Universitat de Barcelona

Màster en Direcció Estratègica de Seguretat

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació del màster es regeix per la Normativa d'avaluació de la Universitat de Barcelona. Amb caràcter general, el sistema d'avaluació consistirà en una avaluació contínua formada per diverses evidències d'avaluació periòdiques, entenent com a evidències les activitats i/o proves d'avaluació dissenyades pel coordinador de l'assignatura, i que constitueixen indicadors significatius sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d'aprenentatge en l'assignatura.

L'estudiant pot sol·licitar un sistema d'avaluació única, en el qual s'avalua l'assoliment dels objectius de l'assignatura no de forma continuada sinó al final del procés d'aprenentatge. El fet de sol·licitar l'avaluació única, comporta que l'estudiant renunciï al sistema d'avaluació continuada.

En el Pla Docent de l'assignatura es detalla el sistema d'avaluació contínua, indicant el nombre i tipologia de les activitats d'avaluació.

Principalment, els instruments d'avaluació que s'empraran en el màster seran:

  • Proves escrites: examen , qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció vertader / fals , d'aparellament...), proves objectives ( respostes simples, completar la frase... ), proves d'assaig, mapes conceptuals i similars, activitats d'aplicació, estudi de casos, resolució de problemes...
  • Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú, exposicions...
  • Instruments basats en l'observació: llistats de control, escales d'estimació, registres...
  • Treballs realitzats per l'estudiant: memòries, dossiers, projectes, carpeta d'aprenentatge...
Comparteix-ho: