Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Objectius i competències

Objectius

El màster en Ciències Actuarials i Financeres és un màster acadèmic amb una orientació important cap al mercat laboral; per tant, l'objectiu principal és oferir una formació multidisciplinària de màxima qualitat als futurs actuaris que els permeti desenvolupar la carrera professional, a escala tant nacional com internacional.

A més a més, la sòlida formació tècnica aconseguida, sobretot en l'especialitat de Models Actuarials i Financers Avançats, possibilita que els futurs titulats adquireixin també la formació adient per iniciar estudis de tercer cicle (doctorat).

Una alta prioritat del programa és facilitar l'intercanvi d'estudiants i la mobilitat de professionals entre els diferents països i, tot això, és possible gràcies al compliment del requisits del programa d'estudis.

El programa ofereix l'especialitat de Models Actuarials i Financers Aplicats, en castellà, encaminada a aprofundir el coneixement de l'aplicació i interpretació de les tècniques i mètodes que s'utilitzen en l'àmbit professional assegurador i financer. L'especialitat de Models Actuarials i Financers Avançats, en anglès, inicia l'estudiant en l'activitat investigadora i n'estimula l'autonomia en resolució de problemes i presa de decisions en els camps de les assegurances i de les finances. Aquesta via també permet accedir als estudis de doctorat

Competències

Competències bàsiques i generals


 • Capacitat demostrar que es tenen i comprenen coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea d'estudi.

 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació d'aquests coneixements i judicis.

 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

 • Habilitats d'aprenentatge que permetin de continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.

 • Habilitat per parlar bé en públic.


Competències específiques


 • Capacitat per aplicar tècniques matemàtiques i estadístiques per a la modelització actuarial i financera.

 • Capacitat per aplicar els models de distribució de probabilitat relacionats amb el comportament de determinats fenòmens econòmics, financers i actuarials.

 • Capacitat per analitzar, dissenyar i valorar productes actuarials i financers.

 • Capacitat per classificar i mesurar els riscos actuarials, financers i d'inversió, i prendre decisions que hi estiguin relacionades.

 • Capacitat per entendre l'entorn empresarial, jurídic i comptable específic de les entitats asseguradores i financeres.

 • Capacitat per fer un diagnòstic de la situació de l'empresa financera i asseguradora i de la seva projecció futura, que analitzi la solvència de les entitats asseguradores i financeres, i que en calculi els requeriments de capital.

 • Capacitat per iniciar-se en el món de la recerca actuarial i financera.

 • Habilitat per actuar professionalment en l'àmbit actuarial i financer amb un grau considerable d'independència.

 • Capacitat per fer els càlculs actuarials i financers utilitzant programes informàtics.

Comparteix-ho: