disponibles.

    De l’1 al 6 de febrer del 2018. El dia i hora que tingueu assignat.

Causes justificades:
Motius mèdics que s'acreditaran amb un informe mèdic del Servei Català de Salut.
Motius laborals que s'hauran d'acreditar amb l'informe de vida laboral i un certificat horari.
Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%.
Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.

La d La documentació justificativa s'haurà de presentar a la Secretaria del 22 al 26 de gener de 2018.

3. Canvi d'assignatures matriculades al setembre
Podeu sol·licitar anul·lar assignatures per interès particular sense devolució amb l'imprès S3.
Presentació del 23 al 26 de gener de 2018.
Si voleu matricular una altra assignatura ens s'ho haureu de comunicar.

Automatrícula on-line entrant a MónUB a l’espai personal de l’alumnat, segons les places disponibles.
Entreu abans de l'1 de febrer a MónUB < Intranet < Automatrícula i resguard de la matrícula i us indicarà el dia i hora que teniu assignat per fer la matrícula.

4. Matriculació d'assignatures reconegudes
Automatrícula on-line entrant a MónUB a l’espai personal per a l’alumnat.

    De l’1 al 6 de febrer del 2018

5. Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG) de febrer

Per fer la matrícula del TFG cal haver superat al febrer del mateix curs un nombre igual o superior a 210 crèdits de la titulació, de manera que només manquin els crèdits de les assignatures del segon quadrimestre.
Vegeu més informació a
Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG).

Automatrícula on-line entrant a MónUB a l’espai personal de l’alumnat, segons amb les places disponibles.

   Del 12 al 14 de febrer de 2018.

 

Informació acadèmica

 

Cal tenir en compte que l’ampliació de crèdits té repercussions respecte al compliment de la Normativa de Permanència a la UB i sobre el preu del crèdit per assignatures repetides. Recordeu que només us podeu matricular com a màxim, durant tot el grau, de 12 crèdits  en assignatures optatives ofertes per altres graus de la facultat per comptabilitzar els 240 crèdits. Heu de comprovar que els grups de les assignatures que canvieu o amplieu no se solapin amb les que ja teníeu matriculades. Per matricular crèdits obligatoris d'un curs superior també s'han de matricular els crèdits obligatoris dels curs inferior.

 

Informació econòmica

 

Per formalitzar la modificació de la matrícula cal que no es tingueu rebuts pendents de pagament caducats ni la matrícula anul·lada d’ofici per impagament. L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. A més de l’import de les assignatures afegides caldrà pagar el preu per la gestió de l’expedient acadèmic per modificacions i ampliacions de matrícula establert al Decret  88/2017, de 4 de juliol, de Preus de la Generalitat de Catalunya de 27,27 €.

              

Pagament

 

La modalitat de pagament serà en un rebut únic efectiu a pagar com a màxim els 7 dies naturals a comptar des de la formalització de la matrícula.


Pagament en terminis

Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula  ha de ser igual o superior a 300 € d’acord les condicions següents:

 

Matrícules efectuades el mes de febrer i fins al 2 de març de 2018 i l'opció de dos terminis. 
  

Primer rebut - 50% de l’import dels crèdits i 100% de  l’import de gestió d’expedient acadèmic i dels altres serveis universitaris contractats.
Pagament: com a màxim set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

• Segon rebut -  50% de l’import dels crèdits.

Pagament: dins els set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula i com a màxim el 18 d’abril de 2018.

En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import dels rebuts i el termini per fer-los efectius. També podeu consultar aquestes dades al vostre espai personal de MónUB (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts) des d’on podreu  fer el pagament.

 

Modificació de la matrícula del segon semestre

 

Modificació de la matrícula de febrer

 

Cal trametre a la Secretaria la sol·licitud S2 per a la supressió o addició d'assignatures matriculades al febrer.  En el cas de supressió d’assignatures es generarà una devolució.

Del 7 al 9 de febrer de 2018.

Treball de Fi de Grau (TFG) - fins al 28 de febrer.

 

Modificació de la matrícula a partir del 12 de febrer

Cal presentar la sol·licitud S3 i la documentació justificativa. Vegeu la Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula.

Termini per anul·lar la matrícula de segon semestre de setembre i febrer: fins al 9 de març de 2018.

Comparteix-ho: