Presentació i aprovació pla de recerca

 1. La presentació del Pla de Recerca s’ha de fer durant el primer any de matrícula als estudis de doctorat i la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat ha d’establir els terminis de presentació de sol·licituds així com el calendari d’actuacions de les comissions de seguiment, en el cas que hi hagi. Si el pla de recerca no és admès, la Comissió Acadèmica del programa ha de determinar el procediment a seguir pel doctorand per presentar novament el pla de recerca així com el termini màxim per presentar els canvis a la Comissió Acadèmica del programa. Aquest període addicional serà de sis mesos com a màxim a comptar des de la data de presentació de la primera sol·licitud.
   
 2. Per poder sol·licitar l’admissió del pla de recerca cal estar al corrent del pagament de la matrícula. És a dir, cal estar matriculat.
   
 3. La sol·licitud d’admissió del pla de recerca, que ha de formalitzar el doctorand de conformitat amb els models normalitzats que amb aquesta finalitat li faciliti l’Oficina de Màster i Doctorat del centre, s’ha de presentar al registre general de la UB (OMD) i ha d’anar acompanyada dels documents següents:
  1. Original o còpia compulsada de l’expedient acadèmic on consti la superació dels complements de formació que s’hagin requerit, si escau, o el document on s’exposi la causa justificada de la posposició de la superació.
  2. Si escau, els documents complementaris que puguin establir les comissions dels estudis de doctor

    

Comparteix-ho: