Matricula de 1r curs de graus
1. Abans de fer la matrícula del curs 2017-2018

►Informació prèvia a la matricula

Abans del 12 de juliol podreu accedir a la notificació de l'assignació de plaça al web https://accesnet.gencat.cat. També us informaran mitjançant un SMS, si així ho heu autoritzat en el moment d'emplenar la sol·licitud de preinscripció universitària. Des de la UB ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos la benvinguda, si n’obteniu plaça.

Sessió informativa a l’alumnat de nou ingrés on s’informarà sobre la matrícula i qüestions d’interès per l’activitat acadèmica.

Graus

Dia i hora de la sessió conjunta

Lloc

Belles Arts

Conservació-Restauració de Béns Culturals

Disseny

12 de juliol a les

10.30 h

Sala d’Actes de la Facultat de Belles Arts

Podeu trobar més informació d’interès per al nou alumnat a benvinguda a l’alumnat de la UB.

►Què cal fer abans de formalitzar la matrícula

Consulteu la informació sobre la matrícula condicional com a becari. (Acreditació econòmica MATRC).

• Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. Si us matriculeu amb matrícula condicional MATRC per beca també heu d'indicar si gaudiu d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.

►Prepareu la documentació a presentar el dia de la matrícula

Document d’identitat vigent en el moment de la matrícula:

• En el cas d’estudiants amb DNI o NIE espanyol no heu de presentar fotocòpia de la documentació d’identitat si, en el moment de la matrícula, autoritzeu a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

• En el cas d’estudiants estrangers, fotocòpia del passaport.

• En el cas d’estudiants estrangers de la UE, podeu presentar fotocòpia del passaport o del document d’identitat expedit en el país d’origen.

A més, heu de lliurar altra documentació en funció de la via d'admissió (preinscripció o sol·licitud al centre) i la procedència.

 ESTUDIANTS ADMESOS PER PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA

Estudiants amb PAU per a alumnat de batxillerat i assimilats

Si has fet les PAU a Catalunya: no cal portar cap document.

Si has fet les PAU en un altre comunitat autònoma: justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants amb estudis universitaris iniciats

Justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència. Si el centre és de la UB, no cal portar cap documentació.

Estudiants que fan simultaneïtat d'estudis

Certificat acadèmic

Estudiants amb batxillerat europeu o internacional, estudiants  amb estudis de sistemes educatius de la UE o d’altres amb acords internacionals en règim de reciprocitat, i estudiants d’altres sistemes educatius estrangers homologats al batxillerat espanyol

No cal portar cap documentació.

Titulats universitaris i assimilats

En el cas d'estudis universitaris espanyols: original i fotocòpia del títol o si no es té, certificat acreditatiu en què constin les dades d’expedició. No cal aportar aquesta documentació si el títol és posterior a l’any 1991 i si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent.

En el cas de titulats per la UB, no cal aportar cap documentació.

En el cas d’estudiants amb estudis universitaris estrangers: original i fotocòpia de la resolució d’homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Estudiants amb títol de tècnic superior de formació professional o assimilats

No cal portar cap documentació.

Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 25

No cal portar cap document. No obstant, si t’has presentat a les proves per a més grans de 25 anys en una altra comunitat autònoma, cal aportar el justificant d’haver pagat el trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants provinents de la prova d’accés per a més grans de 40 o 45 anys

No cal portar cap documentació.

ESTUDIANTS ADMESOS HAVENT SOL·LICITAT PLAÇA AL CENTRE

Accés amb reconeixement de 30 o més crèdits en un ensenyaments de grau

Resolució del degà o del director del centre que els atorga la plaça corresponent.

Si accedeixes amb estudis universitaris espanyols, justificant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient emès pel centre de procedència.

Estudiants amb batxillerat homologat, no comunitaris i no residents

Els estudiants no comunitaris i no residents que  accedeixen amb estudis homologats al batxillerat espanyol, original i fotocòpia de la credencial d’homologació del títol estranger.

 

La matrícula de primer curs de nou ingrés als graus es formalitza personalment (automatrícula) a les aules d’informàtica de la Facultat de Belles Arts (aules 202A i 202B, edifici principal 2n pis). En el cas que no pugueu venir personalment podrà fer la matrícula una persona degudament autoritzada que juntament amb l’autorització i el seu DNI haurà de presentar la fotocopia del vostre DNI. Cal que us matriculeu el dia i l’hora assignats. Si no podeu formalitzar la matrícula el dia i hora que teniu assignat cal que ens ho comuniqueu prèviament a sec.ba@ub.edu ja que si no us matriculeu perdreu la plaça.

 

L’ordre per establir el dia i l’hora de la matrícula es farà d’acord amb la qualificació d’admissió però es tindran en compte les situacions següents, degudament acreditades:

• Acreditació d’activitat laboral mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.

• Circumstàncies especials de familiars dependents acreditant la condició de cuidador/a.

• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

Calendari de matrícula

Grau en Belles Arts

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat de primera assignació

13 i 14 de juliol

Llistat amb el dia i hora de matrícula

Alumnat d'incidències, reclamacions i reassignació

18 de juliol

Llistat amb l'hora

Alumnat de segona assignació

26 de juliol

Llistat amb l'hora

Alumnat de reclamacions segona assignació i 1ª assign.

7 de setembre

 

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat de primera assignació

17 de juliol

Llistat amb el dia i hora de matrícula

Alumnat d'incidències, reclamacions i reassignació

18 de juliol

Llistat amb l'hora

Alumnat de segona assignació

26 de juliol

Llistat amb l'hora

Alumnat de reclamacions segona assignació i 1ª assign

7 de setembre

 

Alumnat segona reassignació de juny

15 de setembre

 

Alumnat 4ª reassignació de juny i 1ª de setembre

28 de setembre

Llistat amb l'hora

Grau en Disseny

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat de primera assignació

17 de juliol

Lllistat amb el dia i hora

Alumnat d'incidències, reclamacions i reassignació

18 de juliol

Llistat amb l'hora

Alumnat de segona assignació

26 de juliol

Llistat amb l'hora

 

El mes de juliol no es formalitzaran les matrícules dels alumnes que inicien estudis a la Facultat de Belles Arts pels procediments següents:

Accés per sol·licitud de plaça a la Facultat

Procediment d’admissió

Període de matrícula

Estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient)

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça

setembre

Estudis universitaris iniciats a l'estranger

Convalidació de 30 crèdits o mes.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça

setembre

Estudis universitaris iniciats a la UB

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més. Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça

setembre

►Quants crèdits heu de matricular?

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB s’ha de matricular de:

60 crèdits - modalitat de temps complet
30 crèdits - modalitat de temps parcial

És important que els estudiants que sol·liciteu la beca general del MECD comproveu els requisits de crèdits establerts a la convocatòria. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

►Quines assignatures heu de matricular?

La matrícula és anual i per tant en el mes de juliol us heu de matricular de les vuit assignatures del primer curs del grau si us matriculeu a temps complert (60 crèdits) o de l’equivalent a 30 crèdits per la modalitat de matricula a temps parcial.

Primer curs del Grau en Belles Arts

Codi Asignatures Semestres Tipus Crèdit
         
363343 Conceptes de l'Art Modern Primer/Segon FB 6
363341 Iniciació als Processos i Projectes I Segon FB 12
363360 Laboratori d'Escultura Primer/Segon OB 6
363347 Representació Gràfica Primer/Segon FB 6
363345 Antropologia i Sociologia de l'Art Primer/Segon FB 6
363342 Iniciació als Processos i Projectes II                                Primer FB 12
363362 Laboratori de Fotografia Primer/Segon OB 6
363361 Laboratori de Pintura Primer/Segon OB 6

 

Primer curs del Grau en Conservació-Restauració en Béns Culturals

Codi Assignatures Semestre Tipus Crèdits
         
363343 Conceptes de l'Art Modern Primer FB 6
363341 Iniciació als Processos i Projectes I Primer FB 12
363369 Conceptes i Fonaments de la Conservació i Restauració Primer OB 6
363347 Representació Gràfica Primer FB 6
363345 Antropologia i Sociologia de l'Art Segon FB 6
363342 Iniciació als Processos i Projectes II                Segon FB 12
363362 Laboratori de Fotografia Segon OB 6
363370 Química i Física dels Béns Culturals I               Segon OB 6

 

Primer curs del Grau en Disseny

Codi Assignatures Semestre Tipus Crèdits
         
363343 Conceptes de l'Art Modern                                                      Segon FB 6
363341 Iniciació als Processos i Projectes I Primer FB 12
363400 Elements del Disseny I:  Morfologia i Tectònica Primer OB 6
363347 Representació Gràfica Primer FB 6
363345 Antropologia i Sociologia de l'Art Segon FB 6
363342 Iniciació als Processos i Projectes II                Segon FB 12
363401 Elements del Disseny II: Funcionalitat i                 
Significació en el Disseny        
Segon OB 6
363362 Laboratori de Fotografia Primer OB 6

            

Grups i horaris de matrícula
 

Grau en Belles Arts

Mòduls 1,3 i 5 - grups amb horari de matí - les lletres B, A i L són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de matí representen diferents horaris.

Mòduls 2,4 i 6 - grups amb horari de tarda - les lletres B, A i L  són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de tarda representen diferents horaris.

Cal que us matriculeu del mòdul (bloc) sencer amb totes les assignatures que en formen part, ja que estan programades perquè no hi hagin coincidències horàries.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Belles Arts.

Horaris:

Mati

Tarda

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Mòdul 1 - grup amb horari de tarda C1 i R1. Els codis C1 i R1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de matí.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Conservació-Restauració de Béns Culturals.  

Horaris

Grau en Disseny

Mòdul 1 - grup amb horari de matí D1 i S1. Els codis D1 i S1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de tarda.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Disseny.

Horaris

            
               
               

►Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

►Matrícula condicional

L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que va obtenir la Beca General  del MECD el curs 2016-2017, (sense haver de sol·licitar cap acreditació aquest juliol) o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR de la convocatòria 2017-2018. Recordeu demanar la Beca General 2017-2018 perquè si no l’ha demaneu perdreu la condició de matrícula condicional. A més de demanar la Beca General heu de demanar també la Beca Equitat. La UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona

Informació sobre beques i ajuts

►Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar  la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100%  del preu   per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels documents següents:

Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar el curs acadèmic. No cal presentar aquesta documentació si en el moment de la matrícula autoritzes a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l'administració corresponent.

Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2017.

Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en dia 1 de gener de 2015, segons model establert.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor en el Batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9 amb menció de "Matrícula d'honor" o premi extraordinari de batxillerat

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).

Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

Resolució del Ministerri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

No cal aportar aquesta documentació si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.

Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge.

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100%  del preuper crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

Cal disposar d’alguns dels documents següents:

Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.

Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.

Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per:

Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el període de matrícula

Original i fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

►Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El dia 6 de juliol es va publicar al DOGC el DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complert:

Total import crèdits 2146,20
Assegurança obligatòria       1,12
Serv. espec. suport aprenentatge     70,00
Gestió d'expedient acadèmic      69,80
Total preu matrícula 2287,12

 

Informació sobre el preu de la matrícula

►Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada.

 Informació sobre el pagament de la matrícula

El carnet de la UB és una targeta intel·ligent que incorpora un xip que certifica les dades personals, us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges especialment pensat per a vosaltres.

Un cop formalitzada la matrícula heu d’adreçar-vos a l’estand del Banco de Santander, ubicat al vestíbul de l’edifici principal de la Facultat de Belles Arts de 9 a 14 h on us faran la fotografia. Per recollir el carnet imprès haureu d'anar a la Facultat de Física i Química, vestíbul d'entrada per Martí i Franquès (davant de l'oficina del Banco de Santander). A partir del 27 de juliol haureu de tramitar la TUI a qualsevol de les oficines del Banc de Santander ubicades a:

• Facultat d’Economia i Empresa

• Facultat de Física i Química

• Edifici Històric

Comparteix-ho: