Universitat de Barcelona

Màster de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El perfil recomanat per accedir al màster és el de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb especial interès en la creació de noves oportunitats de negoci i en la posada en marxa de nous projectes, ja sigui dins d'organitzacions existents o creant empreses. El màster s'adreça fonamentalment als alumnes disposats a impulsar la innovació i/o la tecnologia com a factors de diferenciació per al desenvolupament de les seves estratègies competitives. És recomanable que els alumnes coneguin la llengua anglesa i dominin eines i aplicacions informàtiques.
Es valoren positivament les habilitats per comunicar-se en anglès.

En determinats casos, la Comissió Coordinadora del màster pot considerar necessari que els candidats cursin abans complements formatius.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Les titulacions oficials que donen accés al màster són les establertes per la normativa universitària general. Com s'explicita en l'apartat Perfil d'accés, les titulacions oficials recomanades per accedir al màster són les de graduats, llicenciats, arquitectes o enginyers amb especial interès per crear noves oportunitats de negoci i posar en marxa projectes nous, ja sigui dins d'organitzacions existents o creant empreses (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, enginyeries industrials, etc.).Com a requisit previ imprescindible, l'estudiant ha de demostrar que sap castellà. En el cas de provingui d'un país de llengua no castellana, ha de presentar un document oficial que acrediti el coneixement o, en el seu defecte, fer una entrevista amb l'equip coordinador del màster.  • Complements de formació

Donades les característiques del màster, per poder cursar el Màster Universitari de Creació i Gestió d'Empreses Innovadores i de Base Tecnològica s'exigiran tenir certes nocions de gestió empresarial. Per aquest motiu, la Comissió Coordinadora del màster valora, per a cada sol·licitud, si es considera necessari que el sol·licitant es matriculi de cursos formatius previs. Aquests complements de formació, de 5 crèdits ECTS, són els corresponents a l'assignatura "Fonaments de l'Empresa Internacional" del Màster en Empresa Internacional de la Universitat de Barcelona. Els complements es duen a terme durant les dues setmanes prèvies a l'inici de les sessions del màster.

En aquests casos, i segons estableix el Reial Decret 861/2010, els cursos formatius tenen la consideració de crèdits de màster a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajuts.

Comparteix-ho: