Universitat de Barcelona

Màster en Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Treball final de màster

EL TFM

AVALUACIÓ

NORMATIVA

DIPÒSIT DIGITAL

El Dipòsit Digital de la UB recull les publicacions digitals en accés obert derivades de l'activitat docent, investigadora i institucional del professorat i d'altres membres de la comunitat universitària.

Tal com disposa l’article 11 de la Normativa reguladora dels treballs de fi de màster de la Facultat de Dret , quan el TFM sigui avaluat amb una qualificació igual o superior a 9 se’n podrà incorporar una còpia en format digital al repositori institucional de la Universitat de Barcelona d’accés obert.

Accés als TFM publicats del màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

BIBLIOGRAFIA

 • TFM

  - MIRÓN, J.A. (2013): Guía para la elaboración de trabajos científicos: grado, màster y postgrado. Salamanca: Gráficas Lope. ISBN 9788461644292.

  - FONDEVILA, J.F.; ARRIAGA, J.L. (20013): El trabajo de fin de grado en ciencias sociales y jurídicas: guía metodológica. Madrid : Ediciones Internacionales Universitarias, 2013. ISBN 9788484693239.

  - RODRÍGUEZ, M.L.; LLANES,  J. (Coords.) BURGUET, M.; BUXARRAIS, M.R.; ESTEBAN, F.; JARAUTA, B.; MOLINA, C.; PÉREZ, E.;  SERRAT, N. y SOLÉ, M.. (2013): Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. AQU Catalunya. ISBN B-12.534-2013693239.

  - RODRÍGUEZ, M.L.; LLANES,  J. (Coords.) BURGUET, M.; BUXARRAIS, M.R.; ESTEBAN, F.; JARAUTA, B.; MOLINA, C.; PÉREZ, E.;  SERRAT, N. y SOLÉ, M.. (2015): El trabajo de fin de máster. Fases para su elaboración y sugerencias para evaluarlo. Barcelona: Servei de Publicacions. ISBN: 978-84-475-3906-2.

 • Treballs acadèmics

  - CLANCHY, J. (2000): Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN 8477335397.

  - ICART, M. [et al.] (2012): Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. ISBN 9788447535989.

  - QUESADA, J. (1987): Redacción y presentación del trabajo intelectual: tesinas, tesis doctorales, proyectos, memorias y monografías. Madrid: Paraninfo. ISBN 8428312826.

  - RIGO, A. ; GENESCÀ, G. (2000): Tesis i treballs: aspectes formals. Vic: Eumo. ISBN 8476023359.

  - RIQUELME, J. (2006): Canon de presentación de trabajos universitarios: modelos académicos y de investigación. Alicante: Aguaclara. ISBN 9788480182812.

  - SANCHO, J. (2014): Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Vic: Eumo. ISBN 9788497664998.

  - TURULL, M. (dir.) (2013): Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona : Huygens. ISBN 9788415663218.

 • Tesis

  - BELTRÁN, E. M.; FERNÁNDEZ, J. I. (2012): Haciendo una tesis. Valencia: Tirant lo Blanch. ISBN 9788415442288.

  - ECO, U. (2001): Cómo se hace una tesis: técnicas y procedimientos de investigación, estudio y escritura. Barcelona: Gedisa.

  - RIVERA-CAMINO, J. (2014): Cómo escribir y publicar una tesis doctoral. Madrid: ESIC. ISBN: 9788473563789

  - SORIANO, R. (2008): Cómo se escribe una tesis. Córdoba: Berenice. ISBN 9788496756496.

 • Redacció

  - AMADEO, I.; SOLÉ, J. (2009): Curs pràctic de redacció. Barcelona: Educaula. ISBN 9788492672073.

  - CASTELLÓ, M. (coord.) (2007): Escribir y comunicarse en contextos científicos y académicos: conocimientos y estrategias. Barcelona: Graó. ISBN 9788478274772.

  - SÁNCEHZ, J. (coord.) (2006): Saber escribir. Madrid: Aguilar. ISBN 9788403097230.

 • Manuals d’estil

  - COROMINA, E. (1993): El 9 nou manual de redacció i estil. Barcelona: Diputació de Barcelona/Eumo, 1993. ISBN 8476025335.

  - TRIADÚ, J. (coord.) (2010): Llibre d'estil jurídic. Cizur Menor (Navarra): Centro de Estudios Garrigues : Thomson-Aranzadi. ISBN 9788499035574.

  - University of Chicago. (2013): Manual de estilo Chicago-Deusto. Bilbao: Universidad de Deusto. ISBN 9788415759140.

Comparteix-ho: