Universitat de Barcelona

Màster en Estudis Jurídics Avançats

Preinscripció

Calendari de preinscripció

  • De l'1 de febrer al 30 de juny del 2023.


Resolucions: 5 d'abril i 20 de juny del 2023.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió Coordinadora del Màster té en compte els criteris següents en el procés de selecció de candidats:
  • Expedient acadèmic de la titulació d'accés (50 %).
  • Carta de motivació (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un escrit que expliqui els motius pels quals volen cursar el màster d'Estudis Jurídics Avançats.
  • Currículum (25 %). Els candidats han d'adjuntar a la sol.licitud un currículum vitae que exposi la seva trajectòria acadèmica i professional.
    Els estudiants nacionals d'un país en el que el català o l'espanyol no sigui llengua oficial hauran d'acreditar un nivell B2 d’espanyol.

Procediment de resolució

Per a cada resolució es tindrà en compte la documentació que hagi estat presentada en els terminis establerts.

Els candidats admesos han de fer un pagament de 300 euros en concepte de reserva de la plaça. Vegeu-ne més informació.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: