Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Organització i metodologia docent

En el MEJA s'utilitzaran els següents mètodes docents, que variaran en funció de les assignatures per adaptar-se i oferir la millor docència en cadascuna d'elles:
 

 • Col·loquis: Els col·loquis consisteixen en activitats d'intercanvi d'opinions entre l'alumnat sota l'adreça del professorat. 
 • Classes magistrals: En les classes magistrals s'exposen els continguts de l'assignatura de forma oral per part d'un professor o professora sense la participació activa de l'alumnat.
 • Conferències: Exposició pública sobre un tema de caràcter científic, tècnic o cultural duta a terme per una persona experta. 
 • Debat dirigit: Tècnica de dinàmica de grups que té l'objectiu de promoure l'expressió i la comprensió oral en una conversa col·lectiva en la qual el tema pot ser preparat, però no el desenvolupament de les intervencions. 
 • Seminari: Tècnica de dinàmica de grups que consisteix en unes sessions de treball d'un grup més aviat reduït que investiga un tema mitjançant el diàleg i la discussió, sota l'adreça d'un professor o un expert. Es poden fer seminaris per aprofundir sobre temes monogràfics, a partir de la informació proporcionada prèviament pel professorat. Una altra possibilitat és aportar a les sessions de posada en comú els resultats o els criteris personals obtinguts després de determinades lectures. 
 • Taula rodona: Tècnica de dinàmica de grups en què diversos ponents o conferenciants exposen successivament les seves idees en condicions d'igualtat, moderats per un professor.
 • Treball en grup: Activitat d'aprenentatge que s'ha de fer mitjançant la col·laboració entre els membres d'un grup. 
 • Treball escrit: Activitat consistent en la presentació d'un document escrit. 
 • Cerca d'informació: La cerca d'informació, organitzada com a cerca d'informació de manera activa per part de l'alumnat, permet l'adquisició de coneixements de forma directa però també l'adquisició d'habilitats i actituds relacionades amb l'obtenció d'informació. 
 • Elaboració de projectes: Metodologia d'ensenyament actiu que promou l'aprenentatge a partir de la realització d'un projecte: idea, disseny, planificació, desenvolupament i avaluació del projecte. 
 •  Estudi de casos: Mètode utilitzat per estudiar un individu, una institució, un problema, etc. de manera contextual i detallada (cal desenvolupar processos d'anàlisis). També és una tècnica de simulació en que cal prendre una decisió respecte d'un problema (es presenta un cas amb un conflicte que cal resoldre: cal desenvolupar estratègies de resolució de conflictes).
 • Presentacions orals: L'estudiant de forma individual o en grup ha d'exposar a l'audiència (professorat i alumnat) el desenvolupament d'un treball o pràctica. 
 • Tutories: El professor assessora a l'estudiant de forma individual en el desenvolupament d'un treball o projecte de recerca.
Comparteix-ho: