Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Sistema d'avaluació

El sistema d'avaluació del Màster es regeix per la Normativa d'avaluació de la Universitat de Barcelona.

Amb caràcter general, el sistema d'avaluació consisteix en una avaluació contínua formada per diverses evidències d'avaluació periòdiques, entenent-se com a evidències les activitats i/o proves d'avaluació dissenyades pel professor de l'assignatura i que constitueixen indicadors significatius sobre l'evolució i el progrés en l'assoliment dels coneixements, les habilitats i els valors que són objecte d'aprenentatge. 

L'estudiant pot sol·licitar un sistema d'avaluació única, en el qual s'avalua l'assoliment dels objectius de l'assignatura no de forma continuada, sinó al final del procés d'aprenentatge. El fet de sol·licitar l'avaluació única comporta que l'estudiant renunciï al sistema d'avaluació continuada.

En el Pla Docent de cada assignatura es concreta el sistema d'avaluació continua i el d'avaluació única.

Principalment, els instruments d'avaluació que s'empraran en el MEJA seran:

  • Proves escrites: examen, qüestionaris (d'elecció entre diferents respostes, de distinció veritable/fals, d’emparellament…), proves objectives (respostes simples, completar la frase…), proves d'assaig o resolució de problemes.
  • Proves orals: entrevistes o exàmens, posades en comú o exposicions públiques.
  • Treballs realitzats per l'estudiant: memòries, dossiers, projectes o assajos.
Comparteix-ho: