Universitat de Barcelona

Màster de Gestoria Administrativa

Matrícula

Matrícula de les assignatures Aplicació de les TIC a la professió de gestor administratiu i Organització d’empreses

En un principi, aquest itinerari és alternatiu a la realització de l’assignatura Pràctiques externes.

Amb l’autorització de la coordinadora del Màster, l’alumne pot matricular una o ambdues assignatures malgrat estar matriculat a l’assignatura Pràctiques externes ja que són un complement molt útil per a l’exercici de la professió.

Matrícula de l’assignatura Pràctiques externes:

L’assignatura Pràctiques externes es pot realitzar desvinculada del Treball de fi de màster o alternativament vincular-la a aquest treball de tal manera que l’objecte de les pràctiques i el del treball siguin coincidents i complementaris i s’integrin en el procés d’elaboració i en el resultat.

Matrícula de l’assignatura Treball de fi de màster:

Als alumnes que volen matricular tots els 60 crèdits del màster en el mateix curs acadèmic se’ls recomana que matriculin el Treball de fi de màster en el termini que s’habilitarà al mes de febrer per a l’ampliació de matrícula, un cop tinguin la proposta aprovada.

Els alumnes que realitzaran el màster en més d’un curs acadèmic podran matricular l’assignatura treball de fi de màster un cop hagin superat almenys la meitat dels crèdits del màster.

Complements formatius:

D’acord amb la memòria presentada per a l’aprovació del títol, els alumnes procedents de les titulacions que s’indiquen a continuació han de realitzar, obligatòriament, el Complement Formatiu de Dret Privat (6 crèdits), a excepció que hagin cursat alguna assignatura optativa o de lliure elecció que abasti el seu contingut. En cas de dubte, serà la coordinadora del màster la que determinarà l’obligació o no de matricular aquesta assignatura.

El Complement Formatiu de Dret Privat es realitzarà sense docència presencial però amb material disponible per a la seva preparació mitjançant el corresponent accés al Campus Virtual. No hi haurà examen final de continguts d’aquest complement formatiu.

Comparteix-ho: