Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Objectius i competències

Objectius

 • Formar-se com a líders (directius) capaços de fer una planificació estratègica en àmbits de seguretat, pública o privada, que integri la intel·ligència com a informació processada.
 • Adquirir els coneixements, habilitats i actituds que permetin identificar la pluralitat de dimensions i perspectives que presenten els problemes vinculats a la seguretat i els seus impactes en els drets, l'economia i el desenvolupament.
 • Assolir la capacitar per coordinar grans volums de recursos humans i materials conjugant la pluralitat d'actors i institucions que estan implicats amb qüestions de seguretat.
 • Adquirir estratègies i mecanismes per al lideratge d'escenaris complexos en els quals entrin en joc diversitat d'institucions i corporacions, sabent comunicar què es fa, per què i per a què.
 • Desenvolupar la capacitat de presa de decisions; com també saber distingir les diferents fases d'actuació: des de la prospectiva sobre una amenaça fins a l'avaluació de l'actuació.

Competències

Competències bàsiques

 • Capacitat per demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis
 • Capacitat per comunicar les conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònom.

 

Competències generals

 • Capacitat per redactar informes i dictàmens sobre problemàtiques de seguretat.
 • Capacitat per organitzar i planificar les activitats acadèmiques i d'aplicació pràctica.
 • Compromís ètic en la gestió de la seguretat i les emergències.
 • Capacitat per identificar els biaixos, estereotips i rols de gènere en les problemàtiques de seguretat, així com la discriminació per raó de gènere.
 • Raonament crític i compromís amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat

 

Competències específiques

 • Capacitat per identificar les amenaces de seguretat i preparar les respostes en diferents contextos i situacions.
 • Capacitat per identificar les problemàtiques i els riscos que poden derivar en la responsabilitat jurídica i social de les organitzacions, i valorar la probabilitat i magnitud de l'impacte.
 • Comprensió holística de les problemàtiques de seguretat: identificar les diferents dimensions per diagnosticar i, si escau, plantejar resolucions.
 • Capacitat per planificar escenaris que impliquen la col·laboració i actuació de diferents actors.
 • Capacitat per descriure i aplicar els protocols per a la presa de decisions en els processos estratègics de les organitzacions de seguretat.
 • Capacitat per saber transmetre de manera efectiva els problemes i solucions relatius a la seguretat.
 • Capacitat per distingir les eines i estratègies adequades a fi de promoure el desenvolupament personal i grupal dels integrants de l'organització.
 • Capacitat per relacionar la informació i el coneixement a fi d'elaborar polítiques i plans d'acció de les organitzacions de seguretat.
 • Capacitat per redactar i avaluar plans de seguretat i emergències amb procediments metodològics i normatius.
 • Capacitat per relacionar diferents situacions d'emergència amb la gestió consegüent del retorn a la normalitat.
 • Capacitat per valorar les problemàtiques que genera la nova arquitectura de la xarxa i els límits dels drets fonamentals.
 • Capacitat per reconèixer les inseguretats que pot provocar la globalització de l'economia i el rol regulador de les institucions de govern.
 • Capacitat per dissenyar projectes de recerca i per aplicar metodologies científiques en l'àmbit de la seguretat.
Comparteix-ho: