Matricula de 1r curs de graus

Modificació / ampliació de matricula - febrer 2021

enlightened Clica aquí per saber què  fer si has oblidat la contrasenya i/o l'identificador

•Consulteu l'agenda Chronos per detectar solapament d'horaris

agenda assignatures del 2n semestre – Grau de Belles Arts:
http://grad.ub.edu/chronos/pages/horaris/index2.xhtml?ensenyament=TG1001&curs=2020&semestre=2

agenda assignatures del 2n semestre – Grau de Disseny:
http:/grad.ub.edu/chronos/pages/horaris/index2.xhtml?ensenyament=TG1002&curs=2020&semestre=2

agenda assignatures del 2n semestre – Grau de Conservacio-Restauració de Béns Culturals:
http://grad.ub.edu/chronos/pages/horaris/index2.xhtml?ensenyament=TG1003&curs=2020&semestre=2

yes Recordeu que cal que marqueu totes les activitats de les assignatures

1. Ampliació de matrícula del segon semestre per als grups d'assignatures amb places disponibles

 Qui pot ampliar la matrícula?

•L'alumnat que es va matricular per primera vegada en un grau i que en el període de setembre va matricular 30 crèdits i vol ampliar la matricula a 60 crèdits.

 

 Quan i com fer l’ampliació?

•Del 4 al 10 de febrer de 2021. Automatrícula des del dia 4 de febrer a les 9.30 h fins al 10 de febrer a les 23:59:59 h,
 entrant a MónUB/ Intranet/la teva UB/ Matrícula i resguards de matricula

 

2. Canvis de grup
 

Automatrícula, per als grups amb places disponibles, entrant a MónUB/ Intranet/la teva UB/ Matrícula i resguards de matricula


Del 4 al 10 de febrer de 2021. Automatrícula des del dia 4 de febrer a les 9.30 h fins al 10 de febrer a les 23:59:59 h.

 

 

3. Informació econòmica i pagaments

Per formalitzar la modificació de la matrícula cal que no es tingueu rebuts pendents de pagament caducats. L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. 

 

El pagament dels crèdits ampliats s'haurà de pagar en un rebut únic a pagar com a màxim els 7 dies naturals a comptar des de la formalització de la modificació de la matrícula. A més el tràmit de gestió de l'expedient acadèmic el mes de febrer té un cost de 27,27 €.

 

4. Anul·lació i modificació de la matrícula 2020-2021

Consulteu aquí la informació sobre anul·lació de la matrícula

 

Per Normativa de Permanència la matrícula de nou ingrés a un grau ha de ser de 30 o 60 crèdits. Per tant només es pot anul·lar aquest nombre de crèdits.

 

Per sol·licitar anul·lació de la matrícula cal fer-ho a través de TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETARIA/Anul·lació o modificació de la matrícula (tramitació en línia)

►ALUMNES BECARIS i BECÀRIES QUE FAN ANUL·LACIONS PER INTERÈS PERSONAL - A partir d'aquest curs si s'anul·len assignatures per interès personal es generarà un rebut pels crèdits de les assignatures anul·lades. 

► EN EL CAS  D'ESTUDIANTS QUE HAN ACCEDIT AQUEST CURS AL GRAU AMB ESTUDIS INICIATS I/O AMB RECONEIXEMENT DE CRÈDITS, CONSULTEU LA INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES DE SEGON A QUART.

►Informació prèvia a la matrícula 2020-2021

·Consulteu:

1. La informació sobre la preinscripció 2020-2021 a Canal Universitats.
2. El calendari de preinscripció que publica la Generalitat de Catalunya.

Segons aquesta informació la publicació de la primera assignació es farà el 6 d'agost. Si heu donat l'autorització en el moment d'emplenar la sol·licitud de preinscripció universitària, us informaran des d'aquesta oficina mitjançant un SMS. Des de la UB, un cop rebem la informació sobre els estudiants que han obtingut plaça, ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos la benvinguda.

Sessió informativa conjunta, 2020-2021 per a l’alumnat de nou accés que s'hagi de matricular als nostres graus.

Graus

Dia i hora

Lloc

Belles Arts
Conservació-Restauració de Béns Culturals
Disseny

4 de setembre de 2020 a les 11 h

Videoconferència amb el  programa BB Collaborate. Sessió finalitzada


En aquesta sessió s'informarà sobre la matrícula i qüestions d'interès per a l'activitat acadèmica.

Podeu trobar més informació d’interès per al nou alumnat a benvinguda a l’alumnat de la UB 2020-2021.

►QUÈ CAL FER ABANS DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA

1. Consulteu la informació sobre la matrícula com a becari/ària condicional. Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

Formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC) 

Acreditació econòmica MATRC i Beca Equitat 2020-2021. 
-Sol·licitud conjunta a partir del 16 de juliol de 2020. Cal fer la sol·licitud al més aviat possible perquè en el cas d'obtenir l'acreditació positiva es pugui aplicar en el moment de la matrícula l'exempció de pagar el preu dels crèdits. Amb l'acreditació positiva només haureu de pagar les taxes.

-Sol·licitud de la Beca General 2020-2021 

2. Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. En el moment de fer la matrícula podeu autoritzar-nos a fer la consulta en línia del compliment dels requisits i en el cas que no puguem fer la comprovació haureu de demanar cita prèvia per presentar la documentació original. Si us matriculeu amb la matrícula condicional  de becari/becària també heu d'indicar si gaudiu d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.
 

3. Consulteu la  documentació necessària per a la matrícula

La Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) us demanarà la documentació necessària a partir de la formalització de la matrícula. No presentar la documentació en el  termini que us comuniqui la SED pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula,  modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).


4. Autentica't com a alumne/a de la UB

Per poder fer l'automatrícula és imprescindible que, prèviament, us registreu per obtenir el teu identificador i contrasenya des del portal MónUB. Per registrar-vos haureu d'omplir i enviar el formulari. per aquest efecte Un cop hagueu enviat el formulari rebreu un correu electrònic a l'adreça electrònica comunicada per a la preinscripció universitària perquè genereu un codi i contrasenya amb què accedir al programa d'automatrícula.

►Document amb informació per configurar la contrasenya i obtenir l'identificador

Vídeo amb informació per configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS

La matrícula de nou accés als graus es formalitzarà a distància per automatrícula. Primer haureu d'entrar al programa de  matrícula amb el codi i contrasenya que haureu creat. el dia i l’hora assignats sinó perdreu la plaça. Si per motius justificats, acreditats, no podeu formalitzar la matrícula el dia i hora assignats heu de comunicar-ho i acreditar-ho prèviament a sec.ba@ub.edu per estudiar el cas.

 L’ordre per establir el dia i l’hora de la matrícula es farà d’acord amb la qualificació d’admissió que se'ns comunica des de l'Oficina d'Accés a la Universitat.

Un cop finalitzat el procés de matrícula, respectant els límits de places dels grups i sempre que sigui possible s'estudiaran les peticions justificades de canvi de grup, en els casos següents, degudament acreditats:
 

 Motius laborals que s'hauran d'acreditar mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.
• Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.
• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

La documentació acreditativa s'haurà de lliurar per cita prèvia a la Secretaria d'Estudiants i Docència.  
 

Calendari de matrícula 2020-2021
 

Grau en Belles Arts    NOVETAT: publicat el llistat d'ordre dels alumnes de nou ingrés per al  22 de setembre (només places disponibles en grups amb horari de tarda)

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignats

Alumnat assignat en 1ª preferència

7 i 8 setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

10 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

22 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals   NOVETAT: publicat el llistat d'ordre dels alumnes de nou ingrés per al  22 de setembre

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat assignat en 1ª preferència

9 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

10 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

22 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Grau en Disseny      NOVETAT: publicat el llistat d'ordre dels alumnes de nou ingrés per al 22 de setembre

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat assignat en 1ª preferència

9 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

10 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

22 de setembre Llistat d'ordre per a la matrícula

 

   

 

El mes de setembre es formalitzaran les matrícules dels alumnes que inicien estudis a la Facultat de Belles Arts pels procediments següents:

Accés per sol·licitud de plaça a la Facultat

Procediment d’admissió

Període de matrícula

Estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient)

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

  23 de setembre de 2020 

Estudis universitaris iniciats a l'estranger

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

------

Estudis universitaris iniciats a la UB

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més. Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça

23 de setembre de 2020


Quants crèdits heu de matricular?

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB s’ha de matricular de:
60 crèdits - modalitat de temps complet
30 crèdits - modalitat de temps parcial

És important que els estudiants que sol·liciteu la beca general del MECD comproveu els requisits de crèdits establerts a la convocatòria. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.
 

Quines assignatures heu de matricular?
La matrícula és anual i per tant  us heu de matricular de les vuit assignatures del primer curs del grau si us matriculeu a temps complert (60 crèdits) o de l’equivalent a 30 crèdits per la modalitat de matricula a temps parcial.


Primer curs del Grau en Belles Arts

Codi

Assignatures

Tipus

Crèdit

363343

Conceptes de l'Art Modern

FB

6

363341

Iniciació als Processos i Projectes I

FB

12

363360

Laboratori d'Escultura

OB

6

363347

Representació Gràfica

FB

6

363345

Antropologia i Sociologia de l'Art

FB

6

363342

Iniciació als Processos i Projectes II                               

FB

12

363362

Laboratori de Fotografia

OB

6

363361

Laboratori de Pintura

OB

6

 

Primer curs del Grau en Conservació-Restauració en Béns Culturals

Codi

Assignatures

Tipus

Crèdits

363343

Conceptes de l'Art Modern

FB

6

363341

Iniciació als Processos i Projectes I

FB

12

363369

Conceptes i Fonaments de la Conservació i Restauració

OB

6

363347

Representació Gràfica

FB

6

363345

Antropologia i Sociologia de l'Art

FB

6

363342

Iniciació als Processos i Projectes II               

FB

12

363362

Laboratori de Fotografia

OB

6

363370

Química i Física dels Béns Culturals I              

OB

6

 

Primer curs del Grau en Disseny

Codi

Assignatures

Tipus

Crèdits

363343

Conceptes de l'Art Modern                                                     

FB

6

363341

Iniciació als Processos i Projectes I

FB

12

363400

Elements del Disseny I:  Morfologia i Tectònica

OB

6

363347

Representació Gràfica

FB

6

363345

Antropologia i Sociologia de l'Art

FB

6

363342

Iniciació als Processos i Projectes II               

FB

12

363401

Elements del Disseny II: Funcionalitat i                 
Significació en el Disseny        

OB

6

363362

Laboratori de Fotografia

OB

6


Grups i horaris de matrícula

Grau en Belles Arts

Mòduls 1,3 i 5 - grups amb horari de matí - les lletres B, A i L són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de matí representen diferents horaris.

Mòduls 2,4 i 6 - grups amb horari de tarda - les lletres B, A i L  són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de tarda representen diferents horaris.

Cal que us matriculeu del mòdul (bloc) sencer amb totes les assignatures que en formen part, ja que estan programades perquè no hi hagin coincidències horàries.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Belles Arts.

Horaris:

Mati

Tarda

Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS, AULES I AVALUACIÓ
 

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Mòdul 1 - grup amb horari de tarda C1 i R1. Els codis C1 i R1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de matí.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Conservació-Restauració de Béns Culturals.  

Horaris

⇒ Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS, AULES I AVALUACIÓ
 

Grau en Disseny

Mòdul 1 - grup amb horari de matí D1 i S1. Els codis D1 i S1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de tarda.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Disseny.

Horaris

⇒ Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS, AULES I AVALUACIÓ

1. L'alumnat que ho necessiti disposarà de tutorització per a la formalització de la matrícula, a través del xat en el programa BB Collaborate. Per connectar-se al xat, el dia i l'hora de la matrícula assignats, es farà a través d'un enllaç web.

2. Cliqueu per consultar la guia d'automatrícula 2020-2021.

►Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

►Matrícula com a becar/ària condicional (MATRC)

Per poder fer la matrícula MATRC cal haver sol·licitat la Beca General 2020-2021 i a més, heu d'haver estat Becari/ària l'any anterior (en el cas que hagueu estat becari d'una altra comunitat autònoma cal que presenteu el credencial de becari/ària el dia de la matrícula) o bé tenir l'acreditació econòmica positiva que expedeix l'AGAUR, convocatòria 2020-2021.

La UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona.
►En el cas de no complir els requisits per fer la matrícula com a becari/ària condicional us haureu de matricular obligatòriament en les altres modalitats de matrícula que correspongui fins a la denegació o la concessió de la beca per l'organisme competent i pagar l'import.

Informació sobre beques i ajuts

Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar  la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

Tipus d'exempció i documentació que cal aportar en el moment que us sigui reclamada.

►Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El Decret 64/2020, de 30 de juny fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021, segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complert:

Total import crèdits (60 € x 25,04 €) 1.502,40
Assegurança obligatòria       1,12
Serv. espec. suport aprenentatge     70,00
Gestió d'expedient acadèmic      69,80
Total preu matrícula 1.643,32 

 

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

►Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada (cliqueu aquí per consultar els terminis de pagament)

Per acollir-se a la modalitat de pagament domiciliat, cal presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segon el model.

Informació econòmica

Per formalitzar la modificació de la matrícula cal que no es tingueu rebuts pendents de pagament caducats. L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. 

              

Pagament

 

  • El pagament dels crèdits ampliat s'haurà de pagar en un rebut únic a pagar com a màxim els 7 dies naturals a comptar des de la formalització de la modificació de la matrícula.

 

------------------------------------------------------

►ALUMNES BECARIS i BECÀRIES QUE FAN ANUL·LACIONS PER INTERÈS PERSONAL - A partir d'aquest curs si s'anul·len assignatures per interès personal es generarà un rebut pels crèdits de les assignatures anul·lades. 

 

Anul·lació total de la matrícula

Podeu demanar l'anul·lació en línia a través de TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETÀRIA i adjuntar-hi la documentació acreditativa. Només es podrà sol·licitar l'anul·lació total en els casos i terminis següents:

  1. Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
  2. Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
  3. Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 30 d'octubre de 2020, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
  4. Per motius personals.

Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 17 d'octubre de 2020 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

 

En cas que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari/ària de caràcter general, cal que sol·liciti l’anul·lació de la beca i aboni l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. L'anul·lació d'assignatures generarà el rebut pels crèdits anul·lats.


Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

  • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 8 de novembre de 2020.
  • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al juliol o al setembre: de l'1 de febrer al 6 de març de 2021. 

 

Modificació de la matrícula
 

L'alumnat de nou ingrés només pot demanar suprimir 30 crèdits ja que per normativa de permanència la matrícula ha de ser de 30 o 60 crèdits.

El període establert per la Facultat de Belles Arts, per a la  supressió d'assignatures, respectant la normativa acadèmica i de permanència de la UB, i amb dret al retorn de l'import dels crèdits abonats és fins al 2 d'octubre de 2020.

•Supressió d'assignatures que generarà una devolució al favor vostre.

L'alumnat que es matricula per primera vegada en el grau podrà demanar, fins al 2 d'octubre, suprimir i afegir assignatures, respectant la Normativa de Permanència, enviant aquesta sol·licitud.al correu sec.ba@ub.edu.

Canvis de grup

Un cop finalitzat el procés de matrícula, excepcionalment i sempre que sigui possible s’estudiaran les peticions per les causes justificades següents:
- Motius laborals que s’hauran d’acreditar mitjançant l’informe de vida laboral i un certificat horari.
- Motius mèdics que s’acreditaran amb un informe mèdic del Servei Català de la
Salut.
- Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%, que s’acreditarà amb
qualsevol dels documents justificatius vàlids per a l’exempció del pagament de la
matrícula.
- Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.

Imprès perquè l'alumnat que es matricula per primera vegada en el grau demani canvi de grup.

El carnet de la UB és una targeta intel·ligent que incorpora un xip que certifica les dades personals, us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges especialment pensat per a vosaltres.

►Clica aquí per accedir a la informació per a l'obtenció del Carnet UB, amb cita prèvia, per tot l'alumnat de primer accés de la Facultat de Belles Arts.

Els alumnes de primer ingrés heu de tramitar el Carnet UB durant el mes d'octubre, un cop hagueu reservat dia i hora amb cita prèvia a través de: Cita prèvia Online

Els alumnes que no reservin cita dia i hora no podran obtenir el Carnet UB durant el mes d'octubre.

Comparteix-ho: