Universitat de Barcelona

Màster de Ciències Actuarials i Financeres (en procés de substitució)

Reconeixement de crèdits

El reconeixement de crèdits consisteix a incorporar en l’expedient d’un ensenyament oficial crèdits que computen i que s’han obtingut en altres estudis i cursos o en l’experiència professional.

Això es regula en les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments de màster universitari de la UB (www.ub.edu/acad/noracad/RC_EEES_cat.pdf).

Tal com recull aquest document, el límit de crèdits que es poden reconèixer no ha de ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que l’estudiant està cursant.

L’annex A1 de la normativa especifica la documentació requerida segons cada cas concret.

Cal sol·licitar el reconeixement i la transferència de crèdits, mitjançant l’imprès corresponent, a l’Oficina de Màsters i Doctorat de la Facultat d’Economia i Empresa.

Comparteix-ho: