Matricula de 1r curs de graus

1. Abans de la matrícula

►Informació prèvia a la matrícula 2021-2022

·Consulteu:

1. La informació sobre la preinscripció 2021-2022 a Canal Universitats.
2. El calendari de preinscripció que publica la Generalitat de Catalunya.

Si heu donat l'autorització en el moment d'emplenar la sol·licitud de preinscripció universitària, us informaran des d'aquesta oficina mitjançant un SMS. Des de la UB, un cop rebem la informació sobre els estudiants que han obtingut plaça, ens posarem en contacte amb vosaltres per donar-vos la benvinguda.

Sessió informativa conjunta dels tres graus per a l’alumnat de nou accés que s'hagi de matricular als nostres graus el curs 2021-2022.

Graus

Dia i hora

Lloc

Belles Arts
Conservació-Restauració de Béns Culturals
Disseny

14 de juliol a les 11 h 

 Per videoconferència

 

En aquesta sessió s'informarà sobre la matrícula i qüestions d'interès per a l'activitat acadèmica.

Podeu trobar més informació d’interès per al nou alumnat a benvinguda a l’alumnat de la UB 2021-2022.

►QUÈ CAL FER ABANS DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA

1. Consulteu la informació sobre la matrícula com a becari/ària condicional. Acreditació de caràcter econòmic a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

• Formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (MATRC) 

Acreditació econòmica MATRC i Beca Equitat 2021-2022. 
Un cop convocades, cal fer la sol·licitud conjunta al més aviat possible perquè en el cas d'obtenir l'acreditació positiva es pugui aplicar en el moment de la matrícula l'exempció de pagar el preu dels crèdits. Amb l'acreditació positiva només haureu de pagar les taxes.

-Sol·licitud de la Beca General 2021-2022 

2. Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. En el moment de fer la matrícula podeu autoritzar-nos a fer la consulta en línia del compliment dels requisits i en el cas que no puguem fer la comprovació haureu de demanar cita prèvia per presentar la documentació original. Si us matriculeu amb la matrícula condicional  de becari/becària també heu d'indicar si gaudiu d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.
 

3. Consulteu la  documentació necessària per a la matrícula

La Secretaria d'Estudiants i Docència (SED) us demanarà la documentació necessària a partir de la formalització de la matrícula. No presentar la documentació en el  termini que us comuniqui la SED pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per formalitzar una nova matrícula,  modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats d'expedient, etc.).


4. Autentica't com a alumne/a de la UB

Per poder fer l'automatrícula és imprescindible que, prèviament, us registreu per rebre l'identificador de 4 caràcters i crear-vos una contrasenya amb què accedir al programa d'automatrícula.

Formulari per configurar la contrasenya i obtenir l'identificador 

►Document amb informació per configurar la contrasenya i obtenir l'identificador

Vídeo amb informació per configurar la contrasenya i obtenir l'identificador.

INFORMACIÓ PER A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS

La matrícula de nou accés als graus es formalitzarà a distància per automatrícula. Primer haureu d'entrar al programa de  matrícula amb el codi i contrasenya que haureu creat prèviament. Heu de matricular-vos el dia  que us correspongu sinó perdreu la plaça. Si per motius greus justificats no podeu formalitzar la matrícula el dia i hora assignats, heu de comunicar-ho i acreditar-ho prèviament a sec.ba@ub.edu, i si escau es farà una reserva de plaça. La reserva de plaça us permetrà matricular-vos en els grups amb els horaris disponibles.

 L’ordre per establir el dia i l’hora de la matrícula es farà d’acord amb la qualificació d’admissió que se'ns comunica des de l'Oficina d'Accés a la Universitat.

Un cop finalitzat el procés de matrícula, respectant els límits de places dels grups i sempre que sigui possible s'estudiaran les peticions justificades de canvi de grup, en els casos següents, degudament acreditats:
 

 Motius laborals que s'hauran d'acreditar mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.
• Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.
• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

La documentació acreditativa s'haurà de lliurar a la Secretaria d'Estudiants i Docència a sec.ba@ub.edu

 

Calendari de matrícula 2021-2022
 

Grau en Belles Arts    

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignats

Alumnat assignat en 1ª preferència

15 i 16 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)

Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

20 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)

Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

28 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)

Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat 1ª reassignació i 4ª assignació especial 6 setembre (a l'hora assignada) Llista d'ordre per a la matrícula

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals   

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat assignat en 1ª preferència

19 de juliol Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

20 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)  Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

28 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat) Llista d'ordre per a la matrícula
Alumnat 1ª reassignació i 4ª assignació especial 6 setembre a les 12 h

Grau en Disseny      

Ordre d’accés

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Alumnat assignat en 1ª preferència

19 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)

Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat reclamacions en 1ª preferència i assignació definitiva

20 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat)

Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat 2ª assignació

28 de juliol (el dia i hora que tingueu assignat) Llista d'ordre per a la matrícula

Alumnat 1ª reassignació i 4ª assignació especial

6 setembre a les 12 h  

 

El mes de setembre es formalitzaran les matrícules dels alumnes que inicien estudis a la Facultat de Belles Arts pels procediments següents:

Accés amb obtenció de plaça a la Facultat

Procediment d’admissió

Període de matrícula

Estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient)

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

9 de setembre de 2021 (es comunicarà l'hora assignada)   

Estudis universitaris iniciats a l'estranger

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

9 de setembre de 2021 (es comunicarà l'hora assignada)

Estudis universitaris iniciats a la UB

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més. Resolució de la

9 de setembre de 2021 (es comunicarà l'hora assignada)


Quants crèdits heu de matricular?

El primer any que l’estudiant ingressa a un grau de la UB s’ha de matricular de:
60 crèdits - modalitat de temps complet
30 crèdits - modalitat de temps parcial

És important que els estudiants que sol·liciteu la beca general del MECD comproveu els requisits de crèdits establerts a la convocatòria. Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.
 

Quines assignatures heu de matricular?
La matrícula és anual i per tant  us heu de matricular de les vuit assignatures del primer curs del grau si us matriculeu a temps complert (60 crèdits) o de l’equivalent a 30 crèdits per la modalitat de matricula a temps parcial.


Primer curs del grau en Belles Arts G1107

  

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

366430

Dibuix 1

Anual

12

FB

366431

Escultura 1

Anual

12

FB

366432

Pintura 1

Anual

12

FB

366433

Conceptes de l’Art Modern

1

6

FB

366442

Fotografia

1

6

OB

366441

Aplicacions Digitals

2

6

OB

366443

Audiovisual

2

6

OB

CRÈDITS TOTALS

 

60

FB: 42

OB: 18

 

 

Primer curs del Grau en Conservació-Restauració en Béns Culturals G1108

  

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

TIPUS

366622

Història de l’Art I – Art Prehistòric i Antic


 

1

6

FB

366625

Dibuix: Materials i Tècniques

1

6

FB

366626

Pintura: Materials i Tècniques

1

6

FB

366628

Dibuix Tècnic per a la Conservació-Restauració

1

6

FB

366670

Conceptes i Fonaments de la Conservació-Restauració

1

6

OB

366623

Història de l’Art II – Art Medieval, Renaixentista i Barroc


 

2

6

FB

366627

Escultura: Materials i Tècniques

2

6

FB

366629

Infografia i Software per a la Conservació-Restauració

2

6

FB

366630

Química Aplicada als Béns Culturals I


 

2

6

FB

366641

Fotografia dels Béns Culturals


 

2

6

OB

TOTAL CRÈDITS PER CURS


 

60

FB: 48+

OB: 12

 

 

Primer curs del Grau en Disseny G1109

Codi

Assignatures

Semestre

ECTS

Tipus

366496

Cultura i Disseny I: Fonaments

1

6

FB

366500

Sistemes de Representació

1

6

FB

366501

Dibuix

1

6

FB

366506

Projecte Gràfic I

1

6

OB

366510

Projecte Industrial I

1

6

OB

366498

Història del Disseny I

2

6

FB

366502

Volum

2

6

FB

366503

Color

2

6

FB

366511

Projecte Gràfic II

2

6

OB

366512

Projecte Industrial II

2

6

OB

CRÈDITS TOTALS

60

FB: 36 +

OB: 24

Grups i horaris de matrícula

Grau en Belles Arts

Mòduls 1,3 i 5 - grups amb horari de matí.

Mòduls 2,4 i 6 - grups amb horari de tarda.

Cal que us matriculeu del mòdul (bloc) sencer amb totes les assignatures que en formen part, ja que estan programades perquè no hi hagin coincidències horàries.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Belles Arts.

Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS I AULES

 

Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Mòdul 1 - grup amb horari de tarda C1 i R1. Els codis C1 i R1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de matí.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Conservació-Restauració de Béns Culturals.  

⇒ Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS I AULES
 

Grau en Disseny

Mòdul 1 - grup amb horari de matí D1 i S1. Els codis D1 i S1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. No hi ha grups amb horari de tarda.

Vegeu l’oferta d’assignatures de formació bàsica i les obligatòries de Disseny.

⇒ Cliqueu per veure CALENDARI, HORARIS I AULES

1. L'alumnat que ho necessiti disposarà de tutorització per a la formalització de la matrícula, a través del xat en el programa BB Collaborate. Per connectar-se al xat, el dia i l'hora de la matrícula assignats, es farà a través d'un enllaç web.

2. Cliqueu per consultar la guia d'automatrícula 2021-2022.

►Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

►Matrícula com a becar/ària condicional (MATRC)

Per poder fer la matrícula MATRC cal haver sol·licitat la Beca General 2020-2021 i a més, heu d'haver estat Becari/ària l'any anterior (en el cas que hagueu estat becari d'una altra comunitat autònoma cal que presenteu el credencial de becari/ària el dia de la matrícula) o bé tenir l'acreditació econòmica positiva que expedeix l'AGAUR, convocatòria 2020-2021.

La UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona.
►En el cas de no complir els requisits per fer la matrícula com a becari/ària condicional us haureu de matricular obligatòriament en les altres modalitats de matrícula que correspongui fins a la denegació o la concessió de la beca per l'organisme competent i pagar l'import.

Informació sobre beques i ajuts

Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar  la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

Tipus d'exempció i documentació que cal aportar en el moment que us sigui reclamada.

 

►Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El Decret 300/2021, de 29 de juny fixa els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022, segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de nou ingrés de 60 crèdits, a temps complert:

Total import crèdits (60 € x 25,04 €) 1.502,40
Assegurança obligatòria       1,12
Serv. espec. suport aprenentatge     70,00
Gestió d'expedient acadèmic      69,80
Total preu matrícula 1.643,32 

 

enlightened Accés al simulador de preus de matrícula per a graus i màsters (visualització òptima amb els navegadors Chrome i Mozilla.

►Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada (cliqueu aquí per consultar els terminis de pagament)

Per acollir-se a la modalitat de pagament domiciliat, cal presentar, en el moment de la matrícula, una autorització de domiciliació bancària de rebuts segon el model.

Informació econòmica

Per formalitzar la modificació de la matrícula cal que no es tingueu rebuts pendents de pagament caducats. L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. 

              

Pagament

 

  • El pagament dels crèdits ampliat s'haurà de pagar en un rebut únic a pagar com a màxim els 7 dies naturals a comptar des de la formalització de la modificació de la matrícula.

 

------------------------------------------------------

►ALUMNES BECARIS i BECÀRIES QUE FAN ANUL·LACIONS PER INTERÈS PERSONAL -  En el cas que un alumne matriculat amb la modalitat d becari de caràcter general anul·li només algunes assignatures, si no acredita  un  motiu que comporti la devolució de l’import  de les esmentades assignatures, haurà d’abonar l’import dels crèdits de les assignatures anul·lades. 


Anul·lació total de la matrícula

Podeu demanar l'anul·lació en línia a través de TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETÀRIA i adjuntar-hi la documentació acreditativa. Només es podrà sol·licitar l'anul·lació total en els casos i terminis següents:

  1. Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
  2. Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
  3. Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 27 d'octubre de 2021, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
  4. Per motius personals.

Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 28 de setembre de 2021  i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

 

En cas que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari/ària de caràcter general, cal que sol·liciti l’anul·lació de la beca i aboni l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació. L'anul·lació d'assignatures generarà el rebut pels crèdits anul·lats, a no ser que es justifiqui el motiu de l'anul·lació.


Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

  • Matrícula del primer semestre i anual: fins al 29 d'octubre de 2021.
  • Matrícula del segon semestre i assignatures del segon semestre amb matriculació al juliol o al setembre: fins al 7 de març de 2022.

 

Modificació de la matrícula
 

L'alumnat de nou ingrés només pot demanar suprimir 30 crèdits ja que per normativa de permanència la matrícula ha de ser de 30 o 60 crèdits.

El període establert per la Facultat de Belles Arts, per a la  supressió d'assignatures, respectant la normativa acadèmica i de permanència de la UB, i amb dret al retorn de l'import dels crèdits abonats és fins al 27 de setembre de 2021, enviant aquesta sol·licitud al correu sec.ba@ub.edu.

Canvis de grup

Un cop finalitzat el procés de matrícula, excepcionalment i sempre que sigui possible s’estudiaran les peticions per les causes justificades següents:
- Motius laborals que s’hauran d’acreditar mitjançant l’informe de vida laboral i un certificat horari.
- Motius mèdics que s’acreditaran amb un informe mèdic del Servei Català de la Salut.
- Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%, que s’acreditarà amb qualsevol dels documents justificatius vàlids per a l’exempció del pagament de la matrícula.
- Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.

Sol·licitud perquè l'alumnat que es matricula per primera vegada en el grau demani canvi de grup fins al 27 de setembre de 2021. Cal enviar-lo al correu sec.ba@ub.edu.

Inici sol·licitud anul·lació total de matrícula (S1)

El carnet de la UB és una targeta intel·ligent que incorpora un xip que certifica les dades personals, us identifica per fer gestions a la Universitat i us dóna accés a un pla d’avantatges especialment pensat per a vosaltres.

Clica aquí per accedir a la informació per a l'obtenció del Carnet UB, amb cita prèvia.

Els alumnes de primer ingrés heu de tramitar el Carnet UB durant el mes setembre de 2021, un cop hagueu reservat dia i hora amb cita prèvia.

Els alumnes que no reservin cita dia i hora no podran obtenir el Carnet UB. A més d'obtenir el Carnet UB en versió física també podreu obtenir la versió digital.

CARNET DIGITAL

Per obtenir el carnet en versió digital no cal fer res, només tenir instal·lada l’App SocUB. Aquesta App per a mòbils és gratuïta i està disponible en les botigues d’aplicacions, per a dispositius Android i iOS. A més, SocUB també té una versió web, accessible des de socubapp.ub.edu.

 

Comparteix-ho: