Universitat de Barcelona

Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • 25 de gener al 18 de juny de 2021(ambdós inclosos).


Resolucions: 30 de març i 30 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió del màster valora l'adequació de les candidatures a partir d'una escala de 15 punts. Se selecciona els candidats atenent els criteris següents:
  • Llicenciats i/o graduats en les àrees de les ciències socials, jurídiques, humanístiques i de la salut (5 punts).
  • Expedient acadèmic: aquest criteri només es pondera quan l'expedient acadèmic del títol s'ha expedit com a màxim durant els últims cinc anys (3 punts).
  • Currículum: activitats científiques relacionades amb la temàtica del màster (publicacions, congressos, seminaris, jornades, etc.). Es valora de manera especialment positiva l'experiència professional relacionada amb la temàtica del màster (3 punts).
  • Coneixement d'anglès o d'altres idiomes que no siguin els propis de l'Estat espanyol (2 punts).
  • Carta de motivació: els candidats han d'adjuntar a la sol·licitud un escrit en què expliquin els motius pels quals volen accedir al màster (2 punts).

Procediment de resolució

• Primera resolució: 30 de març de 2020
• Segona resolució: 30 de juny de 2020

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada fins al dia 20 de març i 19 de juny respectivament.


Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: