Universitat de Barcelona

Màster d'Advocacia

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació del màster es regeix per la Normativa d'avaluació de la Universitat de Barcelona.

Amb caràcter general, el sistema d'avaluació consistirà en una avaluació continua formada per diverses evidències d'avaluació periòdiques, entenent com a evidències les activitats i / o proves d'avaluació dissenyades pel coordinador de l'assignatura, i que constitueixen indicadors significatius sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d'aprenentatge en cadascuna de les assignatures que integren el pla d'estudis del màster.

Excepcionalment, l'estudiant pot sol·licitar un sistema d'avaluació única, en què s'avalua l'assoliment dels objectius de l'assignatura no de forma continuada sinó al final del procés d'aprenentatge. El fet de sol·licitar l'avaluació única, comporta que l'estudiant renunciï al sistema d'avaluació contínua.

Sigui quin sigui el sistema d'avaluació triat per l'estudiant, és obligatòria l'assistència mínima al 80% de les sessions presencials de cada assignatura per poder aprovar la mateixa.

Comparteix-ho: